You are here:

гражданство на ЕС

Вашите права и как да ги използвате

Всички граждани на държави от Европейския съюз автоматично получават гражданство на ЕС. Гражданството на ЕС дава някои важни допълнителни права и отговорности.

Вашите права като гражданин на ЕС

Те са посочени в Договора за функционирането на Европейския съюзpdf(2 MB) Избор на превод за предходната връзка  (член 20) и в Хартата на основните права PDF Избор на превод за предходната връзка   dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (Глава V).

Нужна ви е помощ при упражняването на вашите права?

За да повиши осведомеността за гражданството на ЕС сред обществеността и националните власти, Комисията периодично публикува доклад за гражданството на ЕСpdf(2 MB) Избор на превод за предходната връзка .

Живот и преместване в ЕС

Като гражданин на ЕС имате право да живеете и да се местите в рамките на Съюза, без да бъдете дискриминирани заради вашата националност.

Можете да се установите в която и да е страна от ЕС, ако отговаряте на определени условия и в зависимост от това дали работите, учите и т. н.

Участие в политическия живот на ЕС

Всеки гражданин на ЕС има право да гласува и да се кандидатира на изборите за Европейски парламент или на общински избори в страната от Съюза, в която живее, при същите условия като нейните граждани.

Петиции и жалби

Можете да помолите Европейския парламент да обърне внимание на ваша лична потребност или проблем, както и на въпрос от обществен интерес. Въпросът трябва да попада в обхвата на правомощията на ЕС (тоест не трябва да бъде въпрос, по който решения се вземат на местно или национално равнище) и трябва пряко да ви засяга.

Можете да се оплачете на европейския обмудсман от неправомерни действия на институция или орган на ЕС.

Можете също така да се свържете директно с институциите или консултативните органи на ЕС и имате право да получите отговор на всеки от 24-те официални езика в Съюза.

Консулска закрила

Ако се намирате в страна извън ЕС и се нуждаете от помощ, като гражданин на ЕС имате право на консулска закрила от посолство или консулство на която и да е друга страна от Съюза, ако вашата страна няма посолство или консулство в чуждата страна.

Можете да поискате помощ в случаи, свързани например със смърт, инцидент или болест, арест или задържане, тежко престъпление и репатриране.

Как да се включите в изготвянето на европейските политики

Гражданска инициатива: определяне на дневния ред

Европейската гражданска инициатива ви дава възможност да поискате от Европейската комисия да изготви предложение за правен акт. Петицията трябва да бъде подписана от поне 1 млн. граждани от най-малко една четвърт от държавите от ЕС (в момента това означава поне 7 държави).

Активно участие в демократичния живот на ЕС

Чрез различни инициативи гражданите и организациите биват насърчавани да играят активна роля в Съюза:

  • Програмата „Европа за гражданите“ за 2014-2020 г. — нейната цел е да се повишат познанията на хората за историята и многообразието на ЕС, да се осведомяват те за правата, предоставяни от гражданството на ЕС, и да се засили демократичното участие на равнище ЕС.
  • Програмата „Права, равенство и гражданство“ за 2014-2020 г. — чрез нея се подкрепят проекти за насърчаване на равенството и основните права, повишаване на осведомеността за правата, предоставяни от гражданството на ЕС, и насърчаване на хората към по-активно участие в демократичния живот на равнище ЕС.
  • Комисията редовно провежда обществени консултации по планирани от нея инициативи, в рамките на които всеки гражданин може да изрази мнението си.
  • Диалозите с гражданите — те се провеждат в градове в целия ЕС, за да бъдат изслушани мненията на хората и да бъдат обсъдени въпроси, които ги интересуват.
  • Гражданският диалог — това са дискусии между Комисията и организации на гражданското общество по различни теми.