Lauksaimniecība


ES kopējai lauksaimniecības politikai mērķu ir daudz: tā palīdz lauksaimniekiem ne tikai ražot pārtikas produktus, bet arī aizsargāt vidi, uzlabot dzīvnieku labturību un uzturēt ilgtspējīgas lauku kopienas.

Priekšplānā kvalitāte, nevis kvantitāte ...

Parmezāns © Van Parys Media

Autentiskam parmezānam ir ES kvalitātes zīme.

Mainoties apstākļiem Eiropā, gadu gaitā ir mainījušies arī ES lauksaimniecības politikas akcenti. Pašreiz uzmanība pievērsta tam:

  • lai Eiropā lauksaimnieki pietiekamā daudzumā varētu ražot patērētājiem nekaitīgus, kvalitatīvus pārtikas produktus (graudus, gaļu, piena produktus, augļus, dārzeņu, vīnu u.c. ), sekmēt lauku ekonomikas daudzveidību un atbilstoši visaugstākajiem standartiem rūpēties par apkārtējo vidi un saviem dzīvniekiem;
  • lai, ieviešot brīvprātīgās ES kvalitātes zīmes, palīdzētu patērētājiem apzināti izvēlēties savu pārtiku. Šīs zīmes, kas norāda uz ģeogrāfisko izcelsmi, tradicionālu sastāvdaļu vai metožu (tostarp bioloģiskās saimniekošanas metožu) izmantojumu, sekmē arī ES lauksaimniecības produktu konkurētspēju pasaules tirgos;
  • lai sekmētu jauninājumus lauksaimniekošanā un pārtikas pārstrādē (ar ES pētniecības projektu palīdzību) un tā palielinātu produktivitāti un mazinātu ietekmi uz vidi, piem., enerģijas ražošanā izmantojot lauksaimniecības kultūru blakusproduktus un atkritumu produktus;
  • veicinātu godīgas tirdzniecības sakarus ar jaunattīstības valstīm — samazinot ES lauksaimniekiem domātās eksporta subsīdijas un tā atvieglojot savas produkcijas pārdošanu jaunattīstības valstīm.
Tirgus © Bilderbox

ES lauksaimniecības politikas pamatprincips ir plaša izvēle un saprātīgas cenas.

Skats nākotnē

Nākotnes izaicinājumi ir nepieciešamība līdz 2050. gadam divkāršot pārtikas produktu ražošanu pasaulē, pieaugot iedzīvotāju skaitam un gaļas patēriņam turīgāko patērētāju vidū, tajā pašā laikā risināt klimata pārmaiņu ietekmes jautājumu (bioloģiskās daudzveidības zudums, augsnes noplicināšanās un ūdens kvalitāte).

Atbilstīgi šiem izaicinājumiem un eiropiešu vēlmēm no 2013. gada ES lauksaimniecības politikā uzmanību vairāk pievērsīs:

  • ilgtspējīgai lauksaimniecības praksei;
  • inovācijai, pētniecībai un zināšanu izplatīšanai;
  • taisnīgākai atbalsta sistēmai Eiropas lauksaimniekiem.

Kāpēc tik liela ES budžeta daļa aiziet lauksaimniecības atbalstam

Salīdzinājumā ar citām politikas jomām lauksaimniecības politiku pārvalda centralizētāk — Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka naudu, kuru jūsu valsts valdība tērētu lauksaimniecībai, jūsu valsts vietā pārvalda ES.

Tomēr lauksaimniecības izdevumu daļa ES budžetā ir krasi samazinājusies (no maksimālā līmeņa 70 % 1970. gados līdz apmēram 40 % pašreiz). Tas atspoguļo citu ES pienākumu nozīmes pieaugumu un ietaupījumus reformu rezultātā. Kopš 2004. gada ES iestājušās 12 jaunas dalībvalstis, lauksaimniecības izdevumiem nekādi nepieaugot.

Uz augšu

Lauksaimniecība

Publicēts 2013.gada februārī

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuEsiet informēti

Facebook

  • Eiropas Komisija - LauksaimniecībaEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?