ES pilsonība


Visi Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi automātiski ir arī ES pilsoņi. ES pilsonība papildina valsts pilsonību un piešķir jums dažas būtiskas papildu tiesības.

ES pilsoņu tiesības

Eiro naudaszīmes un pase naudas makā © iStockphoto

ES pilsoņi var dzīvot citā ES dalībvalstī līdz 3 mēnešiem gadā, ja viņiem ir derīga pase vai identifikācijas karte.

Jūsu ES pilsoņa tiesības ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantā un Pamattiesību hartas V nodaļā. Sīkāku informāciju par savām tiesībām uzzināsit portālā “Tava Eiropa” un dienestā “Europe Direct”.

Pārcelšanās un dzīve citā ES valstī

Jums kā ES pilsonim ir tiesības pārcelties uz citu ES valsti un tur dzīvot DeutschEnglishfrançais , netiekot diskriminētam jūsu valstspiederības dēļ. Varat apmesties uz dzīvi jebkurā ES valstī, ja vien izpildāt dažas prasības. Piemēram, iebraucot citā ES valstī, jums var lūgt uzrādīt personu apliecinošus dokumentus. Ja paliksit tur ilgāk par trim mēnešiem, jums vajadzēs ievērot dažus noteikumus atkarībā no tā, vai tur strādājat, mācāties vai darāt ko citu.

Dalība ES politiskajā dzīvē

Roka ievieto aploksni vēlēšanu urnā, fonā redzams ES karogs © iStockphoto

Visiem ES pilsoņiem ir tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Ikvienam ES pilsonim ir tiesības balsot un izvirzīt savu kandidatūru DeutschEnglishfrançais Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanās savā dzīvesvietas ES valstī, ievērojot tādus pašus noteikumus kā šīs valsts pilsoņiem.

Sūdzības

Jums kā ES pilsonim ir tiesības iesniegt lūgumrakstu Deutsch (de) English (en) français (fr) Eiropas Parlamentam, paužot raizes vai sūdzību kādā jautājumā. Jūs varat lūgt, lai Parlaments izskata problēmu, kas attiecas uz jums personīgi vai uz sabiedrību kopumā. Lūgumrakstam jābūt par jautājumu, kas ietilpst ES darbības jomā un skar jūs personiski.

Sūdzības par kādas ES iestādes vai struktūras nepareizu rīcību adresējiet Eiropas Ombudam.

Jūs varat tieši sazināties ar ES iestādēm un konsultatīvajām struktūrām, un jums ir tiesības saņemt atbildi jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām.

Konsulārā aizsardzība

Ja nokļūstat nepatikšanās, atrazdamies ārpus ES robežām, jums ir tiesības uz konsulāro palīdzību, ko varat saņemt jebkuras ES valsts vēstniecībā vai konsulātā. To sniedz tādās situācijās kā nāve, nelaimes gadījums, saslimšana, apcietināšana, aizturēšana, vardarbīgs noziegums un repatriācija.

Pilsoņu iniciatīva

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir iespēja, kā varat pieprasīt Eiropas Komisijai, lai tā izstrādā tiesību akta priekšlikumu. Šī prasība ir jāparaksta vismaz 1 miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES valstu.

Piedalīšanās ES pilsoniskajās aktivitātēs

Līdztekus jau minētajām tiesībām visi pilsoņi un organizācijas var aktīvi piedalīties ES veidošanā. No programmas “Eiropa pilsoņiem Deutsch (de) English (en) français (fr) ” tiek finansētas iniciatīvas tādās jomās kā līdzdalība un demokrātija ES līmenī, starpkultūru dialogs, nodarbinātība, sociālā kohēzija un ilgtspējīga attīstība, kā arī ES politikas sociālā ietekme. Pamattiesību un pilsonības programma English (en) mudina ES pilsoņus izmantot savas tiesības.

Tā kā 2013. gads ir pasludināts par Eiropas Pilsoņu gadu, tā būs vēl viena iespēja informēt pilsoņus par viņu tiesībām Eiropas Savienībā un iesaistīt viņus dialogā par ES pilsonību.

Akcentējot ES pilsonības priekšrocības, Komisija publicē ziņojumu par ES pilsonību .

Uz augšu

Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Eiropas pilsoņu iniciatīvaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?