RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Meriturvallisuus: Kaksoisrunkoisten öljysäiliöalusten nopeutettu käyttöönotto

Asetuksella nopeutetaan yksirunkoisten öljysäiliöalusten korvaamista kaksoisrunkoisilla tai sitä vastaavilla säiliöaluksilla, jotta voidaan vähentää onnettomuudesta aiheutuvien öljyvahinkojen vaaraa Euroopan vesillä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 417/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yksirunkoisiin öljysäiliöaluksiin sovellettavien kaksoisrunkoa tai vastaavaa rakennetta koskevien rakennevaatimusten nopeutetusta käyttöönotosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2978/94 kumoamisesta [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Suurin osa nykyisistä öljysäiliöaluksista on yksirunkoisia. Näissä aluksissa öljyn ja meriveden välissä on ainoastaan pohja- ja sivulaidoitus. Jos runko vahingoittuu yhteentörmäyksen tai pohjakosketuksen takia, säiliöiden sisältö saattaa valua mereen ja aiheuttaa vakavaa pilaantumista. Tehokas keino tämän riskin välttämiseksi on ympäröidä säiliöt toisella sisälevyllä, joka on riittävän kaukana ulkolevystä. Tällainen kaksoisrunko suojaa säiliöitä vaurioilta ja vähentää saastumisvaaraa.

Vuonna 1989 sattuneen Exxon Valdezin onnettomuuden jälkeen Yhdysvallat, joka oli tyytymätön alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisyä koskeviin kansainvälisiin normeihin, antoi vuonna 1990 öljyn aiheuttamaa pilaantumista koskevan lain (Oil Pollution Act, OPA 90). Tässä laissa määrättiin yksipuolisesti kaksoisrunkorakenne pakolliseksi kaikille uusille sekä olemassa oleville öljysäiliöaluksille. Vastineena Yhdysvaltojen yksipuoliselle toimenpiteelle Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) (EN) oli pakko noudattaa esimerkkiä ja lisätä vuonna 1992 alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (MARPOL) (EN) kaksoisrunkoa koskevia määräyksiä. Yleissopimuksessa edellytetään, että heinäkuusta 1996 alkaen luovutettavat, kantavuudeltaan vähintään 600 dwt:n öljysäiliöalukset on varustettu kaksoisrungolla tai vastaavalla rakenteella. Kyseisen vuoden jälkeen ei siis enää rakenneta tämän kokoisia yksirunkoisia öljysäiliöaluksia. Yleissopimuksessa määrätään, että ennen 6. heinäkuuta 1996 luovutettujen yksirunkoisten öljysäiliöalusten, joiden kantavuus on yli 20 000 dwt, on noudatettava kaksoisrunkoa koskevia määräyksiä viimeistään silloin, kun ne ovat 25- tai 30-vuotiaita riippuen siitä, ovatko niiden painolastisäiliöt erillisiä vai eivät.

Koska yksirunkoisesta säiliöaluksesta on vaikea tehdä kaksoisrungolla varustettua ja koska yksilöidyt ikärajat ovat lähellä aluksen kaupallisen käyttöiän päättymistä, sekä amerikkalainen järjestelmä että MARPOL-yleissopimus johtavat yksirunkoisten öljysäiliöalusten käytöstä poistamiseen. Yhdysvaltojen ja kansainvälisten järjestelmien erot johtavat kuitenkin siihen, että kun yksirunkoiset öljysäiliöalukset eivät enää vuoden 2005 jälkeen saa liikennöidä Yhdysvaltojen vesillä, ne alkavat liikennöidä muualla maailmassa, Euroopan unioni (EU) mukaan luettuna, ja lisäävät näin ollen kyseisten alueiden saastumisvaaraa.

Komissio on huolissaan edellä esitetystä tilanteesta, koska tilastot osoittavat, että vanhemmat alukset joutuvat useammin onnettomuuksiin. EU:n on reagoitava asianmukaisella tavalla, ja vastatoimien on tultava voimaan ennen tärkeää määräaikavuotta 2005, josta alkaen Yhdysvaltojen vesillä kielletyillä yksirunkoisilla säiliöaluksilla aloitetaan liikennöinti Euroopan vesillä.

EU:n asetuksen tavoitteena on näin ollen vähentää onnettomuudesta aiheutuvien öljyvahinkojen vaaraa Euroopan vesillä kaksoisrungon nopeutetun käyttöönottoaikataulun avulla. Asetusta sovelletaan kantavuudeltaan vähintään 5000 tonnin öljysäiliöaluksiin, jotka riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat, tulevat EU-maan lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai rannikon ulkopuolella sijaitseviin ulkosatamiin tai lähtevät niistä tai ankkuroituvat EU‑maan lainkäyttövaltaan kuuluvalle alueelle tai purjehtivat EU-maan lipun alla. Asetusta sovelletaan myös raskasöljyä kuljettaviin öljysäiliöaluksiin, joiden kantavuus on vähintään 600 tonnia.

Yksirunkoiset öljysäiliöalukset eivät saa liikennöidä EU-maan lipun alla eivätkä ne pääse EU‑maan lainkäyttövaltaan kuuluviin satamiin tai rannikon ulkopuolella sijaitseviin ulkosatamiin jäljempänä mainittuina vuosina olevien aluksen toimituksen vuosipäivien jälkeen:

 • Luokan 1 öljysäiliöalusten osalta:
  1. vuonna 1980 tai aiemmin toimitettujen alusten osalta vuonna 2003
  2. vuosina 1981 toimitettujen alusten osalta vuonna 2004
  3. vuosina 1982 tai myöhemmin toimitettujen alusten osalta vuonna 2005.
 • Luokan 2 ja 3 öljysäiliöalusten osalta:
  1. vuonna 1975 tai aiemmin toimitettujen alusten osalta vuonna 2003
  2. vuonna 1976 toimitettujen alusten osalta vuonna 2004
  3. vuonna 1977 toimitettujen alusten osalta vuonna 2005
  4. vuosina 1978 ja 1979 toimitettujen alusten osalta vuonna 2006
  5. vuosina 1980 ja 1981 toimitettujen alusten osalta vuonna 2007
  6. vuonna 1982 toimitettujen alusten osalta vuonna 2008
  7. vuonna 1983 toimitettujen alusten osalta vuonna 2009
  8. vuonna 1984 tai myöhemmin toimitettujen alusten osalta vuonna 2010.

Kaikkiin vähintään 15 vuoden ikäisiin öljysäiliöaluksiin sovelletaan luokkiin 2 ja 3 kuuluvien alusten osalta vuodesta 2005 lähtien alusten kunnon arviointijärjestelmää ("Condition Assessment System" - CAS). CAS-järjestelmä on erityinen lisäjärjestelmä, jonka avulla pyritään havaitsemaan yksirunkoisten öljysäiliöalusten rakenteelliset heikkoudet tavallista tiukempien tarkastusten avulla.

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Asetus (EY) N:o 417/2002

27.3.2002

-

EYVL L 64, 7.3.2002

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL/EUVL

Asetus (EY) N:o 2099/2002

19.12.2002

-

EYVL L 324, 29.11.2002

Asetus (EY) N:o 1726/2003

21.10.2003

-

EUVL L 249, 1.10.2003

Asetus (EY) N:o 2172/2004

7.1.2005

-

EUVL L 371, 18.12.2004

Asetus (EY) N:o 457/2007

20.5.2007

-

EUVL L 113, 30.4.2007

Asetus (EY) N:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Asetus (EY) N:o 1163/2009

21.12.2009

-

EUVL L 314, 1.12.2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 417/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 29.08.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun