Gnóthaí closamhairc agus na meáin


Is ar an leibhéal náisiúnta a cheaptar beartais chlosamhairc. Na rialtais náisiúnta a dhéanann sin. Is é an ról atá ag an AE roinnt rialacha agus treoirlínte bunúsacha a leagan síos ar mhaithe le comhleasanna a chosaint, m.sh. margaí oscailte san AE agus an iomaíocht chóir.

An teilifís agus seirbhísí ar éileamh

Tá craoltóireacht teilifíse trasteorann á rialú ag an AE ó 1989 i leith. Ó shin i leith, bhí air na rialacha a thabhairt cothrom le dáta chun an réimse leathan seirbhísí teilifíse – teilifís ar éileamh ina measc – atá ar fáil ar réimse mór gléasanna, m.sh. fóin phóca agus táibléid, a chur san áireamh (féach Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc).

Páiste ag amharc ar an teilifís © Shutterstock

Tá rialacha ag an AE le leanaí a chosaint ar ábhar díobhálach.

Ceanglaíonn an Treoir sin ar thíortha an AE dul i gcomhairle le chéile maidir leis an reachtaíocht náisiúnta ionas:

 • gur féidir cláir theilifíse agus seirbhísí físeáin ar éileamh a thrádáil gan bhac ar mhargadh an AE
 • go gcuirfidh cainéil teilifíse, nuair is féidir é, leath dá dtréimhse craolacháin ar a laghad ar leataobh do scannáin agus do chláir a rinneadh san Eoraip (ba cheart saothair Eorpacha a chur chun cinn freisin sna seirbhísí ar éileamh)
 • go gcosnófar éagsúlacht chultúrtha agus cuspóirí tábhachtacha eile atá ar mhaithe le leas an phobail
 • go mbeidh mór-imeachtaí – m.sh. na Cluichí Oilimpeacha nó an Corn Domhanda Sacair – ar fáil do lucht féachana leathan, ní díreach ar chainéil teilifíse nach mór íoc astu
 • go gcosnaítear leanaí agus daoine óga ar chláir fhoréigneacha nó phornagrafacha trína gcraoladh deireanach san oíche agus/nó trí rochtain orthu a theorannú le gléas atá mar chuid den chianrialtán teilifíse
 • go bhfuil sé de cheart ag páirtithe a ndearnadh caitheamh anuas éagothrom orthu i gcraolachán teilifíse freagra a thabhairt air sin
 • go gcloíonn gach seirbhís meán closamhairc le bunrialacha áirithe maidir le fógraíocht (meas ar dhínit an duine, srianta ar alcól, tobac agus cógas, etc.)
 • nach mbíonn níos mó ná 12 nóiméad fógraíochta in aghaidh na huaire an chloig (an t-uasmhéid atá ceadaithe) ar aon chainéal.
Stiúideo scannán © Shutterstock

Tacaíonn an AE le lucht déanta scannán na hEorpa.

Craoltóireacht seirbhíse poiblí

Tá ballstáit an AE tiomanta do sheirbhísí craoltóireachta poiblí – aithníonn Conradh Amstardam 1999 ról na seirbhísí sin chun riar ar riachtanais an daonlathais, riachtanais shóisialta agus chultúrtha agus chun an tionscal a chosaint le nach bhfaighidh na gníomhaithe is mó sa tionscal ceannas air.

Is féidir le rialtais tacaíocht airgeadais a chur ar fáil do chraoltóirí poiblí, ar an gcoinníoll go mbaintear úsáid as an airgead sin chun seirbhís a chur ar fáil don phobal agus nach gcuireann sé bac ar ghnáthoibríochtaí tráchtála agus nach gcuireann sé isteach ar an iomaíocht idir chraoltóirí.

Saothair Eorpacha (eisceacht chultúrtha)

Cuireann Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc oibleagáid ar chraoltóirí líon íosta de chláir Eorpacha a chraoladh, rud a léiríonn an imní atá ann san Eoraip gur léiriúcháin ó Mheiriceá is mó a bheidh ar an margadh Eorpach mura ndéantar amhlaidh. Cé go ndéantar níos mó scannán san Eoraip ná mar a dhéantar i Meiriceá, is scannáin Mheiriceánacha a ghineann 75% d'ioncam phictiúrlanna na hEorpa.

Tá an AE ina bhall de Choinbhinsiún UNESCO ar Éagsúlacht Léirithe Cultúir a Chosaint agus a Chur Chun Cinn agus fuair sé díolúine ó rialacha saorthrádála na hEagraíochta Domhanda Trádála chun a éagsúlacht chultúrtha féin a chosaint agus léiriúcháin áitiúla a chur chun cinn. Tugtar an ‘eisceacht chultúrtha’ ar an díolúine sin, rud a chiallaíonn go bhfuil cead ag na ballstáit teorainneacha a chur ar iompórtáil táirgí cultúrtha, ar nós na scannán.

MEDIA 2007-2013

Cuireann an clár MEDIA tacaíocht airgeadais ar fáil do scannáin agus do chláir theilifíse Eorpacha ar ardchaighdeán. Is iad aidhmeanna an chláir sin aschur agus dáileadh a mhéadú san Eoraip agus scannáin Eorpacha, saothair chlosamhairc eile agus teicneolaíochtaí digiteacha nua a chur chun cinn.

Tá an clár nua MEDIA Mundus (2011-2013) English, ag a bhfuil buiséad €15 mhilliún, ag baint leas as an spéis bhreise atá ag an tionscal closamhairc i gcomhobair dhomhanda agus sna deiseanna a leanann é. Méadaítear rogha na dtomhaltóirí trí níos mó táirgí a bhfuil éagsúlacht chultúrtha ag roinnt leo a chur ar fáil ar an margadh Eorpach agus ar mhargaí idirnáisiúnta. Cruthaítear deiseanna gnó nua do ghairmithe closamhairc ón Eoraip agus ó áiteanna ar fud an domhain freisin.

Sa tréimhse 2014-2020, glacfaidh an clár 'Eoraip na Cruthaitheachta' áit na gclár atá ann faoi láthair, mar atá an clár Cultúir DeutschEnglishfrançais agus clár MEDIA. Cuimseofar an tacaíocht seo a leanas faoin gclár nua sin:

 • scéim ráthaíochta iasachtaí €210 milliún leis na bainc a spreagadh iasachtaí a thabhairt do ghnólachtaí beaga in earnáil an chultúir
 • breis agus €900 milliún don earnáil scannánaíochta agus closamhairc (a thagann faoi chlár MEDIA faoi láthair)
 • timpeall €500 milliún d'earnáil an chultúir.

Barr

BarrTEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?