Utrikes- och säkerhetspolitik


EU har under årens lopp utvecklat en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för att kunna agera och tala med en röst i världen. När de 28 medlemsländerna agerar tillsammans har de mycket större tyngd än när de agerar på egen hand.

Det här politikområdet stärktes i och med Lissabonfördraget från 2009. Då inrättades

Fred och säkerhet

Målet för EU:s utrikes- och säkerhetspolitik är att

 • bevara freden och öka säkerheten i världen
 • främja internationellt samarbete
 • utveckla och befästa
  – demokratin
  – rättsstatsprincipen
  – respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Diplomati och partnerskap

EU:s valövervakare i en vallokal i Pakistan 2013 © EU

EU:s valövervakare vid de allmänna valen i Pakistan 2013.

EU är en viktig aktör i internationella frågor som Irans kärnprogram, stabiliteten i Somalia och hela Afrikas horn och den globala uppvärmningen. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken bygger på diplomati för att lösa konflikter och skapa internationell förståelse. Den kompletteras ofta av insatser för handel, humanitärt bistånd, säkerhet och försvar.

Som världens största biståndsgivare har EU en unik ställning i samarbetet med utvecklingsländerna.

Med sina 28 länder och sin stora befolkning är EU en viktig ekonomisk aktör. EU är världens största handelspartner och har världens näst viktigaste valuta, euron. Inflytandet ökar i takt med att EU-länderna fattar allt fler utrikespolitiska beslut gemensamt.

EU har partnerskap med världens alla nyckelspelare – nya som gamla. Partnerskapen bygger på ömsesidigt intresse och utbyte och båda parter har både rättigheter och skyldigheter.

EU håller regelbundna toppmöten med USA, Japan, Kanada, Ryssland, Indien och Kina. EU:s internationella förbindelser omfattar

 • utbildning
 • miljöfrågor
 • säkerhet och försvar
 • brottslighet
 • mänskliga rättigheter.

Fredsbevarande insatser

EU har utfört fredsbevarande uppdrag i flera oroshärdar i världen. I augusti 2008 förhandlade EU fram ett eldupphör mellan Georgien och Ryssland, posterade ut observatörer för att övervaka läget (EU:s övervakningsuppdrag i Georgien RUEnglish) och gav humanitärt bistånd till flyktingar som tvingats lämna sina hem på grund av striderna.

Balkan finansierar EU projekt i sju länder för att hjälpa dem att bygga stabila samhällen. En grupp poliser och rättsstatsexperter (Eulex Kosovo SREnglish) finns i Kosovo för att hjälpa till att upprätthålla lag och ordning.

Möjligheter att ingripa

En polisman på Eulex-uppdrag i Kosovo delar ut flygblad till en bilist © EU

En polisman från Eulex delar ut information om EU:s roll i återuppbyggnaden på Balkan.

EU har inga permanenta trupper. Enligt den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken françaisEnglish bidrar medlemsländerna i stället vid behov med trupper för

 • gemensamma insatser för avrustning
 • humanitärt bistånd och räddningsinsatser
 • militär rådgivning och hjälp
 • konfliktförebyggande och fredsbevarande åtgärder
 • krishantering, t.ex. fredsskapande insatser och stabiliseringsåtgärder efter konflikter.

Sedan 2003 har EU genomfört omkring 30 civila uppdrag och militära insatser på tre kontinenter. De inleddes på grund av olika kriser:

 • Fredsinsatser i Indonesien efter tsunamin
 • Skydd för flyktingar i Mali och Centralafrikanska republiken
 • Kamp mot pirater i vattnen utanför Somalia och Afrikas horn françaisEnglish

EU spelar en allt viktigare säkerhetspolitisk roll.

Sedan januari 2007 har EU med kort varsel genomfört insatser med två stridsgrupper på vardera 1 500 man. Om det skulle behövas kan båda styrkorna sättas in så gott som samtidigt. Besluten om att skicka ut grupperna fattas av EU-ländernas ministrar i ministerrådet.

