Cosán nascleanúna

Talmhaíocht


Is iomaí sin feidhm atá le comhbheartas talmhaíochta an AE: ní hé amháin go gcuidíonn sé le feirmeoirí bia a tháirgeadh, ach cosnaíonn sé an comhshaol, feabhsaíonn sé leas ainmhithe agus cothaíonn sé pobail tuaithe inmharthana freisin.

Cáilíocht seachas Cainníocht

Cáis Parmesan © Van Parys Media

Stampáiltear lipéad cáilíochta an AE ar cháis Parmesan údarach.

Tá athrú tagtha ar fhócas bheartas feirmeoireachta an AE de réir mar atá cúinsí san Eoraip ag athrú. Sa lá atá inniu ann tá an fócas ar na nithe seo:

  • é a chur ar chumas feirmeoirí leordhóthain bia atá sábháilte agus d'ardcháilíocht (gránaigh, feoil, táirgí déiríochta, torthaí, glasraí, fíonta etc.) a tháirgeadh do thomhaltóirí na hEorpa, geilleagair na tuaithe a éagsúlú agus aire den chaighdeán is airde is féidir a thabhairt don chomhshaol agus dá gcuid ainmhithe
  • cúnamh a thabhairt do thomhaltóirí roghanna eolasacha a dhéanamh faoina gcuid bia trí scéimeanna roghnacha um lipéid cháilíochta an AE. Na lipéid sin, ar a dtugtar an tionscnamh geografach le fios, agus aon chomhábhar nó modhanna traidisiúnta a úsáideadh (cinn orgánacha san áireamh), cuidíonn siad táirgí feirme ón AE a dhéanamh iomaíoch ar mhargaí an domhain
  • an nuálaíocht san fheirmeoireacht agus i bpróiseáil bia a chur chun cinn (le cúnamh thionscadail taighde de chuid an AE) féachaint táirgiúlacht a mhéadú agus tionchar na feirmeoireachta ar an gcomhshaol a laghdú, e.g. trí fhotháirgí barr agus fuíolltáirgí a úsáid chun fuinneamh a ghiniúint
  • an trádáil chóir le tíortha atá i mbéal forbartha a chur chun cinn trí fhóirdheontas an AE um easpórtáil táirgí talmhaíochta a laghdú, rud a fhágann gur fusa ag na tíortha sin a gcuid táirgí féin a dhíol.
Margadh © Bilderbox

Prionsabal bunúsach de bheartas talmhaíochta an AE is ea rogha leathan a bheith ann.

Amach romhainn

Ar na dúshláin a gcaithfear dul i ngleic leo amach anseo tá an riachtanas an méid bia a tháirgtear sa domhan a mhéadú faoi dhó faoi 2050 chun riar ar an méadú atá ag teacht ar an daonra agus ar chaitheamh feola, agus san am céanna aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide (cailleadh bithéagsúlachta, meath ar cháilíocht ithreach agus ar cháilíocht an uisce).

Chun dul i ngleic leis na dúshláin sin, agus i bhfianaise a bhfuil ráite ag saoránaigh na hEorpa ina leith, ó 2013 ar aghaidh athróidh beartas talmhaíochta an AE chun níos mó béime a chur ar na nithe seo:

  • cleachtais inbhuanaithe feirmeoireachta
  • nuálaíocht, taighde agus leathadh eolais
  • córas tacaíochta níos féaráilte d'fheirmeoirí.

An chúis a gcaitear an oiread sin de bhuiséad an AE ar thacaíocht d'fheirmeoirí

Bainistítear an beartas talmahíochta ar dhóigh níos lárnaí, ar an leibhéal Eorpach, ná aon bheartas eile. Ciallaíonn sin gurb é an AE seachas na rialtais náisiúnta a bhainistíonn caiteachas ar an bhfeirmeoireacht.

Mar sin féin, tá laghdú mór tagtha ar an sciar de bhuiséad an AE a chaitear ar an bhfeirmeoireacht (ó nach mór 70% sna 1970idí, an buaicphointe, go dtí thart ar 40% sa lá atá inniu ann). Léiríonn sé sin go bhfuil méadú tagtha ar na cúraimí eile atá ar an AE agus, lena chois sin, gur laghdaíodh costais trí leasuithe a chur i bhfeidhm. Ó bhí 2004 ann, tháinig dhá cheann déag de Bhallstáit nua isteach san AE gan aon mhéadú a theacht ar an gcaiteachas ar an bhfeirmeoireacht.

Barr

Talmhaíocht

Arna fhoilsiú i Feabhra 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • An Coimisiún Eorpach - TalmhaíochtEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?