Audiovizuálna činnosť a médiá


Audiovizuálna politika sa formuluje na vnútroštátnej úrovni a za jej tvorbu zodpovedajú jednotlivé vlády. Úlohou EÚ je stanovovať niektoré základné úlohy a usmernenia na ochranu spoločných záujmov, napr. na ochranu otvoreného trhu EÚ a spravodlivej hospodárskej súťaže.

Televízia a služby na požiadanie

EÚ úspešne reguluje cezhraničné televízne vysielanie na jednotnom európskom trhu od roku 1989. V tomto období EÚ musela aktualizovať pravidlá televízneho vysielania, aby zohľadnila rozrastajúcu sa ponuku nových služieb (vrátane televízie na požiadanie) prostredníctvom širokého spektra zariadení, ako sú mobilné telefóny a tablety (pozri smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách).

Dieťa sledujúce televízne vysielanie © Shutterstock

Pravidlá EÚ chránia deti pred škodlivým obsahom.

Podľa uvedenej smernice sú členské štáty EÚ povinné koordinovať svoje vnútroštátne právne predpisy, aby sa zabezpečilo, že:

 • v rámci trhu EÚ je možné voľné obchodovanie a poskytovanie televízneho vysielania a video služieb na požiadanie;
 • televízne kanály majú aspoň polovicu svojho vysielacieho času vyhradenú na filmy a programy vyrobené v EÚ, ak je to možné a aj služby na požiadanie by mali podporovať európsku tvorbu;
 • je chránená kultúrna rôznorodosť a iné dôležité ciele verejného záujmu;
 • medzinárodné (športové) podujatia, ako sú napr. olympijské hry alebo majstrovstvá sveta vo futbale, sú dostupné širokej verejnosti, nielen zákazníkom plateného televízneho vysielania;
 • existuje ochrana detí a neplnoletých pred programami obsahujúcimi násilie alebo pornografiu tým, že sa vysielajú v neskoršom čase a/alebo že sa prístup k nim obmedzí pomocou zariadenia zabudovaného do diaľkového ovládača televízneho prijímača;
 • strany nespravodlivo kritizované v televíznom vysielaní majú právo na odpoveď;
 • všetci poskytovatelia audiovizuálnych služieb budú dodržiavať určité minimálne pravidlá týkajúce sa reklamy (rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, obmedzenia reklamy alkoholických nápojov, tabakových výrobkov, liekov atď.);
 • televízne kanály nevysielajú viac ako 12 minút reklamy za hodinu (povolené maximum).
Filmové štúdio © Shutterstock

EÚ podporuje európskych filmových tvorcov.

Verejnoprávne vysielanie

Členské štáty EÚ sa zaviazali podporovať verejnoprávne vysielanie (VPV). Jeho význam potvrdzuje Amsterdamská zmluva, ktorá uznáva úlohu verejnoprávneho vysielania pri napĺňaní demokratických, sociálnych a kultúrnych potrieb a pri ochrane audiovizuálneho priemyslu pred dominanciou jedného alebo viacerých veľkých mediálnych hráčov.

Vlády môžu finančne podporovať prevádzkovateľov verejnoprávneho vysielania pod podmienkou, že toto financovanie sa využíva na ciele verejného záujmu a nebráni bežným komerčným operáciám ani nenarúša hospodársku súťaž medzi prevádzkovateľmi vysielania.

Európsky obsah (kultúrna výnimka)

Podľa smernice o audiovizuálnych mediálnych službách sa od prevádzkovateľov vysielania požaduje vysielanie minimálnej kvóty európskych programov vzhľadom na obavy, že americká produkcia inak preberie najväčší podiel na európskom trhu. Aj keď krajiny EÚ produkujú viac filmov ako USA, 75 % príjmov európskych kín pochádza z amerických filmov.

EÚ podpísala Dohovor UNESCO o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrneho prejavu a na ochranu svojej kultúrnej rôznorodosti a na podporu miestnej produkcie si zabezpečila výnimku z pravidiel o voľnom obchode Svetovej obchodnej organizácie. Táto takzvaná kultúrna výnimka umožňuje členským štátom obmedziť dovoz umeleckej produkcie, napríklad filmov.

MEDIA 2007 – 2013

Program MEDIA poskytuje finančnú podporu na výrobu kvalitných európskych filmov a televíznych programov. Cieľom programu je zvýšiť produkciu kvalitného obsahu a podporiť jeho šírenie na kontinente a podporovať európske filmy, iný audiovizuálny obsah a nové digitálne technológie v Európe.

Nový program MEDIA Mundus (2011 až 2013) English s rozpočtom 15 mil. EUR sa zameriava na rastúci záujem audiovizuálneho priemyslu o globálnu spoluprácu a príležitosti s tým spojené. Vďaka nemu sa zvyšuje spotrebiteľský výber tým, že prináša širšiu škálu kultúrne rozmanitých produktov na európske a medzinárodné trhy. Takisto vytvára nové podnikateľské príležitosti pre odborníkov z audiovizuálneho odvetvia z Európy a z celého sveta.

V rokoch 2014 až 2020 nahradí program Tvorivá Európa súčasné programy Kultúra DeutschEnglishfrançais a MEDIA. Jeho súčasťou bude:

 • program záruk za pôžičky s rozpočtom 210 mil. EUR na podporu poskytovania financií bankami pre MSP v odvetví kultúry;
 • viac ako 900 mil. EUR pre odvetvia kinematografie a audiovizuálnej tvorby (v súčasnosti zastrešené programom MEDIA);
 • a suma približne 500 mil. EUR na kultúru.

Na začiatok

Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?