Cosán nascleanúna

Talmhaíocht


Beartas feirmeoireachta an AE – an comhbheartas talmhaíochta – is iomaí sin feidhm atá leis: ní hé amháin go gcuidíonn sé le feirmeoirí bia a tháirgeadh, ach cosnaíonn sé an comhshaol agus leas ainmhithe agus cothaíonn sé pobail tuaithe inmharthana freisin.

Béim ar cháilíocht agus inbhuanaitheacht

Cáis Parmesan © Van Parys Media

Stampáiltear lipéad cáilíochta an AE ar cháis Pharmesáin údarach.

Ó bhí na 1960idí ann, tá forás tagtha ar bheartas feirmeoireachta an AE chun cabhrú le feirmeoirí dul i ngleic le dúshláin nua. Sa lá atá inniu ann tá an bhéim ar na nithe seo:

  • é a chur ar chumas feirmeoirí leordhóthain bia atá sábháilte agus d'ardcháilíocht (gránaigh, feoil, táirgí déiríochta, torthaí, glasraí, fíonta etc.) a tháirgeadh do thomhaltóirí na hEorpa, geilleagair na tuaithe a éagsúlú agus aire den chaighdeán is airde is féidir a thabhairt don chomhshaol agus d'ainmhithe feirme.
  • cúnamh a thabhairt do thomhaltóirí roghanna eolacha a dhéanamh faoina gcuid bia trí scéimeanna roghnacha um lipéid cháilíochta an AE. Na lipéid sin, ar a luaitear an tionscnamh geografach, agus aon chomhábhar nó modhanna traidisiúnta a úsáideadh (cinn orgánacha san áireamh), cuidíonn siad táirgí feirme ón AE a dhéanamh iomaíoch ar mhargaí an domhain
  • an nuálaíocht san fheirmeoireacht agus i bpróiseáil bia a chur chun cinn (le cúnamh tionscadail taighde de chuid an AE) féachaint táirgiúlacht a mhéadú agus tionchar na feirmeoireachta ar an gcomhshaol a laghdú, m.sh. trí fhotháirgí barr agus fuíolltáirgí a úsáid chun fuinneamh a ghiniúint.
  • an trádáil chóir le tíortha atá i mbéal forbartha a chur chun cinn trí fhóirdheontais um easpórtáil táirgí talmhaíochta a chur ar fionraí agus trína dhéanamh níos fusa ag na tíortha i mbéal forbartha a gcuid táirgí a easpórtáil chuig an AE.
Margadh © Bilderbox

Prionsabal bunúsach ag beartas talmhaíochta an AE is ea rogha leathan a bheith ann.

Amach romhainn

Ar na dúshláin a gcaithfear dul i ngleic leo amach anseo tá an riachtanas an méid bia a tháirgtear sa domhan a mhéadú faoi dhó faoi 2050 chun riar ar an méadú atá ag teacht ar an daonra agus ar chaitheamh feola, agus san am céanna aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide (cailleadh bithéagsúlachta, meath ar cháilíocht ithreach agus ar cháilíocht an uisce).

Chun dul i ngleic leis na dúshláin sin, agus i bhfianaise a bhfuil ráite ag saoránaigh na hEorpa ina leith, d'athraigh athchóirithe 2013 beartas talmhaíochta an AE chun níos mó béime a chur ar na nithe seo:

  • cleachtais feirmeoireachta atá níos fearr don chomhshaol
  • nuálaíocht, taighde agus leathadh eolais
  • córas tacaíochta níos cothroime d'fheirmeoirí
  • seasamh níos láidre a bheith ag feirmeoirí sa slabhra bia.

Cuid thábhachtach de bhuiséad an AE

Tá an talmhaíocht ar cheann de na réimsí beartais inar tháinig tíortha an AE ar comhaontú an fhreagracht a chomhroinnt – i dteannta le sciar mór den mhaoiniú poiblí. Mar sin, in áit gach tír aonair a bheith i mbun an chaiteachais ar fheirmeoireacht, tá an AE ina bhun anois. 

Tá sé i gceist a chinntiú go mbeidh soláthairtí bia slán sábháilte ann do mhuintir na hEorpa ar fad i ngach Ballstát. San am céanna, faigheann feirmeoirí cúnamh a bhfeirmeacha a nuachóiriú agus dul i ngleic le dálaí díobhálacha aeráide agus géarchéimeanna sa mhargadh.

Tá an sciar de bhuiséad an AE a chaitear ar an bhfeirmeoireacht tar éis dul i laghad go mór ón mbuaicphointe sna 1970idí nuair a caitheadh beagnach 70% den bhuiséad ar an bhfeirmeoireacht go dtí an lá atá inniu ann nuair a chaitear timpeall 40% den bhuiséad uirthi. Léiríonn sin go bhfuil méadú tagtha ar na cúraimí eile atá ar an AE agus, lena chois sin, gur laghdaíodh costais trí leasuithe a chur i bhfeidhm. Ó bhí 2004 ann, tháinig trí cinn déag de Bhallstáit nua isteach san AE gan aon mhéadú a theacht ar an gcaiteachas ar an bhfeirmeoireacht.

Barr

Talmhaíocht

Arna thabhairt cothrom le dáta mí na Samhna 2014

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • An Coimisiún Eorpach - TalmhaíochtEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?