Cosán nascleanúna

Talmhaíocht


Beartas feirmeoireachta an AE – an comhbheartas talmhaíochta – is iomaí sin feidhm atá leis: ní hé amháin go gcuidíonn sé le feirmeoirí bia a tháirgeadh, ach cosnaíonn sé an comhshaol agus leas ainmhithe agus cothaíonn sé pobail tuaithe inmharthana freisin.

Béim ar cháilíocht agus inbhuanaitheacht

Cáis Parmesan © Van Parys Media

Stampáiltear lipéad cáilíochta an AE ar cháis Pharmesáin údarach.

Ó bhí na 1960idí ann, tá forás tagtha ar bheartas feirmeoireachta an AE chun cabhrú le feirmeoirí dul i ngleic le dúshláin nua. Sa lá atá inniu ann tá an bhéim ar na nithe seo:

  • é a chur ar chumas feirmeoirí leordhóthain bia atá sábháilte agus d'ardcháilíocht (gránaigh, feoil, táirgí déiríochta, torthaí, glasraí, fíonta etc.) a tháirgeadh do thomhaltóirí na hEorpa, geilleagair na tuaithe a éagsúlú agus aire den chaighdeán is airde is féidir a thabhairt don chomhshaol agus d'ainmhithe feirme.
  • cúnamh a thabhairt do thomhaltóirí roghanna eolacha a dhéanamh faoina gcuid bia trí scéimeanna roghnacha um lipéid cháilíochta an AE. Na lipéid sin, ar a luaitear an tionscnamh geografach, agus aon chomhábhar nó modhanna traidisiúnta a úsáideadh (cinn orgánacha san áireamh), cuidíonn siad táirgí feirme ón AE a dhéanamh iomaíoch ar mhargaí an domhain
  • an nuálaíocht san fheirmeoireacht agus i bpróiseáil bia a chur chun cinn (le cúnamh tionscadail taighde de chuid an AE) féachaint táirgiúlacht a mhéadú agus tionchar na feirmeoireachta ar an gcomhshaol a laghdú, m.sh. trí fhotháirgí barr agus fuíolltáirgí a úsáid chun fuinneamh a ghiniúint.
  • an trádáil chóir le tíortha atá i mbéal forbartha a chur chun cinn trí fhóirdheontais um easpórtáil táirgí talmhaíochta a chur ar fionraí agus trína dhéanamh níos fusa ag na tíortha i mbéal forbartha a gcuid táirgí a easpórtáil chuig an AE.
Margadh © Bilderbox

Prionsabal bunúsach ag beartas talmhaíochta an AE is ea rogha leathan a bheith ann.

Amach romhainn

Ar na dúshláin a gcaithfear dul i ngleic leo amach anseo tá an riachtanas an méid bia a tháirgtear sa domhan a mhéadú faoi dhó faoi 2050 chun riar ar an méadú atá ag teacht ar an daonra agus ar chaitheamh feola, agus san am céanna aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide (cailleadh bithéagsúlachta, meath ar cháilíocht ithreach agus ar cháilíocht an uisce).

Chun dul i ngleic leis na dúshláin sin, agus i bhfianaise a bhfuil ráite ag saoránaigh na hEorpa ina leith, d'athraigh athchóirithe 2013 beartas talmhaíochta an AE chun níos mó béime a chur ar na nithe seo:

  • cleachtais feirmeoireachta atá níos fearr don chomhshaol
  • nuálaíocht, taighde agus leathadh eolais
  • córas tacaíochta níos cothroime d'fheirmeoirí
  • seasamh níos láidre a bheith ag feirmeoirí sa slabhra bia.

Cuid thábhachtach de bhuiséad an AE

Tá an talmhaíocht ar cheann de na réimsí beartais inar tháinig tíortha an AE ar comhaontú an fhreagracht a chomhroinnt – i dteannta le sciar mór den mhaoiniú poiblí. Mar sin, in áit gach tír aonair a bheith i mbun an chaiteachais ar fheirmeoireacht, tá an AE ina bhun anois. 

Tá sé i gceist a chinntiú go mbeidh soláthairtí bia slán sábháilte ann do mhuintir na hEorpa ar fad i ngach Ballstát. San am céanna, faigheann feirmeoirí cúnamh a bhfeirmeacha a nuachóiriú agus dul i ngleic le dálaí díobhálacha aeráide agus géarchéimeanna sa mhargadh.

Tá an sciar de bhuiséad an AE a chaitear ar an bhfeirmeoireacht tar éis dul i laghad go mór ón mbuaicphointe sna 1970idí nuair a caitheadh beagnach 70% den bhuiséad ar an bhfeirmeoireacht go dtí an lá atá inniu ann nuair a chaitear timpeall 40% den bhuiséad uirthi. Léiríonn sin go bhfuil méadú tagtha ar na cúraimí eile atá ar an AE agus, lena chois sin, gur laghdaíodh costais trí leasuithe a chur i bhfeidhm. Ó bhí 2004 ann, tháinig trí cinn déag de Bhallstáit nua isteach san AE gan aon mhéadú a theacht ar an gcaiteachas ar an bhfeirmeoireacht.

Barr

Talmhaíocht

Arna fhoilsiú i Feabhra 2013

Cuid den tsraith 'Foras Feasa ar an Aontas Eorpach' is ea an foilseachán seo


BarrFan ceangailte

Facebook

  • An Coimisiún Eorpach - TalmhaíochtEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?