Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
LissabonfördragetHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2)
EUROPA > Lissabonfördraget > Snabböverblick över fördraget > Åtgärder för ett bättre liv
Ett fördrag för framtidens EUEtt fördrag för framtidens EU

Politik för ett bättre liv

Leda kampen mot klimatförändringen, utforma en ambitiös rymdpolitik, trygga energiförsörjningen: detta är bara några exempel på vad EU kan göra tack vare Lissabonfördraget.

EU:s omfattande verksamhet påverkar vår vardag, men de utmaningar som EU står inför är komplicerade och mångskiftande. Lissabonfördraget gör det lättare att agera i en värld med ökad konkurrens och allt äldre befolkning. Arbetet kommer att ge utdelning, inte bara i fråga om tillväxt och konkurrenskraft, utan också när det gäller vår sociala omsorg. När EU lägger fast sin politik måste den i fortsättningen försöka främja en hög sysselsättning, garantera ett fullgott socialt skydd och bekämpa social utslagning.

Klimatförändring och miljö

Klimatförändringen är ett av vår tids största hot: den påverkar samhället, ekonomin och miljön. Den internationella kampen mot klimatförändringen är tillsammans med hållbar utveckling huvudmålet för EU:s miljöpolitik. Hållbar utveckling och miljöskydd nämns visserligen i de befintliga fördragen, men Lissabonfördraget innehåller tydligare definitioner som stärker EU:s insatser på dessa områden.

Energi

Energiförsörjningen är viktig för alla: många av oss har drabbats av ökade energikostnader de senaste åren. Tack vare Lissabonfördraget kan EU säkra sin försörjning och samtidigt främja användningen av hållbara och konkurrenskraftiga resurser.

Fördraget innehåller ett särskilt kapitel om energi, där man definierar de övergripande målen för energipolitiken: en fungerande energimarknad, tryggad energiförsörjning, energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor samt sammankopplade energinät. För första gången införs en solidaritetsprincip. Den innebär att om ett EU-land har svårt att trygga sin energiförsörjning ska andra medlemsländer hjälpa till med försörjningen.

Civilskydd

Lissabonfördraget ska underlätta förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor. En ny rättslig grund gör att EU-ländernas insatser på det här området kan få stöd och att operativt samarbete kan främjas. De första synliga tecknen på klimatförändringen, som översvämningar och skogsbränder, visar att samarbetet mellan medlemsländerna behövs mer än någonsin.

Folkhälsa

EU-invånarnas välbefinnande är en central fråga i Lissabonfördraget. Därför innebär fördraget en ytterligare utveckling av folkhälsopolitiken. I fördraget föreskrivs åtgärder som ska skydda folkhälsan, t.ex. i fråga om tobak och alkohol. För att stärka patientskyddet kan EU fastställa normer för läkemedel och medicintekniska produkter. Slutligen kan medlemsländerna bättre övervaka allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa, t.ex. fågelinfluensan. Om ett sådant hot skulle bli verklighet kan EU-länderna tack vare fördraget uppbåda alla sina resurser på ett enhetligt och effektivt sätt.

Offentliga tjänster

I Lissabonfördraget erkänns de offentliga tjänsternas roll för social och regional sammanhållning – transport, skolor samt hälso-och sjukvården håller ihop samhället. I det särskilda protokoll som fogats till fördraget anges hur allmännyttiga tjänster ska kunna göras effektiva och relevanta.

Regionalpolitik

I fördraget konsolideras också den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i EU. För första gången införs principen om territoriell sammanhållning i EU:s mål. I och med Lissabonfördraget stärks regionernas roll. Subsidiaritetsprincipen om att EU bara ska agera när man får bättre resultat på EU-nivå än på nationell nivå har ändrats. Den omfattar nu även lokal och regional nivå.

Forskning

Det viktigaste målet för forskningspolitiken är att det inrättas ett europeiskt forskningsområde med fri rörlighet för forskare, vetenskapliga rön och teknik. I en tid då nya rymdprojekt dyker upp på den internationella arenan skapar fördraget en ny rättslig grund för en enhetlig rymdpolitik. Det är ett bevis på att EU inte har råd att bortse ifrån rymdpolitikens ekonomiska och strategiska vinster.

Handelspolitik

Handeln måste vara fri och rättvis för att kunna blomstra. I och med Lissabonfördraget utvidgas tillämpningsområdet för EU:s handelspolitik till att även gälla utlandsinvesteringar. Varumärken, formgivning, patent och upphovsrätt är drivkrafter för innovation, tillväxt och konkurrenskraft. Med det nya fördraget blir det lättare att uppnå ett enhetligt skydd inom unionen.

Idrott

Lissabonfördraget banar väg för en verklig europeisk dimension inom idrotten. EU kan nu stödja, samordna och komplettera medlemsländernas insatser genom att främja rättvisa och öppna idrottstävlingar och samarbete mellan idrottsorganisationer. EU kan också skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, särskilt när det gäller de yngsta.

Ekonomi

Euroområdet med de länder som använder den gemensamma valutan, kommer också att fungera smidigare med det nya fördraget. Kommissionen kan nu utfärda en direkt varning till medlemsländer vars bristande budgetdisciplin riskerar att äventyra euroområdets funktion.

Uppgiftsskydd

I fördraget fastställs att alla har rätt att få sina personuppgifter skyddade. Denna rättighet finns också i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Turism

Genom Lissabonfördraget införs en ny rättslig grund för turism som bör stärka EU:s ställning som ledande turistmål i världen.

Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början