RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veiligheid op zee: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

De oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) garandeert een hoog, uniform en doeltreffend niveau van maritieme veiligheid en maritieme beveiliging en voorkomt en bestrijdt verontreiniging die door schepen in de Europese Unie (EU) wordt veroorzaakt. Het is belangrijk de nodige maatregelen te nemen om het maritieme vervoer en de havens in de EU te beschermen tegen doelbewuste illegale handelingen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij deze verordening wordt een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EN) opgericht dat de landen van de Europese Unie (EU) en de Commissie technische en wetenschappelijke ondersteuning biedt om ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving inzake maritieme veiligheid correct wordt toegepast, alsook om de tenuitvoerlegging ervan te controleren en de doeltreffendheid van de genomen maatregelen te beoordelen.

Het EMSA heeft tot taak:

  • de Commissie bij te staan bij de actualisering, de uitwerking en de effectieve tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake maritieme veiligheid en beveiliging en de preventie en bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging;
  • indien nodig in samenwerking met de EU-landen passende opleidingen te organiseren en de EU-landen technische bijstand te verlenen bij de toepassing van de EU-wetgeving;
  • de Commissie en de EU-landen te voorzien van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie en gegevens over maritieme veiligheid door middel van het verzamelen, registreren en beoordelen van technische gegevens op het gebied van de veiligheid op zee, het zeeverkeer en de verontreiniging van de zee, de systematische exploitatie van bestaande databanken, met inbegrip van de eventuele ontwikkeling van aanvullende databanken;
  • de Commissie te helpen met het opstellen van de halfjaarlijkse publicatie van informatie over schepen die de toegang tot EU-havens is ontzegd en de EU-landen bij te staan in hun streven naar een betere identificatie en vervolging van schepen die illegale lozingen verrichten;
  • mee te helpen aan het toezicht op de scheepvaart en het zeeverkeer overeenkomstig Richtlijn 2002/59/EG, teneinde de samenwerking tussen de EU-landen en de Commissie op dit gebied te vergemakkelijken;
  • een gemeenschappelijke methodologie uit te denken voor onderzoeken naar scheepsongevallen in samenwerking met de Commissie en de EU-landen;
  • landen die tot de EU willen toetreden technische steun te verlenen voor de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving inzake maritieme veiligheid, waaronder de organisatie van geschikte opleidingsactiviteiten.

Het EMSA is een orgaan van de EU en heeft rechtspersoonlijkheid. Op verzoek van de Commissie en met de toestemming van de betrokken EU-landen kan het EMSA besluiten om regionale kantoren te vestigen die noodzakelijk zijn voor het vervullen van taken in verband met het toezicht op de scheepvaart en het zeeverkeer, met name om voor optimale verkeersvoorwaarden in de gevoelige zones te zorgen. Het EMSA wordt vertegenwoordigd door zijn uitvoerend directeur.

Het personeel van het EMSA bestaat uit Europese ambtenaren en ambtenaren van de EU-landen die tijdelijk worden toegewezen of gedetacheerd, alsook uit andere personeelsleden die door het EMSA worden aangeworven.

De raad van bestuur van het EMSA bestaat uit één vertegenwoordiger van ieder EU-land, vier vertegenwoordigers van de Commissie en vier door de Commissie aangeduide, niet-stemgerechtigde beroepsbeoefenaren uit de nauwst betrokken bedrijfssectoren. De duur van de ambtstermijn bedraagt vijf jaar. Deze ambtstermijn kan eenmaal worden verlengd.

De uitvoerend directeur van het EMSA is volledig onafhankelijk in de uitoefening van zijn/haar taken, onverminderd de respectieve bevoegdheden van de Commissie en de raad van bestuur. Hij/zij leidt het EMSA en is in die functie belast met de opstelling en uitvoering van het werkprogramma en de begroting, alsook met alle personeelszaken. De uitvoerend directeur van het EMSA wordt door de raad van bestuur benoemd voor een periode van vijf jaar, die eenmaal kan worden verlengd.

De begroting van het EMSA wordt voor het grootste deel gespijsd met een bijdrage van de EU en bijdragen van derde landen die deelnemen aan de werkzaamheden, alsook met voor publicaties, opleidingen en andere door het EMSA geleverde diensten in rekening gebrachte vergoedingen. De financiële controle wordt uitgevoerd door de Financieel Controleur van de Commissie.

Binnen vijf jaar nadat het EMSA een begin heeft gemaakt met de uitvoering van zijn taken geeft de raad van bestuur de opdracht tot een onafhankelijke externe evaluatie van de uitvoering van deze verordening.

Niet-EU-landen die aan de werkzaamheden van het EMSA willen deelnemen, moeten het EU-recht op alle bevoegdheidsgebieden van het EMSA in hun nationale wetgeving opnemen en toepassen.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1406/2002

25.8.2002

-

L 208, 5.8.2002

Wijzigingsbesluit(en) Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1644/2003

1.10.2003

-

L 245, 29.9.2003

Verordening (EG) nr. 724/2004

19.5.2004

-

L 129, 29.4.2004

Verordening (EG) nr. 2038/2006

31.12.2006

-

L 394, 30.12.2006

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 1406/2002 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole [Publicatieblad L 131 van 28.5.2009].

Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken [Publicatieblad L 255 van 30.9.2005].

Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad [Publicatieblad L 208 van 5.8.2002].

Laatste wijziging: 10.01.2012

Zie ook

  • Voor aanvullende informatie, zie de website van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven