Audiovizuálna činnosť a médiá


Rovnako ako iné tovary a služby, aj audiovizuálne médiá (film, televízia, video, rozhlas) podliehajú určitým celoeurópskym pravidlám, ktoré zabezpečujú ich slobodné a spravodlivé šírenie na jednotnom európskom trhu, bez ohľadu na spôsob ich vysielania (prostredníctvom tradičnej televízie, videa na požiadanie, internetu atď.).

Toto je cieľom politiky EÚ v oblasti audiovizuálnej činnosti a médií English a najmä smernice o audiovizuálnych mediálnych službách English. Okrem toho EÚ investuje približne 1,4 mld. EUR do audiovizuálneho a kultúrneho sektora prostredníctvom programu Tvorivá Európa English (en) .

Základné pravidlá

Dieťa sledujúce televízne vysielanie © Shutterstock

Pravidlá EÚ chránia deti pred škodlivým obsahom.

Ciele

Podľa smernice o audiovizuálnych mediálnych službách sú členské štáty EÚ povinné koordinovať svoje vnútroštátne právne predpisy s cieľom:

 • vytvoriť porovnateľné podmienky vo všetkých krajinách pre vznikajúce audiovizuálne médiá,
 • chrániť deti a spotrebiteľov,
 • zabezpečiť pluralitu médií English,
 • bojovať proti rasovej a náboženskej nenávisti,
 • zachovať kultúrnu rozmanitosť,
 • zabezpečiť nezávislosť vnútroštátnych regulačných orgánov v oblasti médií.

Metódy

Každá krajina by mala dodržiavať minimálne normy v týchto oblastiach:

 • reklama a propagácia – základné a osobitné pravidlá a obmedzenia na určité produkty (napr. alkohol, tabak a lieky) a najviac 12 minút reklamy na hodinu vysielacieho času,
 • konkrétne (športové) podujatia, ako sú napr. olympijské hry alebo majstrovstvá sveta vo futbale musia byť dostupné širokej verejnosti, nielen zákazníkom plateného televízneho vysielania,
 • ochrana detí – programy obsahujúce násilie alebo pornografické programy musia byť zaradené do neskorého večerného vysielania alebo prístupné s obmedzením na základe kontrolných zariadení pre rodičov,
 • podpora európskych filmov a audiovizuálneho obsahu – európske filmy a televízne programy by mali tvoriť aspoň polovicu televízneho vysielacieho času. Služby videa na požiadanie by mali podporovať európsku tvorbu,
 • osoby so zdravotným postihnutím – mediálne spoločnosti by mali svoj audiovizuálny obsah sprístupniť zrakovo a sluchovo postihnutým osobám.

Prostredníctvom verejnej konzultácie v roku 2013 Komisia takisto zvážila dôsledky konvergencie medzi tradičnou televíziou a internetom English pre Európu.

Propagácia európskeho obsahu

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách English presadzuje kultúrnu rozmanitosť prostredníctvom podpory produkcie a distribúcie európskych filmov a ďalšieho audiovizuálneho obsahu:

 • požiadavka pre vysielateľov, aby aspoň polovicu svojho vysielacieho času venovali európskym filmom a programom (okrem spravodajstva, športových podujatí, hier, reklamy, teletextových služieb a telenákupu),
 • služby videa na požiadanie by tiež mali prispieť k propagácii európskych diel: krajiny EÚ si môžu vyhradiť určitý podiel európskeho obsahu v katalógoch na požiadanie alebo inak zabezpečiť, aby bol takýto obsah zreteľne zobrazený v týchto katalógoch. Poskytovateľom služieb VoD môžu takisto uložiť povinnosť finančne prispievať na výrobu a/alebo nákup takýchto diel.

Na medzinárodnej úrovni EÚ podpísala Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov a zaistila výnimku z pravidiel o voľnom obchode Svetovej obchodnej organizácie (WTO) (ďalej len „kultúrna výnimka“), ktorá oprávňuje členské štáty obmedziť dovoz umeleckej produkcie, napríklad filmov.

Verejnoprávne vysielanie

Členské štáty EÚ sa zaviazali podporovať verejnoprávne vysielanie – Amsterdamská zmluva z roku 1999 uznala úlohu verejnoprávneho vysielania pri napĺňaní demokratických, sociálnych a kultúrnych potrieb, ktoré neposkytuje trh, a pri ochrane audiovizuálneho priemyslu pred dominanciou jedného alebo viacerých veľkých mediálnych hráčov.

Vládne granty verejnoprávnym vysielateľom sú na tento účel vyňaté z prísnych pravidiel EÚ o štátnej pomoci za predpokladu, že toto financovanie sa využíva na verejnoprospešné ciele a pre súkromných vysielateľov nepredstavuje neprimerané znevýhodnenie.

Program „Tvorivá Európa“

Sedemročný program Tvorivá Európa English (en) sa zameriava na posilnenie európskych kultúrnych a tvorivých sektorov prostredníctvom financovania pre najmenej:

 • 250 000 umelcov a profesionálov z oblasti kultúry,
 • 2 000 kín,
 • 800 filmov,
 • 4 500 knižných prekladov.

Jeho súčasťou bude aj spustenie novej finančnej záruky, ktorá umožní malým podnikom v tomto sektore získať až 750 miliónov EUR prostredníctvom bankových úverov.

Filmové štúdio © Shutterstock

EÚ podporuje európskych filmových tvorcov.

Ciele programu:

 • zabezpečovať a presadzovať európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a bohatstvo,
 • stimulovať hospodársky rast,
 • pomáhať kultúrnym a tvorivým sektorom prispôsobiť sa digitálnemu veku a globalizácii,
 • otvárať nové medzinárodné príležitosti, trhy a získavať nové publikum.

Filmové dedičstvo

EÚ povzbudzuje členské štáty k spolupráci pri ochrane a zachovávaní významných diel kultúrneho významu vrátane kinematografie. Na tento účel vydala odporúčanie, v ktorom vyzýva na metodické zbieranie, katalogizovanie, ochranu a obnovu európskeho filmového dedičstva English, aby sa mohlo odovzdať budúcim generáciám.

Na začiatok

Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?