Audiovizuálna činnosť a médiá


Rovnako ako iné tovary a služby, aj audiovizuálne médiá (film, televízia, video, rozhlas) podliehajú určitým celoeurópskym pravidlám, ktoré zabezpečujú ich slobodné a spravodlivé šírenie na jednotnom európskom trhu, bez ohľadu na spôsob ich vysielania (prostredníctvom tradičnej televízie, videa na požiadanie, internetu atď.).

Toto je cieľom politiky EÚ v oblasti audiovizuálnej činnosti a médií English a najmä smernice o audiovizuálnych mediálnych službách English. Okrem toho EÚ investuje približne 1,4 mld. EUR do audiovizuálneho a kultúrneho sektora prostredníctvom programu Tvorivá Európa .

Základné pravidlá

Dieťa sledujúce televízne vysielanie © Shutterstock

Pravidlá EÚ chránia deti pred škodlivým obsahom.

Ciele

Podľa smernice o audiovizuálnych mediálnych službách sú členské štáty EÚ povinné koordinovať svoje vnútroštátne právne predpisy s cieľom:

 • vytvoriť porovnateľné podmienky vo všetkých krajinách pre vznikajúce audiovizuálne médiá,
 • chrániť deti a spotrebiteľov,
 • zabezpečiť pluralitu médií English,
 • bojovať proti rasovej a náboženskej nenávisti,
 • zachovať kultúrnu rozmanitosť,
 • zabezpečiť nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti médií.

Metódy

Každá krajina by mala dodržiavať minimálne normy v týchto oblastiach:

 • reklama a propagácia – základné a osobitné pravidlá a obmedzenia na určité produkty (napr. alkohol, tabak a lieky) a najviac 12 minút reklamy na hodinu vysielacieho času,
 • konkrétne (športové) podujatia, ako sú napr. olympijské hry alebo majstrovstvá sveta vo futbale musia byť dostupné širokej verejnosti, nielen zákazníkom plateného televízneho vysielania,
 • ochrana detí – programy obsahujúce násilie alebo pornografické programy musia byť zaradené do neskorého večerného vysielania alebo prístupné s obmedzením na základe kontrolných zariadení pre rodičov,
 • podpora európskych filmov a audiovizuálneho obsahu – európske filmy a televízne programy by mali tvoriť aspoň polovicu televízneho vysielacieho času. Služby videa na požiadanie by mali podporovať európsku tvorbu,
 • osoby so zdravotným postihnutím – mediálne spoločnosti by mali svoj audiovizuálny obsah sprístupniť zrakovo a sluchovo postihnutým osobám.

Prostredníctvom verejnej konzultácie v roku 2013 Komisia takisto zvážila dôsledky konvergencie medzi tradičnou televíziou a internetom English pre Európu.

Propagácia európskeho obsahu

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách English presadzuje kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom podpory produkcie a distribúcie európskych filmov a ďalšieho audiovizuálneho obsahu:

 • požiadavka pre vysielateľov, aby aspoň polovicu svojho vysielacieho času venovali európskym filmom a programom (okrem spravodajstva, športových podujatí, hier, reklamy, teletextových služieb a telenákupu),
 • služby videa na požiadanie by tiež mali prispieť k propagácii európskych diel: krajiny EÚ si môžu vyhradiť určitý podiel európskeho obsahu v katalógoch na požiadanie alebo inak zabezpečiť, aby bol takýto obsah zreteľne zobrazený v týchto katalógoch. Poskytovateľom služieb VoD môžu takisto uložiť povinnosť finančne prispievať na výrobu a/alebo nákup takýchto diel.

Na medzinárodnej úrovni EÚ podpísala Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov a zaistila výnimku z pravidiel o voľnom obchode Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (ďalej len „kultúrna výnimka“), ktorá oprávňuje členské štáty obmedziť dovoz umeleckej produkcie, napríklad filmov.

Verejnoprávne vysielanie

Členské štáty EÚ sa zaviazali podporovať verejnoprávne vysielanie – Amsterdamská zmluva z roku 1999 uznala úlohu verejnoprávneho vysielania pri napĺňaní demokratických, sociálnych a kultúrnych potrieb, ktoré neposkytuje trh, a pri ochrane audiovizuálneho priemyslu pred dominanciou jedného alebo viacerých veľkých mediálnych hráčov.

Vládne granty verejnoprávnym vysielateľom sú na tento účel vyňaté z prísnych pravidiel EÚ o štátnej pomoci za predpokladu, že toto financovanie sa využíva na verejnoprospešné ciele a pre súkromných vysielateľov nepredstavuje neprimerané znevýhodnenie.

Program „Tvorivá Európa“

Sedemročný program Tvorivá Európa sa zameriava na posilnenie európskych kultúrnych a tvorivých sektorov prostredníctvom financovania pre najmenej:

 • 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry,
 • 2 000 kín,
 • 800 filmov,
 • 4 500 knižných prekladov.

Jeho súčasťou bude aj spustenie novej finančnej záruky, ktorá umožní malým podnikom v tomto sektore získať až 750 miliónov EUR prostredníctvom bankových úverov.

Filmové štúdio © Shutterstock

EÚ podporuje európskych filmových tvorcov.

Ciele programu:

 • zabezpečovať a presadzovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a bohatstvo,
 • stimulovať hospodársky rast,
 • pomáhať kultúrnym a tvorivým sektorom prispôsobiť sa digitálnemu veku a globalizácii,
 • otvárať nové medzinárodné príležitosti, trhy a získavať nové publikum.

Filmové dedičstvo

EÚ povzbudzuje členské štáty k spolupráci pri ochrane a zachovávaní významných diel kultúrneho významu vrátane kinematografie. Na tento účel vydala odporúčanie, v ktorom vyzýva na metodické zbieranie, katalogizovanie, ochranu a obnovu európskeho filmového dedičstva English, aby sa mohlo odovzdať budúcim generáciám.

Na začiatok

Kultúra a audiovizuálna oblasť

Dátum uverejnenia: novembri 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?