Kmetijstvo


Skupna kmetijska politika EU opravlja več nalog: kmetom pomaga ne le pri pridelavi hrane, ampak tudi pri varstvu okolja, skrbi za blaginjo živali in ohranjanju trajnostnih podeželskih skupnosti.

Usmerjenost v kakovost in trajnosten razvoj

Sir parmezan © Van Parys Media

Pravi parmezan nosi oznako kakovosti EU.

Kmetijska politika EU se je od šestdesetih let prejšnjega stoletja do danes močno spremenila in pomaga kmetom premagovati nove izzive sedanjega časa. Njeni cilji so:

  • omogočiti kmetom, da za evropske potrošnike pridelajo zadostne količine varne in kakovostne hrane (žito, meso, mlečni izdelki, sadje, zelenjava, vino ...), prispevajo k diverzifikaciji podeželskega gospodarstva in izpolnjujejo visoke standarde varstva okolja in skrbi za živali;
  • omogočiti potrošnikom, da se pri nakupu živil odločajo na podlagi ustreznih informacij, zlasti s sistemi EU za označevanje kakovosti. Te oznake opozarjajo na geografsko poreklo, uporabo tradicionalnih sestavin in tradicionalno pridelavo, tudi ekološko, ter pripomorejo h konkurenčnosti kmetijskih pridelkov EU na svetovnih trgih;
  • spodbujati inovacije v kmetijstvu in predelavi hrane (tudi z raziskovalnimi projekti EU), ki izboljšujejo produktivnost in zmanjšujejo posledice za okolje, denimo z uporabo stranskih proizvodov pridelave in odpadkov za proizvodnjo energije;
  • spodbujati poštene trgovinske odnose z državami v razvoju, in sicer z ukinitvijo izvoznih subvencij za kmetijske izdelke in z odpiranjem trga EU izvozu iz držav v razvoju.
Tržnica © Bilderbox

Pestra izbira po poštenih cenah je temeljno načelo kmetijske politike EU.

Prihodnji izzivi

Do leta 2050 bo treba podvojiti svetovno pridelavo hrane, saj število prebivalstva narašča in premožnejši potrošniki uživajo več mesa, pri tem pa upoštevati posledice podnebnih sprememb (izguba biotske raznovrstnosti, slabša kakovost tal in vode).

Kot odgovor na te izzive in ob upoštevanju želja evropskih državljanov smo z reformami leta 2013 kmetijsko politiko EU usmerili predvsem v:

  • bolj ekološke prakse kmetovanja
  • inovacije, raziskave in širjenje znanja
  • ustreznejši sistem podpore za kmete
  • večjo vlogo kmetov v prehranski verigi

Pomemben del proračuna EU

Kmetijstvo je eno tistih področij politike, ki po dogovoru držav EU sodi v skupno pristojnost in je deležno tudi obsežnega javnega financiranja. Izdatkov za kmetijstvo tako ne vodijo več posamezne države, ampak o njih odločajo na ravni EU. 

Gre namreč za to, da se zagotovi zanesljiva oskrba z varno hrano za evropske prebivalce v vseh državah članicah EU. Hkrati so proračunska sredstva EU namenjena tudi pomoči kmetom pri modernizaciji kmetij in spopadanju z izzivi, kot so neugodne podnebne razmere in motnje trga.

Delež proračuna EU, namenjen izdatkom za kmetijstvo, se je izjemno skrčil: če je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja obsegal skoraj 70 % proračuna, predstavlja danes približno 40 %. Zmanjšanje sredstev je posledica povečanja drugih obveznosti EU in prihrankov stroškov, ki so jih prinesle reforme. Od leta 2004 do danes je Evropska unija sprejela 13 novih držav članic, ne da bi povečala stroške za kmetijstvo.

Na vrh

Kmetijstvo

Rokopis je bil posodobljen november 2014.

Publikacija je del zbirke „Politike Evropske unije“.


Na vrhOstanite povezani

Facebook

  • Evropska komisija – kmetijstvoEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?