Navigatsioonitee

ELi kodakondsus


Kõik Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud on automaatselt ka ELi kodanikud. ELi kodakondsus täiendab liikmesriigi kodakondsust ning annab mõned olulised täiendavad õigused.

Euroopa kodakondsusest tulenevad õigused

Euroopa pangatähed ja pass rahakotis © iStockphoto

Kehtiva passi või isikutunnistusega saavad ELi kodanikud elada mõnes teises ELi liikmesriigis kuni 3 kuud.

Teie õigused ELi kodanikuna on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 20) ning Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (V peatükk). Täiendavat teavet oma õiguste kohta leiate veebisaitidelt Teie Euroopa ja Europe Direct.

Teise ELi liikmesriiki elama asumine

ELi kodanikuna on teil õigus elada ELis ja seal vabalt ringi liikuda DeutschEnglishfrançais , ilma et teid teie kodakondsuse põhjal diskrimineeritaks. Teatavate tingimuste täitmise korral võite kodu rajada mis tahes ELi liikmesriiki. Näiteks teise ELi liikmesriiki sisenemisel võidakse teilt küsida isikut tõendava dokumendi esitamist ning kui soovite mõnes teises ELi liikmesriigis elada kauem kui 3 kuud, peate vastama teatavatele tingimustele sõltuvalt sellest, kas töötate, õpite jne.

Osalemine ELi poliitilises elus

Käsi ümbrikut hääletuskasti asetamas. Taamal ELi lipp. © iStockphoto

Kõigil ELi kodanikel on õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel.

Igal ELi kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida DeutschEnglishfrançais Euroopa Parlamendi valimistel või kohalikel valimistel selles ELi liikmesriigis, kus ta elab, samadel tingimustel asjaomase riigi kodanikega.

Kaebused

Petitsiooni esitamise õigus Deutsch (de) English (en) français (fr) võimaldab ELi kodanikel esitada mureküsimusi ja kaebusi Euroopa Parlamendile. Te võite Euroopa Parlamendilt paluda lahendust kas isiklikule probleemile või kaebusele või avaliku huviga seotud küsimusele. Teema peab kuuluma ELi tegevusvaldkondadesse ning peab olema teiega otseselt seotud.

ELi institutsioonide või asutuste väärkäitumist käsitlevad kaebused saate esitada Euroopa Ombudsmanile.

Samuti saate võtta ühendust otse ELi institutsioonide ja nõuandvate asutustega ning teil on õigus saada vastus mis tahes ELi ametlikus keeles.

Konsulaarkaitse

Kui viibite väljaspool ELi ja vajate abi, on teil ELi kodanikuna õigus konsulaarkaitsele mis tahes ELi liikmesriigi saatkonna või konsulaadi poolt. Võite saada abi sellistes olukordades nagu surmajuhtum, õnnetus või haigus, arest või kinnipidamine, vägivallaga seotud kuritegu või repatrieerimine.

Kodanikualgatus

Euroopa kodanikualgatus võimaldab teil taotleda Euroopa Komisjonilt õigusakti ettepaneku koostamist. Sellele petitsioonile peab alla kirjutama vähemalt 1 miljon kodanikku vähemalt ühest neljandikust ELi liikmesriikidest.

Osalemine ELi ühiskondlikus elus

Lisaks eespool nimetatud õigustele julgustab EL kõiki kodanikke ja organisatsioone osalema aktiivselt ELi arengus. Programmi „Kodanike Euroopa” Deutsch (de) English (en) français (fr) raames rahastatakse algatusi sellistes valdkondades nagu kodanike osalus ja demokraatia ELi tasandil, kultuuridevaheline dialoog, tööhõive, sotsiaalne ühtekuuluvus, säästev areng ning ELi poliitika ühiskondlik mõju. Programmi „Põhiõigused ja kodakondsus” English (en) raames edendatakse ELi kodanike õigusi.

Euroopa kodanike aasta 2013 pakub võimalusi teavitada kodanikke nende ELi õigustest ja kaasata neid ELi kodakondsuse alasesse dialoogi.

ELi kodakondsuse edendamiseks avaldab komisjon igal aastal aruande ELi kodakondsuse kohta .

Üles

ÜlesPüsige liinil

Facebook

  • Euroopa kodanikualgatusEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?