Polityka audiowizualna i media


Polityka audiowizualna jest kształtowana na szczeblu krajowym przez poszczególne rządy. Rola UE polega na stanowieniu podstawowych reguł i wytycznych w sprawach dotyczących wspólnego interesu, takich jak otwarte rynki i uczciwa konkurencja w UE.

Telewizja i usługi na żądanie

UE od 1989 roku z powodzeniem reguluje kwestię transgranicznej transmisji programów telewizyjnych. W międzyczasie niezbędna była aktualizacja przepisów z uwagi na ciągle poszerzającą się ofertę usług telewizyjnych – w tym telewizji na żądanie – oraz coraz większą różnorodność odbiorników, takich jak telefony komórkowe czy tablety (zob. dyrektywa w sprawie medialnych usług audiowizualnych).

Dziecko przed telewizorem © Shutterstock

Przepisy UE chronią dzieci przed szkodliwymi treściami w przekazach medialnych.

Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie harmonizują swoje przepisy prawne w tej dziedzinie, aby:

 • nie było żadnych przeszkód dla swobodnego handlu programami i usługami na żądanie w ramach unijnego rynku
 • stacje telewizyjne, gdy jest to możliwe, rezerwowały przynajmniej połowę swojego czasu nadawania dla filmów i programów wyprodukowanych w Europie, również usługi na żądanie powinny promować produkcje europejskie
 • chroniona była różnorodność kulturowa oraz inne cele leżące w interesie społecznym
 • duże wydarzenia – jak igrzyska olimpijskie lub rozgrywki pucharu świata w piłce nożnej – były dostępne dla szerokiej publiczności i nie były transmitowane wyłącznie przez płatne kanały telewizyjne
 • dzieci i młodzież były chronione przed programami zawierającymi treści pornograficzne lub sceny przemocy dzięki nadawaniu tych programów w późnych godzinach wieczornych lub ograniczeniu dostępu do nich przy pomocy urządzeń wbudowanych do pilotów telewizyjnych
 • strony poddane w telewizji niesłusznej krytyce miały prawo do odpowiedzi na tę krytykę
 • wszystkie medialne usługi audiowizualne były świadczone z poszanowaniem pewnych podstawowych wymogów w zakresie reklamy (poszanowanie godności ludzkiej, ograniczenia dotyczące alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków itp.)
 • przestrzegano maksymalnego czasu przeznaczonego na reklamę (12 minut na godzinę).
Studio filmowe © Shutterstock

UE wspiera europejskich filmowców

Nadawcy publiczni

Państwa członkowskie UE przywiązują szczególną wagę do publicznych usług nadawczych – w traktacie amsterdamskim z 1999 roku potwierdzono pierwszorzędną rolę nadawców publicznych we wspieraniu demokratycznych, społecznych i kulturowych potrzeb społeczeństwa oraz w zapewnieniu pluralizmu mediów i zapobieganiu dominacji jednego lub większej liczby dużych podmiotów.

Rządy krajowe mogą wspierać finansowo usługi nadawania publicznego, pod warunkiem że tego rodzaju finanse są przeznaczane na realizację celów nadawania publicznego i nie utrudniają normalnych działań komercyjnych ani nie powodują zakłócenia konkurencji między nadawcami.

Produkcja europejska (wyjątek kulturalny)

Zawarty w dyrektywie w sprawie medialnych usług audiowizualnych wymóg dotyczący minimalnej liczby programów europejskich odzwierciedla obawy przed zdominowaniem przez produkcję amerykańską rynku europejskiego. Warto na przykład odnotować, że mimo iż państwa UE produkują więcej filmów niż USA, 75 proc. przychodu kin europejskich przynoszą filmy amerykańskie.

UE jest stroną Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej. W celu ochrony własnej różnorodności kulturowej oraz promowania produkcji lokalnej, na forum Światowej Organizacji Handlu zabezpieczyła sobie zwolnienie ze stosowania przepisów o wolnym handlu w tej dziedzinie. Ten tak zwany „wyjątek kulturalny” pozwala państwom członkowskim wprowadzać ograniczenia importu dzieł kultury, czyli na przykład filmów.

MEDIA 2007-2013

W ramach programu „Media” udziela się wsparcia finansowego europejskim filmom i programom telewizyjnym spełniającym kryteria wysokiej jakości. Chodzi o to, by wspierać produkcję i dystrybucję w Europie oraz promować europejskie filmy, inne utwory audiowizualne i nowe technologie cyfrowe.

Nowy program „MEDIA Mundus” (2011–2013) English, którego budżet wynosi 15 mln euro, wykorzystuje rosnące zainteresowanie sektora audiowizualnego współpracą w skali światowej i oferowanymi przez nią możliwościami. Dzięki niej konsumenci mają większy wybór, bowiem na rynkach europejskich i światowych dostępne są bardziej różnorodne kulturowo produkty. Stwarza też nowe możliwości zawodowe dla pracowników sektora audiowizualnego w Europie i na świecie.

W latach 2014–2020 program „Kreatywna Europa” i zastąpi aktualne programy Kultura DeutschEnglishfrançais i MEDIA. Nowy program zakłada przeznaczenie:

 • 210 mln euro na system gwarancji kredytowych, aby zwiększyć możliwości udzielania pożyczek bankowych małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze kulturalnym
 • ponad 900 mln euro na wsparcie kinematografii i sektora audiowizualnego (dziedzina objęta obecnie programem MEDIA)
 • ok. 500 mln euro na rzecz kultury.

Początek strony

Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?