Film och media


Liksom andra varor och tjänster omfattas audiovisuella medier – film, tv, video och radio – av vissa EU-regler som ser till att de kan cirkulera fritt och rättvist på den inre marknaden. Det gäller både traditionell tv och radio och nyare medier som beställvideo och internet.

EU har en egen film- och mediepolitik English, där direktivet om audiovisuella medietjänster English spelar en viktig roll. EU investerar också cirka 1,4 miljarder euro i film- och kultursektorn genom programmet Kreativa Europa .

Grundregler

Barn som tittar på tv © Shutterstock

EU:s regler skyddar barn mot skadligt material.

Mål

Enligt direktivet om audiovisuella medietjänster ska EU-länderna samordna sin nationella lagstiftning för att

 • skapa jämförbara villkor i alla länder för nya audiovisuella medier
 • skydda barn och andra konsumenter
 • bevara mediemångfald English
 • bekämpa rashat och religiöst hat
 • bevara kulturell mångfald
 • se till att de nationella medietillsynsmyndigheterna förblir oberoende.

Metoder

Alla länder uppmuntras att uppfylla minimistandarder för följande:

 • Reklam – det ska finnas grundregler, särskilda regler och restriktioner för vissa produkter (t.ex. alkohol, tobak och läkemedel) och högst 12 minuter reklam i timmen.
 • Stora evenemang – evenemang som OS och fotbolls-VM ska kunna ses av en stor publik och inte bara på betal-tv-kanaler.
 • Skydd av barn – program med inslag av våld eller pornografi ska läggas sent på kvällen eller kunna spärras genom funktioner för föräldrakontroll.
 • Europeiska filmer och program – minst hälften av sändningstiden ska avsättas för europeiska filmer och tv-program. Även beställtjänster ska främja europeiskt material.
 • Personer med funktionsnedsättning – medieföretagen uppmuntras att göra sina produkter tillgängliga för syn- och hörselskadade.

Kommissionen undersökte också konsekvenserna av samverkan mellan traditionell tv och internet English i ett offentligt samråd 2013.

Främja europeiska produktioner

Direktivet om audiovisuella medietjänster English bidrar till kulturell mångfald genom att stödja produktion och distribution av europeiska filmer och program.

 • Tv-kanalerna ska avsätta minst hälften av sändningstiden för europeiska filmer och program (med undantag för nyheter, sportevenemang, tävlingar, reklam, teletexttjänster och teleshopping).
 • Beställvideotjänster ska också bidra till att lyfta fram europeiska produktioner. EU-länderna får reservera en viss del för europeiska produktioner i beställvideokatalogerna eller på annat sätt se till att de tydligt anges i katalogerna. De kan också kräva att leverantörerna av beställvideor ska bidra ekonomiskt till produktion eller inköp av europeiska produktioner.

Internationellt har EU skrivit under Unescos konvention om att skydda och främja mångfalden av kulturyttringar. EU har beviljats undantag från Världshandelsorganisationens frihandelsregler – ett kulturellt undantag – som innebär att EU-länderna får införa begränsningar på import av kulturprodukter, t.ex. film.

Public service

I alla EU-länder finns tv- och radiosändningar i allmänhetens tjänst. I Amsterdamfördraget från 1999 framhålls att public service ska tillgodose demokratiska, sociala och kulturella behov som inte kan tillgodoses av marknaden och förhindra att mediebranschen domineras av några enstaka aktörer.

EU-länderna får därför stödja sin radio och tv ekonomiskt, förutsatt att pengarna används för att verka i allmänhetens tjänst och inte orättvist missgynnar privata radio- och tv-bolag.

Programmet Kreativa Europa

Det sjuåriga programmet Kreativa Europa ska stärka EU:s kulturella och kreativa sektor genom bidrag till minst

 • 250 000 konstnärer och kulturarbetare
 • 2 000 biografer
 • 800 filmer
 • 4 500 boköversättningar.

Små kulturföretag ska också kunna få banklån på upp till 750 miljoner euro tack vare lånegarantier.

Filmstudio © Shutterstock

EU stöder europeiska filmskapare.

Programmets mål

 • Bevara och främja den kulturella och språkliga mångfalden och rikedomen
 • Bidra till ekonomisk tillväxt
 • Hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att anpassa sig till den digitala utvecklingen och globaliseringen
 • Öppna upp nya internationella möjligheter, marknader och publikgrupper

Filmarvet

EU uppmuntrar medlemsländerna att samarbeta för att bevara och skydda kulturellt betydelsefulla verk, t.ex. film. Därför har EU utfärdat en rekommendation om att Europas filmarv English ska samlas in, katalogiseras, skyddas och restaureras så att det kan föras vidare till kommande generationer.

Till början

Kultur, film och media

Publicerad i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanKONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?