RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maritieme veiligheid: Versnelde invoering van dubbelwandige olietankschepen

Bij deze verordening wordt de vervanging van enkelwandige olietankers door dubbelwandige tankers of tankers met een gelijkwaardig ontwerp versneld om het risico van door ongevallen veroorzaakte olieverontreiniging in de Europese wateren te verminderen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2978/94 van de Raad [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De meeste bestaande olietankers zijn enkelwandig. In deze schepen wordt de olie alleen van het zeewater gescheiden door de huidbeplating. Wanneer deze beplating beschadigd wordt door een aanvaring of doordat het schip aan de grond loopt, dreigt het risico dat de inhoud van de ladingstanks in zee stroomt en een aanzienlijke verontreiniging veroorzaakt. Een doeltreffend middel om dit risico te voorkomen is de ladingstanks aan de binnenkant te voorzien van een extra beplating op voldoende afstand van de buitenplaat. Een dergelijke dubbelwandige uitvoering beschermt de ladingstanks tegen schade en beperkt zo de kans op verontreiniging

Na het ongeval met de Exxon Valdez in 1989 hebben de Verenigde Staten (VS), die de internationale normen inzake voorkoming van verontreiniging door schepen niet streng genoeg vonden, in 1990 de "Oil Pollution Act" (OPA 90) vastgesteld. Deze wet schreef unilateraal een dubbelwandige uitvoering voor, zowel voor nieuwe als voor bestaande olietankschepen. Door deze unilaterale Amerikaanse maatregel zag de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) (EN) zich gedwongen mee te doen en heeft zij in 1992 normen inzake de dubbelwandige uitvoering van schepen opgenomen in het internationaal verdrag betreffende het voorkomen van verontreiniging door schepen (MARPOL) (EN). Overeenkomstig dit verdrag moesten alle olietankschepen met een draagvermogen van 600 ton of meer die vanaf juli 1996 worden geleverd dubbelwandig zijn uitgevoerd. Na die datum zijn er dus geen enkelwandige olietankschepen meer gebouwd. Voor enkelwandige olietankschepen vanaf 20 000 ton draagvermogen die vóór 6 juli 1996 zijn geleverd, eist dit verdrag dat zij uiterlijk op de leeftijd van 25 respectievelijk 30 jaar, afhankelijk van het feit of zij al dan niet van gescheiden ballasttanks zijn voorzien, aan de normen inzake dubbelwandige uitvoering voldoen.

Aangezien een enkelwandig olietankschip maar moeilijk van een dubbele wand kan worden voorzien en de vastgestelde leeftijdsgrenzen dicht in de buurt komen van het einde van de commerciële levensduur van een vaartuig, heeft zowel het Amerikaanse systeem als het MARPOL-verdrag tot gevolg dat enkelwandige olietankschepen geleidelijk verdwijnen. De verschillen tussen de Amerikaanse en de internationale regeling zullen er echter toe leiden dat vanaf 2005 olietankschepen die vanwege hun leeftijd uit de Amerikaanse wateren worden geweerd, in andere regio's van de wereld, inclusief de Europese Unie (EU), zullen gaan opereren en daar de kans op verontreiniging zullen vergroten.

De hierboven geschetste situatie baart de Commissie zorgen, aangezien uit de statistieken blijkt dat het aantal ongevallen met de oudste schepen toeneemt. Zij is dan ook van mening dat de EU passend moet reageren en dat de door haar in dit verband getroffen maatregelen van kracht moeten worden voor 2005, de termijn waarna enkelwandige olietankschepen uit de Amerikaanse wateren zullen worden geweerd en dus in de Europese wateren zullen worden ingezet.

Deze EU-verordening heeft dan ook tot doel het risico van door ongevallen veroorzaakte olieverontreiniging in de Europese wateren te verminderen door een versnelde invoering van de vereisten inzake dubbelwandige olietankschepen. Zij is van toepassing op alle olietankschepen met een draagvermogen van 5000 ton en meer die, ongeacht de vlag waaronder zij varen, een onder de rechtsbevoegdheid van een EU-land vallende haven of offshoreterminal binnen- of uitvaren, in een onder de rechtsbevoegdheid van een EU-land vallend gebied voor anker gaan dan wel onder de vlag van een EU-land varen. De verordening is ook van toepassing op olietankschepen met een draagvermogen van 600 ton en meer die gebruikt worden voor het vervoer van zware oliesoorten.

Enkelwandige olietankschepen mogen noch onder de vlag van een EU-land varen noch havens of offshoreterminals die onder de rechtsbevoegdheid van een EU-land vallen binnenvaren na de verjaardag van de oplevering van het vaartuig in het hierna vermelde jaar:

 • voor olietankschepen van categorie 1:
  1. 2003 voor schepen die in 1980 of eerder zijn opgeleverd,
  2. 2004 voor schepen die in 1981 zijn opgeleverd,
  3. 2005 voor schepen die in 1982 of later zijn opgeleverd.
 • voor olietankschepen van categorie 2 en 3:
  1. 2003 voor schepen die in 1975 of eerder zijn opgeleverd,
  2. 2004 voor schepen die in 1976 zijn opgeleverd,
  3. 2005 voor schepen die in 1977 zijn opgeleverd,
  4. 2006 voor schepen die in 1978 en 1979 zijn opgeleverd,
  5. 2007 voor schepen die in 1980 en 1981 zijn opgeleverd,
  6. 2008 voor schepen die in 1982 zijn opgeleverd,
  7. 2009 voor schepen die in 1983 zijn opgeleverd,
  8. 2010 voor schepen die in 1984 of later zijn opgeleverd.

De keuringsregeling scheepvaart (Condition Assessment Scheme - CAS) wordt toegepast op alle typen olietankschepen van categorie 2 en 3 die in 2005 15 jaar of ouder zijn. De keuringsregeling scheepvaart is een aanvullende inspectieregeling die speciaal is uitgewerkt om structurele fouten van enkelwandige tankschepen op te sporen.

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 417/2002

27.3.2002

-

PB L 64 van 7.3.2002

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 2099/2002

19.12.2002

-

PB L 324 van 29.11.2002

Verordening (EG) nr. 1726/2003

21.10.2003

-

PB L 249 van 1.10.2003

Verordening (EG) nr. 2172/2004

7.1.2005

-

PB L 371 van 18.12.2004

Verordening (EG) nr. 457/2007

20.5.2007

-

PB L 113 van 30.4.2007

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009

Verordening (EG) nr. 1163/2009

21.12.2009

-

PB L 314 van 1.12.2009

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EG) nr. 417/2002 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 29.08.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven