Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Lissabonin sopimusOhita kielivalikko (pikanäppäin=2)
EUROPA > Lissabonin sopimus > Perustietoa sopimuksesta > Oikeutta, vapautta ja turvallisuutta
Sopimus 2000-luvun EuroopalleSopimus 2000-luvun Euroopalle

Oikeutta, vapautta ja turvallisuutta

Oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen luominen on EU:n keskeinen tavoite.

Lissabonin sopimus vaikuttaa huomattavasti oikeutta, vapautta ja turvallisuutta EU:n tasolla sääteleviin määräyksiin ja luo EU:lle mahdollisuudet toimia tehokkaammin, legitiimimmin, avoimemmin, demokraattisemmin ja kattavammin tällä alalla.

Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioissa tärkeimmät päätökset edellyttivät neuvoston yksimielisyyttä, ja Euroopan parlamentilla ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella oli vain hyvin rajoitettu rooli.

Lissabonin sopimus lisää demokratiaa ja avoimuutta, koska sen myötä hyväksytty yhtenäinen lainsäädäntö vahvistaa Euroopan parlamentin roolia lainsäädäntöprosessissa (yhteispäätösmenettely) ja lisää määräenemmistöpäätöksiä neuvostossa.

EU:n toiminta helpottuu, kun Lissabonin sopimus poistaa politiikan alojen jaon (ns. pilarit), joka on näkynyt rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeusyhteistyön institutionaalisessa rakenteessa.

Sen sijaan jäsenvaltioilla säilyy mahdollisuus lainsäädäntöaloitteisiin (jos niitä tekemässä on vähintään neljännes jäsenvaltioista) operationaalisen poliisiyhteistyön, rikosoikeuden ja hallinnollisen yhteistyön aloilla. Euroopan komissio on perussopimusten valvoja ja varmistaa yhdessä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kanssa, että päätökset pannaan oikein täytäntöön.

Kansallisilla parlamenteilla on aktiivisempi rooli käsiteltäessä oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Lissabonin sopimuksessa taataan perusoikeuskirjassa määritellyt oikeudet ja vapaudet ja tehdään perusoikeuskirjan määräyksistä oikeudellisesti sitovia. Yhteisöjen tuomioistuimella on tässä suhteessa myös paremmat mahdollisuudet varmistaa, että perusoikeuskirja pannaan oikein täytäntöön.

Tämä edistää tehokkaamman, avoimemman, demokraattisemman, kattavamman ja legitiimimmän lainsäädäntöprosessin syntyä yhteiselle oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueelle, kun ehdotukset eivät kariudu yksimielisyysvaatimukseen.

Kolme jäsenvaltiota on kuitenkin katsonut tarpeelliseksi neuvotella erityisjärjestelyistä joillekin oikeuden, vapauden ja turvallisuuden aloille, jotta ne voivat pitää tietyt kansalliset järjestelyt voimassa.

Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun