Film och media


Film- och mediepolitiken utformas i de enskilda EU-länderna, men EU fastställer grundregler och riktlinjer för frågor av gemensamt intresse, t.ex. öppna EU-gränser och rättvisa konkurrensvillkor.

Television och beställtjänster

EU har framgångsrikt reglerat gränsöverskridande tv-sändningar sedan 1989. Man har moderniserat reglerna efter dagens stora utbud av tv-tjänster (t.ex. beställ-tv) via datorer, mobiltelefoner och surfplattor (se direktivet om audiovisuella medietjänster).

Barn som tittar på tv © Shutterstock

EU:s regler skyddar barn mot skadligt material.

Enligt direktivet ska EU-länderna samordna sin nationella lagstiftning för att se till att

 • det råder fri handel med tv-program och beställtjänster på den inre marknaden
 • tv-kanalerna när det är möjligt avsätter åtminstone hälften av sändningstiden för filmer och program som producerats i Europa – även beställtjänster ska främja europeiskt material
 • kulturell mångfald och andra viktiga mål av allmänt intresse skyddas
 • stora evenemang som OS och fotbolls-VM kan ses av en stor publik och inte bara på betal-tv-kanaler
 • barn och ungdomar skyddas mot program med inslag av våld och pornografi genom att sändningarna läggs sent på kvällen eller att programmen kan spärras genom funktioner för föräldrakontroll
 • personer som blir kritiserade i en tv-sändning ges rätt att bemöta kritiken
 • alla audiovisuella medietjänster följer vissa reklamregler (respekt för den mänskliga värdigheten, restriktioner för alkohol, tobak, läkemedel osv.)
 • kanalerna inte sänder mer än 12 minuter reklam i timmen.
Filmstudio © Shutterstock

EU stöder europeiska filmskapare.

Public service

I alla EU-länder finns tv- och radiosändningar i allmänhetens tjänst. I Amsterdamfördraget från 1999 framhålls att public service ska tillgodose demokratiska, sociala och kulturella behov och förhindra att mediebranschen domineras av några enstaka aktörer.

EU-länderna får stödja sin radio och tv ekonomiskt, förutsatt att pengarna används för att verka i allmänhetens tjänst och inte hindrar normal kommersiell verksamhet eller snedvrider konkurrensen mellan radio- och tv-bolag.

Främja europeiska produktioner

I direktivet om audiovisuella medietjänster finns krav på en minimikvot för europeiska program. Det är en reaktion på oron för att amerikanska produktioner annars ska ta över den största delen av den europeiska marknaden. Trots att det produceras mer film i EU-länderna än i USA står amerikansk film för 75 procent av de europeiska biografernas intäkter.

EU har skrivit under Unescos konvention om att skydda och främja mångfalden av kulturyttringar. Som ett sätt att skydda sin kulturella mångfald och främja lokala produktioner har EU ansökt om och beviljats undantag från Världshandelsorganisationens frihandelsregler. Det här ”kulturella undantaget” innebär att EU-länderna får införa begränsningar på import av kulturprodukter, t.ex. film.

Mediaprogrammet 2007–2013

Mediaprogrammet ger ekonomiskt stöd till europeiska kvalitetsfilmer och tv-program. Målet är att marknadsföra och sprida europeiska filmer, andra audiovisuella verk och ny digitalteknik.

Det nya Media Mundus-programmet (2011–2013) English har en budget på 15 miljoner euro och utgår från filmindustrins växande intresse för globalt samarbete och de möjligheter det erbjuder. Filmutbudet ökar, eftersom det kommer fler filmer från olika länder till den europeiska och internationella marknaden. Det skapar också nya affärsmöjligheter för folk i filmbranschen överallt i världen.

Programmet Kreativa Europa för 2014–2020 kommer att ersätta de nuvarande programmen Kultur DeutschEnglishfrançais och Media. Kreativa Europa omfattar

 • lånegarantier på 210 miljoner euro för att främja banklån till småföretag i kulturbranschen
 • över 900 miljoner euro till filmsektorn (som för närvarande ingår i Mediaprogrammet)
 • omkring 500 miljoner euro till kultur.

Till början

Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?