Građanstvo EU-a


Vaša prava i kako ih ostvariti

Svi građani države članice EU-a automatski su i građani EU-a. Građanstvo EU-a pruža vam važna dodatna prava i obveze.

Prava građana EU-a

Ta su prava navedena u Ugovoru o funkcioniranju Europske Unije U PDF formatu (članak 20.) i Povelji o temeljnim pravima U PDF formatu (poglavlje V.).

Trebate li pomoć pri ostvarivanju prava?

Kako bi se ojačala svijest o građanstvu EU-a u javnosti i nacionalnim tijelima, Komisija redovito objavljuje Izvješće o građanstvu EU-a pdf - 2 MB [2 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Kretati se i živjeti u EU-u

Kao građanin EU-a imate pravo živjeti i kretati se unutar EU-a Deutsch (de) English (en) français (fr) , a da ne budete diskriminirani zbog svojeg državljanstva.

Možete se nastaniti u bilo kojoj državi EU-a ako ispunjavate određene uvjete, ovisno o tome radite li, studirate itd.

Sudjelovanje u političkom životu EU-a

Svaki građanin EU-a ima pravo glasovanja i kandidiranja Deutsch (de) English (en) français (fr) na lokalnim izborima i na izborima za Europski parlament u državi članici EU-a u kojoj živi pod istim uvjetima kao i državljani te zemlje.

Predstavke i pritužbe

Europskom parlamentu možete uputiti predstavku English (en) za rješavanje pitanja osobne prirode i pritužbi ili pitanja od javnog interesa. Predmet mora biti u nadležnosti EU-a (tj. ne smije biti nešto o čemu se odlučuje na lokalnoj ili nacionalnoj razini) i mora izravno utjecati na vas.

Europskom ombudsmanu možete uputiti pritužbu na propuste institucija ili tijela EU-a.

Možete se i izravno obratiti institucijama ili savjetodavnim tijelima EU-a pri čemu imate pravo na odgovor na jednom od 24 službena jezika EU-a.

Konzularna zaštita

Nalazite li se u zemlji koja nije članica EU-a i zatreba vam pomoć, kao građanin EU-a imate pravo na konzularnu zaštitu veleposlanstva ili konzulata bilo koje druge države članice EU-a ako vaša zemlja nema veleposlanstvo ili konzulat u zemlji koja nije članica EU-a.

Pomoć možete zatražiti u okolnostima kao što su na primjer smrt, nesreća ili bolest, uhićenje ili pritvor, ako ste žrtva kaznenog djela s obilježjem nasilja te u slučaju repatrijacije.

Kako sudjelovati u donošenju politika EU-a?

Građanska inicijativa: određivanje smjera djelovanja

Europskom građanskom inicijativom omogućuje se da od Europske komisije zatražite izradu prijedloga zakona. Inicijativu mora potpisati najmanje milijun ljudi iz najmanje jedne četvrtine država članica EU-a (trenutačno najmanje 7 država članica).

Aktivno sudjelovanje u demokratskom životu EU-a

Raznim inicijativama potiče se građane i organizacije na aktivnu ulogu u EU-u:

  • Cilj programa Europa za građane 2014. – 2020.  Deutsch (de) English (en) français (fr) jest da građani bolje razumiju EU, njegovu povijest i raznolikost, da se ojača svijest o pravima koja daje građanstvo EU-a te da se poveća sudjelovanje u demokraciji na razini EU-a.
  • Program Prava, jednakost i građanstvo 2014. – 2020. Deutsch (de) English (en) français (fr) podržava projekte za promicanje jednakosti i temeljnih prava, jačanje svijesti o pravima koja daje građanstvo EU-a i poticanje građana na aktivniju ulogu u demokraciji na razini EU-a.
  • Komisija redovito pokreće javna savjetovanja o planiranim inicijativama koje svakom Europljaninu omogućuju da iskaže svoje mišljenje.
  • Dijalozi s građanima održavaju se u gradovima diljem EU-a kako bi se čulo mišljenje građana i raspravljalo o pitanjima koja su im važna.
  • Civilni dijalog English (en) odnosi se na rasprave između Komisije i organizacija civilnog društva o različitim temama.

Vrh

Borba EU-a protiv prijevara i korupcije

Objavljeno u studeniu 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?