RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Meriturvallisuus: Euroopan meriturvallisuusvirasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) varmistaa meriturvallisuuden ja merenkulun turvatoimien sekä alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyn ja torjunnan korkean, yhdenmukaisen ja tehokkaan tason Euroopan unionissa (EU). EU:n meriliikenteen ja satamien turvallisuuden varmistamiseksi laittomien tahallisten tekojen uhkaa vastaan on tärkeää toteuttaa välttämättömät turvatoimet.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1406/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella perustetaan Euroopan meriturvallisuusvirasto (EN) (EMSA), joka antaa teknistä ja tieteellistä tukea Euroopan unionin (EU) maille ja komissiolle, jotta meriturvallisuuteen liittyvää EU:n lainsäädäntöä voitaisiin soveltaa asianmukaisesti, seurata sen täytäntöönpanoa sekä arvioida sen tehokkuutta.

EMSAn vastuulla on

  • avustaa komissiota meriturvallisuutta ja merenkulun turvatoimia sekä alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyä ja torjuntaa koskevan EU:n lainsäädännön ajantasaistamisessa, kehittämisessä ja tehokkaassa täytäntöönpanossa
  • toimia yhteistyössä EU-maiden kanssa järjestääkseen tarvittaessa asiaankuuluvia koulutustoimia ja antaakseen niille teknistä tukea EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa
  • tarjota komissiolle ja EU-maille puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista informaatiota ja tietoja meriturvallisuudesta keräämällä, tallentamalla ja arvioimalla meriturvallisuutta ja meriliikennettä sekä meren pilaantumista koskevia teknisiä tietoja hyödyntämällä järjestelmällisesti olemassa olevia tietokantoja sekä kehittämällä tarvittaessa uusia tietokantoja
  • avustaa komissiota julkaisemaan kuuden kuukauden välein tiedot sellaisista aluksista, joilta on evätty pääsy EU:n satamiin ja avustaa myös EU-maita toimissa, joiden avulla on tarkoitus parantaa laittomia päästöjä tekevien alusten tunnistamista ja jäljittämistä
  • suorittaa meriliikenteen seurantaan liittyviä tehtäviä direktiivin 2002/59/EY mukaisesti edistääkseen EU-maiden ja komission välistä yhteistyötä tällä alalla
  • kehitellä yhteistyössä komission ja EU-maiden kanssa yhteisiä menettelytapoja merionnettomuuksien tutkintaa varten
  • antaa EU-jäsenyyttä hakeneille maille teknistä tukea meriturvallisuutta koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa, asianmukaisen koulutuksen järjestäminen mukaan luettuna.

EMSA on EU:n elin ja näin ollen se on oikeushenkilö. EMSA voi komission pyynnöstä ja kyseessä olevien EU-maiden suostumuksella päättää perustaa aluekeskuksia, jotta se voi hoitaa meriliikenteen seurantaan liittyviä tehtäviä ja erityisesti varmistaa herkkien alueiden parhaat liikennöintiolosuhteet. EMSAa edustaa sen pääjohtaja.

EMSAn henkilöstö muodostuu EU:n tai EU-maiden virkamiehistä, jotka on tilapäisesti määrätty tai siirretty EMSAan, sekä EMSAn tehtäviensä hoitoon ottamista henkilöistä.

EMSAn hallintoneuvosto koostuu yhdestä edustajasta kustakin EU-maasta, neljästä komission edustajasta ja neljästä komission nimeämästä ammattilaisesta, jotka edustavat asiaan läheisimmin liittyviä toimialoja ja joilla ei ole äänioikeutta. Jäsenen toimikausi on viisi vuotta ja sama henkilö voidaan nimetä uudelleen yhden kerran.

EMSAn pääjohtaja hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomasti sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa. Hän toimii EMSAn johtajana ja vastaa näin ollen talousarvion ja toimintaohjelman laatimisesta ja toteutuksesta sekä kaikista henkilöstöasioista. Hallintoneuvoston nimittämän EMSAn pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan nimittää pääjohtajaksi kerran uudelleen.

EMSAn talousarvio muodostuu suurimmaksi osaksi EU:n rahoitusosuudesta, viraston toimintaan osallistuvien EU:n ulkopuolisten maiden mahdollisista rahoitusosuuksista ja julkaisuista, koulutuksesta ja kaikista muista EMSAn tarjoamista palveluista perittävistä maksuista. EMSAn varainhoidon valvontaa valvoo komission varainhoidon valvoja.

Viiden vuoden kuluessa siitä, kun EMSA on aloittanut toimintansa, sen on teetettävä riippumaton ulkopuolinen arviointi tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

EU:n ulkopuolisten maiden, jotka haluavat osallistua EMSAn toimintaan, on saatettava EU:n lainsäädäntö voimaan ja sovellettava sitä kaikilla EMSAn toimivaltaan kuuluvilla aloilla.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EYVL

Asetus (EY) N:o 1406/2002

25.8.2002

-

EYVL L 208, 5.8.2002

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 1644/2003

1.10.2003

-

EUVL L 245, 29.9.2003

Asetus (EY) N:o 724/2004

19.5.2004

-

EUVL L 129, 29.4.2004

Asetus (EY) N:o 2038/2006

31.12.2006

-

EUVL L 394, 30.12.2006

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1406/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/16/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta [EUVL L 131, 28.5.2009].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista [EUVL L 255, 30.9.2005].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta sekä neuvoston asetuksen 93/75/ETY kumoamisesta [EYVL L 208, 5.8.2002].

Viimeisin päivitys 10.01.2012

Katso myös

  • Lisätietoja Euroopan meriturvallisuusviraston (EN) verkkosivuilta
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun