Polityka audiowizualna i media


Podobnie jak inne towary i usługi, media audiowizualne – film, telewizja, filmy wideo, radio – są objęte ogólnounijnymi zasadami, aby zapewnić ich swobodny i uczciwyprzepływ na jednolitym rynku europejskim, niezależnie od sposobu, w jaki są dostarczane (telewizja tradycyjna, filmy na żądanie, internet itp.)

Jest to celem polityki audiowizualnej i medialnej UE English, a w szczególności dyrektywy w sprawie audiowizualnych usług medialnych English. Ponadto UE inwestuje 1,4 mld euro w sektor audiowizualny i sektor kultury poprzez program „Kreatywna Europa” .

Podstawowe zasady

Child watching TV © Shutterstock

Przepisy UE chronią dzieci przed szkodliwymi treściami w przekazach medialnych.

Cele

Zgodnie z dyrektywą w sprawie audiowizualnych usług medialnych państwa członkowskie harmonizują swoje przepisy krajowe w tej dziedzinie, aby:

 • stworzyć porównywalne warunki we wszystkich krajach dla nowych mediów audiowizualnych,
 • chronić dzieci i konsumentów,
 • zapewnić pluralizm w mediach English,
 • zwalczać nienawiść rasową i religijną,
 • zachować różnorodność kulturową,
 • zagwarantować niezależność krajowych organów ds. regulacji mediów.

Metody

Każdy kraj jest zachęcany do przestrzegania minimalnych standardów pod następującymi względami:

 • Reklama i promocja – zasady podstawowe i szczegółowe oraz ograniczenia w odniesieniu do niektórych produktów (np. alkoholu, papierosów, leków), a także maksymalnie 12 minut reklam na godzinę.
 • Oferta programowa – duże wydarzenia, jak igrzyska olimpijskie lub rozgrywki pucharu świata w piłce nożnej, muszą być dostępne dla szerokiej publiczności, a nie transmitowane wyłącznie przez płatne kanały telewizyjne.
 • Ochrona dzieci – programy zawierające przemoc lub treści pornograficzne nadawane w późnych godzinach wieczornych lub ograniczenie dostępu do nich przy pomocy narzędzi kontroli rodzicielskiej.
 • Promocja filmów i treści audiowizualnych wyprodukowanych w Europie – co najmniej połowa czasu antenowego zarezerwowana dla europejskich filmów i programów telewizyjnych. Filmy na żądanie również powinny promować produkcje europejskie.
 • Osoby niepełnosprawne – przedsiębiorstwa medialne zachęca się do dostosowywania treści audiowizualnych do potrzeb osób słabowidzących i słabosłyszących.

Poprzez konsultacje społeczne przeprowadzone w 2013 r. Komisja rozważyła również skutki dla Europy zacierania się granic między telewizją tradycyjną a internetem English.

Promowanie treści europejskich

Celem dyrektywy w sprawie audiowizualnych usług medialnych English jest promowanie różnorodności kulturowej przez wspieranie produkcji i dystrybucji europejskich filmów i innych treści audiowizualnych:

 • wymóg, aby nadawcy przeznaczali co najmniej połowę swojego czasu antenowego na filmy i programy europejskie (z wyjątkiem wiadomości, wydarzeń sportowych, gier, reklam, teletekstu i telezakupów).
 • Usługi audiowizualne na żądanie także powinny przyczyniać się do promowania twórczości europejskiej: kraje UE mogą wymagać określonego udziału treści europejskich w katalogach usług audiowizualnych na żądanie lub w inny sposób zapewnić, że takie treści są umieszczone w katalogu. Mogą one również nałożyć opłaty na dostawców usług na żądanie przeznaczone na produkcję i/lub zakup takich treści.

Na forum międzynarodowym UE jest stroną Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego i wynegocjowała zwolnienie ze stosowania przepisów WTO o wolnym handlu („wyjątek w zakresie kultury”), które uprawnia państwa UE do nakładania ograniczeń na import produktów sektora kultury, na przykład filmów.

Nadawcy publiczni

Państwa członkowskie UE przywiązują szczególną wagę do publicznych usług nadawczych – w traktacie amsterdamskim z 1999 roku potwierdzono wiodącą rolę nadawców publicznych w realizowaniu demokratycznych, społecznych i kulturowych potrzeb społeczeństwa, które nie są zaspakajane przez usługi rynkowe, oraz w zapewnianiu pluralizmu mediów i zapobieganiu dominacji tego sektora przez jeden lub większą liczbę dużych podmiotów.

W tym celu rządowe dotacje na rzecz nadawców publicznych są wyłączone z surowych przepisów UE dotyczących pomocy państwa – pod warunkiem że tego rodzaju dofinansowanie jest wykorzystywane do celów publicznych i nie działa na niekorzyść nadawców prywatnych.

Program „Kreatywna Europa”

Siedmioletni program „Kreatywna Europa” ma przyczyniać się do wzmacniania europejskiego sektora kreatywnego i sektora kultury, zapewniając dofinansowanie co najmniej:

 • 250 tys. artystów i osób zawodowo związanych z kulturą,
 • 2 tys. kin,
 • 800 filmom,
 • 4,5 tys. tłumaczeń literatury.

Program przewiduje także instrument gwarancji finansowych umożliwiający małym przedsiębiorstwom w tym sektorze dostęp do kredytów bankowych w wysokości 750 mln euro.

Film studio © Shutterstock

UE wspiera europejskich filmowców.

Cele programu

 • Ochrona i promocja kulturowej i językowej różnorodności i bogactwa Europy.
 • Stymulowanie wzrostu gospodarczego.
 • Pomoc dla sektora kreatywnego i sektora kultury w dostosowaniu się do wymogów epoki cyfrowej i globalizacji.
 • Otwarcie na nowe międzynarodowe możliwości, rynki i publiczność.

Dziedzictwo filmowe

UE zachęca państwa członkowskie do współpracy na rzecz zachowania i ochrony znaczących dzieł kultury, w tym kinematografii. W tym celu wydano zalecenie wzywające do metodycznego gromadzenia, katalogowania, zachowywania i restaurowania europejskiego dziedzictwa filmowego English, aby mogło ono służyć następnym pokoleniom.

Początek strony

Kultura i sektor audiowizualny

Opublikowano w listopadzie 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?