Audiovisuelle produkter og medier


Ligesom andre varer og tjenesteydelser er audiovisuelle medier - film, tv, video og radio - underlagt bestemte EU-regler, så de kan bevæge sigfrit og på lige vilkår på EU's indre marked, uanset hvordan de leveres (traditionelt tv, video-on-demand, internet m.v.).

Det er baggrunden for EU's politik for audiovisuelle produkter og medier English, især direktivet om audiovisuelle medietjenester English. Derudover investerer EU ca. 1,4 milliarder euro i den audiovisuelle og kulturelle sektor gennem sit program Et Kreativt Europa .

Grundregler

Barn ser tv © Shutterstock

EU-regler beskytter børn mod skadeligt indhold.

Formål

I henhold til direktivet om audiovisuelle tjenester skal EU-landene koordinere deres nationale lovgivning for at:

 • skabe sammenlignelige vilkår i alle lande for nye audiovisuelle medier
 • beskytte børn og forbrugere
 • sikre frie medier English
 • bekæmpe racisme og religiøst had
 • bevare den kulturelle mangfoldighed
 • sikre, at de nationale medietilsynsmyndigheder forbliver uafhængige.

Metoder

Alle lande opfordres til at følge mindstestandarder for følgende:

 • Reklamer – grundregler, specifikke regler og begrænsninger for bestemte produkter (f.eks. alkohol, tobak og medicin) og højst 12 minutter med reklamer hver time.
 • Store begivenheder – som de olympiske lege eller VM i fodbold – skal ud til den brede offentlighed, ikke kun på betalingskanaler
 • Beskyttelse af børn – voldelige eller pornografiske programmer må kun vises sent om aftenen, eller adgangen til dem skal begrænses gennem forældrekontrolsystemer.
 • Fremme af europæiske film og audiovisuelt indhold – mindst halvdelen af sendetiden på tv afsættes til europæiske film og tv-programmer. Selvvalgstjenester skal også fremme europæiske produktioner.
 • Handicappede – medievirksomheder opfordres til at gøre deres audiovisuelle produktioner tilgængelige for syns- og hørehæmmede.

Kommissionen har også gennemført en offentlig høring i 2013 for at undersøge, hvad det betyder for Europa, at traditionelt tv og internet nærmer sig hinanden English.

Fremme af europæiske produktioner

direktivet om audiovisuelle medietjenester English fremmer den kulturelle mangfoldighed ved at støtte produktion og distribution af europæiske film og andre audiovisuelle produkter:

 • Tv-selskaberne skal afsætte mindst halvdelen af deres sendetid til europæiske film og programmer (undtagen nyheder, sportsbegivenheder og underholdningsudsendelser med konkurrencepræget islæt, reklame, tekst-tv-tjenester og teleshopping).
 • Selvvalgstjenester (VOD) bør også bidrage til at udbrede europæiske produktioner: EU-landene kan afsætte en vis andel af europæisk indhold i kataloger eller på anden vis sikre, at denne type indhold fremhæves i katalogerne. De kan også kræve et finansielt tilskud fra VOD-tjenesteudbydere til produktion og/eller køb af sådanne værker.

På internationalt plan er EU med i UNESCO’s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed og har fået en undtagelse fra WTO's frihandelsregler (den "kulturelle undtagelse"), som giver EU-landene til at sætte grænser for importen af kulturelle produkter som film.

Public service-radio og -tv

EU-landene har forpligtet sig til at fremme offentlig radio- og tv-virksomhed – i 1999 anerkendte Amsterdamtraktaten, at radio og tv har betydning for at dække de demokratiske, sociale og kulturelle behov og forhindre, at industrien bliver domineret af en eller flere store aktører.

Derfor er offentlige tilskud til offentlige radio- og tv-selskaber undtaget fra EU’s strenge regler om statsstøtte – forudsat at støtten anvendes til offentlige mål og ikke betyder urimelige vilkår for private radio- og tv-selskaber.

Programmet "Et Kreativt Europa"

Et kreativt Europa , som varer i syv år, skal styrke Europas kulturelle og kreative sektorer ved at sørge for finansiering til mindst:

 • 250 000 kunstnere og kulturarbejdere
 • 2 000 biografer
 • 800 film
 • 4 500 bogoversættelser.

Som led i programmet lanceres der også en ny garantiordning, så små virksomheder i sektoren kan få adgang til op til 750 millioner euro i bank lån.

Filmstudie © Shutterstock

EU støtter europæiske filmproducenter.

Programmålene

 • At sikre og fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed og rigdom.
 • At styrke den økonomiske vækst.
 • At hjælpe den kulturelle og kreative sektor med at tilpasse sig den digitale tidsalder og globaliseringen.
 • At åbne for nye internationale muligheder, markeder og målgrupper.

Filmarven

EU opfordrer landene til at arbejde sammen om at bevare og sikre væsentlige arbejder af kulturel betydning – og det omfatter film. Derfor har det udsendt en henstilling, som opfordrer til, at Europas filmiske kulturarv English metodisk samles, katalogiseres, bevares og genskabes, så den kan videregives til de kommende generationer.

Til toppen

Kultur og audiovisuelle medier

Udgivet i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?