En utsträckt hand österut

EU har vuxit och länderna i Östeuropa och södra Kaukasus har nu blivit nära grannar. Deras säkerhet, stabilitet och välfärd är också viktig för oss. Närmare samarbete mellan EU och Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland är ett viktigt inslag i EU:s utrikesförbindelser.

Starkare band med Medelhavsområdet och Mellanöstern

Afghanska polispraktikanter med en polis från Eupol i ett klassrum © EU

En ledarskapskurs för poliser i Afghanistan.

Efter den arabiska våren 2011 gav EU ny skjuts åt sin europeiska grannskapspolitik DeutschEnglishfrançais för att uttrycka sin solidaritet med de som krävde demokrati. Målet för grannskapspolitiken är att stärka EU:s förbindelser med grannarna i öst och söder genom att erbjuda

 • politiskt närmande
 • ekonomisk integration
 • ökad rörlighet.

EU ger fortsatt stöd till övergången till demokrati i Nordafrika och Mellanöstern trots den politiska instabiliteten och de ekonomiska problemen.

Arbetsgruppen EU-Tunisien samordnar det europeiska och internationella stöd som ska hjälpa Tunisien att övergå till demokrati och få fart på ekonomin. I november 2012 inledde en liknande arbetsgrupp för Egypten sitt arbete.

EU stöder också de internationella försöken att få till stånd fred i Mellanöstern. En tvåstatslösning där den palestinska staten samexisterar med Israel är EU:s mål och man arbetar tillsammans med FN, USA och Ryssland (den så kallade kvartetten) för att försöka få de båda parterna att enas.

I början av 2013 orsakade Irans kärntekniska program stor internationell oro. Det historiska avtalet med det internationella samfundet i november var ett första steg mot en lösning på problemet. Det var också ett erkännande av EU:s roll som ledare av fredsförhandlingar på det internationella samfundets vägnar.

Asien och Latinamerika

EU stärker sina förbindelser med regionala grupper i Asien och Latinamerika. Tillsammans med sina snabbt växande asiatiska samarbetspartner har EU ingått ”förbättrade partnerskap”, dvs. avtal som kombinerar ekonomiska, politiska, sociala och kulturella frågor.

Framtida EU-medlemskap på Balkan

I juli 2013 blev Kroatien EU:s 28:e medlemsland. Makedonien, Montenegro och Serbien har fått status som kandidatländer. Albanien och Bosnien och Hercegovina har ansökt om EU-medlemskap.

Kosovo förklarade sig självständigt från Serbien 2008, men det finns fortfarande ingen internationell enighet om landets status. I april 2013 skedde dock ett genombrott i dialogen mellan Kosovo och Serbien. De två parterna ingick ett historiskt avtal tack vare enträgna insatser från EU:s tidigare utrikesrepresentant Catherine Ashton och premiärministrarna i Kosovo och Serbien. Avtalet är ett resultat av EU:s intensiva arbete för fred och försoning på västra Balkan och visar också att invånare och länder i Europa strävar efter närmare förbindelser med EU.

EU:s utrikespolitik – så fattas besluten

Europeiska rådet med de 28 EU-ländernas stats- och regeringschefer är EU:s viktigaste beslutsfattande organ. Europeiska rådet håller toppmöten fyra gånger om året och fastställer där principerna och de allmänna politiska riktlinjerna.

Foto på Federica Mogherini i Europaparlamentet

Federica Mogherini, Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande

EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton ser till att EU:s utrikespolitik är så enhetlig som möjligt. Hon leder rådsmötena med de 28 utrikesministrarna varje månad. Hon deltar också i Europeiska rådets möten och rapporterar om utrikespolitiska frågor.

De flesta utrikes- och säkerhetspolitiska beslut fattas enhälligt – samtliga EU-länder måste vara ense.

EU:s utrikestjänst (EEAS) bistår utrikesrepresentanten och består av över 139 delegationer och kontor runtom i världen som främjar och skyddar EU:s intressen.

Till början

Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

 • Grannskaps- och partnerskapsinstrumentets infocentrumEnglish (en)

Twitter

 • Grannskaps- och partnerskapsinstrumentets infocentrumEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?