Аудиовизия и медии


Политиката в областта на аудиовизията се формулира на национално равнище от правителствата на страните от ЕС. Ролята на ЕС се състои в определяне на някои основни правила и насоки в защита на общите интереси, като например отвореността на пазарите на Съюза и лоялната конкуренция.

Телевизия и услуги по заявка

От 1989 г. ЕС успешно регулира трансграничното телевизионно излъчване. Оттогава досега Съюзът трябваше да актуализира правилата, за да вземе предвид разширяващия се набор от предлагани телевизионни услуги, включително телевизия по заявка, посредством множество устройства като мобилни телефони и таблети (вижте Директивата за аудиовизуалните медийни услуги).

Гледащо телевизия дете © Shutterstock

Правилата на ЕС защитават децата от вредни предавания.

Директивата изисква страните от ЕС да координират националните си законодателства, така че:

 • телевизионните програми и видеоуслугите по заявка да могат да се търгуват свободно на пазара на ЕС;
 • когато това е възможно, телевизионните канали да отделят поне половината от ефирното си време за произведени в Европа филми и програми; услугите по заявка също да популяризират европейски творби;
 • културното многообразие и други важни цели от обществен интерес да бъдат защитени;
 • важни прояви като олимпийски игри или световни първенства по футбол да бъдат достъпни за широката публика, а не само по платените телевизионни канали;
 • децата и младежите да са защитени срещу програми, съдържащи насилие или порнография, чрез тяхното излъчване в късните нощни часове и/или чрез ограничаване на достъпа посредством техническо приспособление, вградено в дистанционното управление на телевизора;
 • неоснователно критикуваните в телевизионно предаване да имат право на отговор;
 • при всички аудиовизуални медийни услуги да се спазват определени минимални правила относно рекламата (уважение към човешкото достойнство, ограничения за алкохол, тютюневи изделия и лекарства и пр.);
 • телевизионните канали да не излъчват реклами повече от 12 минути/час (разрешения максимум).
Филмово студио © Shutterstock

ЕС подкрепя европейските филмопроизводители.

Обществено радио- и телевизионно разпространение

Страните членки на ЕС са поели ангажименти във връзка с услугите за публично радио- и телевизионно разпространение – Договорът от Амстердам от 1999 г. признава тяхната роля за задоволяване на демократични, социални и културни нужди и за предотвратяване на доминирането на един или няколко големи играчи в сектора.

Всяко правителство може да подкрепя финансово публичното радио- и телевизионно излъчване при условие, че финансирането се използва за постигане на обществени цели, не възпрепятства нормалните търговски операции и не пречи на конкуренцията между излъчващите оператори.

Европейско съдържание (културно изключение)

Изискването в Директивата за аудиовизуалните медийни услуги операторите да излъчват минимална квота европейски програми е израз на опасенията, че в противен случай американските програми ще вземат лъвския пай от европейския пазар. Въпреки че страните от ЕС произвеждат повече филми от САЩ, 75 % от приходите на европейските кина се падат на американските филми.

ЕС е страна по Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване и си е осигурил освобождаване от правилата за свободна търговия на Световната търговска организация като начин за защита на своята културна идентичност и насърчаване на местните продукции. Познато под името „културно изключение“, то позволява на страните членки да налагат ограничения върху вноса на културни продукти като филми.

МЕДИА 2007–2013

По програма МЕДИА се предоставя финансова помощ за качествени европейски филми и телевизионни програми. Целите са увеличаване на производството и разпространението в Европа и популяризиране на европейски филми, други аудиовизуални творби и нови цифрови технологии.

Новата програма MEDIA Mundus (2011-2013 г.) English с бюджет от 15 млн. евро разчита на нарастващия интерес на аудиовизуалната индустрия към сътрудничеството в световен мащаб и предлаганите от него възможности. Чрез програмата се увеличава избора на потребителите, като се внасят по-разнообразни в културен аспект продукти на европейския и международния пазар. Също така се създават нови бизнес възможности за специалистите в сферата на аудиовизията от Европа и целия свят.

През 2014-2020 г. програмата „Творческа Европа“ ще замени настоящите програми Култура DeutschEnglishfrançais и МЕДИА и ще включва:

 • схема за гарантиране на заеми на стойност 210 млн. евро, за да се повиши банковото кредитиране на МСП в културния сектор
 • над 900 млн. евро за кинематографския и аудиовизуалния сектор (обхванати от сегашната програма МЕДИА)
 • около 500 млн. евро за култура.

Нагоре

НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?