Аудио-визия и медии


Подобно на останалите стоки и услуги аудио-визуалните продукти — филми, телевизия, видео, радио — подлежат на определени правила на равнище ЕС, за да се гарантира тяхното свободно движение в рамките на единния европейски пазар независимо от начина, по който се предоставят (традиционна телевизия, видео по заявка, интернет и т.н.).

Това е целта на аудио-визуалната и медийната политика на ЕС English, и по-специално на директивата за аудио-визуалните медийни услуги English. Освен това ЕС инвестира около 1,4 млрд. евро в аудио-визуалния и културния сектор по линия на своята програма „Творческа Европа“ .

Основни правила

Дете гледа телевизия © Shutterstock

С правилата на ЕС децата се защитават от неподходящи за тях предавания

Цели

В Директивата за аудио-визуалните медийни услуги от страните от ЕС се изисква да координират националните си законодателства с цел:

 • създаване на сравними условия във всички страни за нововъзникващите аудио-визуални медийни услуги;
 • защита на децата и потребителите;
 • съхраняване на медийния плурализъм English;
 • борба с омразата на расова и религиозна основа;
 • опазване на културното многообразие;
 • гарантиране на независимостта на националните медийни регулаторни органи.

Методи

Всяка страна се насърчава да следва минимални стандарти в следните области:

 • Реклама — основни правила, специфични правила и ограничения за определени продукти (например алкохол, тютюневи изделия и лекарства) и не повече от 12 минути реклама на час.
 • Важни прояви — събития като олимпийски игри или световни първенства по футбол трябва да бъдат достъпни за широката публика, а не само по платени телевизионни канали.
 • Защита на децата — излъчване на програми, съдържащи насилие или порнография, късно през нощта или ограничаване на достъпа чрез устройства за родителски контрол.
 • Насърчаване на производството и разпространението на европейски филми и аудио-визуално съдържание — поне половината от програмното време да е заето от европейски филми и телевизионни предавания. При услугите за видео по заявка също трябва да се насърчават европейските продукции.
 • Хора с увреждания — медийните компании се насърчават да направят своето аудио-визуално съдържание достъпно за хората със зрителни и слухови увреждания.

Комисията също така извърши проучване на последствията за Европа от сливането на традиционната телевизия и интернет English посредством обществена консултация през 2013 г.

Насърчаване на европейското съдържание

С Директивата за аудио-визуалните медийни услуги English се насърчава културното многообразие, като се подкрепя производството и разпространението на европейски филми и друго аудио-визуално съдържание:

 • От телевизионните оператори се изисква да отделят поне половината от своето програмно време за европейски филми и предавания (с изключение на новини, спортни прояви, игри, реклама, телетекст и телевизионно пазаруване).
 • Услугите за видео по заявка също трябва да допринасят за насърчаване на европейските продукции: страните от ЕС могат да запазят в каталозите по заявка определен дял за европейско съдържание или по друг начин да осигурят показването на подобно съдържание на видно място в каталозите. Те също така могат да изискват от доставчиците на услуги за видео по заявка да допринасят финансово за производството и/или закупуването на такова съдържание.

В международен план ЕС е страна по Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване и си е осигурил освобождаване от правилата за свободна търговия на Световната търговска организация (т. нар. културно изключение), което дава право на страните от Съюза да налагат ограничения върху вноса на културни продукти като филми.

Публично радио- и телевизионно разпространение

Страните членки на ЕС са поели ангажименти във връзка с услугите за публично радио- и телевизионно разпространение — в Договора от Амстердам от 1999 г. се отчита тяхната роля за задоволяване на демократични, социални и културни потребности, които не се задоволяват от пазара, и за предотвратяване на доминирането на една или няколко големи компании в сектора.

Поради това към държавната помощ за публичните радио- и телевизионни оператори не се прилагат строгите правила на ЕС относно държавните субсидии — при положение че финансирането се използва за постигане на обществени цели и не поставя в неблагоприятно положение частните оператори.

Програма „Творческа Европа“

7-годишната програма „Творческа Европа“ има за цел укрепване на европейския културен и творчески сектор чрез предоставяне на финансиране за поне:

 • 250 000 творци и специалисти в областта на културата,
 • 2000 кина,
 • 800 филма,
 • 4500 превода на книги.

В нейните рамки също така ще заработи механизъм за финансови гаранции, който ще даде възможност на малките предприятия в сектора да получат достъп до 750 млн. евро под формата на банкови кредити.

Филмово студио © Shutterstock

ЕС подкрепя европейските филмопроизводители

Цели на програмата

 • Опазване и насърчаване на европейското културно и езиково многообразие и богатство
 • Стимулиране на икономическия растеж
 • Подпомагане на културния и творческия сектор да се адаптират към цифровата епоха и глобализацията
 • Разкриване на нови възможности, пазари и публика в международен план

Филмово наследство

ЕС насърчава своите страни членки да си сътрудничат при опазването и съхраняването на произведения с голямо културно значение — включително в областта на киното. В тази връзка той е изготвил препоръка, в която се призовава европейското филмово наследство English методично да се събира, каталогизира, опазва и възстановява, за да може да бъде предадено на бъдещите поколения.

Нагоре

Култура и аудио‑визия

Публикувано през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?