RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mindskning af CO₂ -udslip fra nye personbiler

Vejtransportsektoren er en af de mest forurenende hvad angår udledningen af drivhusgasser inden for den Europæiske Union (EU). For at mindske udledningen inden for denne sektor, fastsætter denne forordning nogle grænser for nye personbiler.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (EØS-relevant tekst) (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1).

RESUMÉ

Denne forordning opstiller normer for CO2-udledningen fra nye personbiler. Grænseværdien fastsat i forordningen er på 130 g CO2/km. Fra 2020 skal dette niveau nedsættes til 95 g CO2.

Typer af køretøjer omhandlet af forordningen

Forordningen gælder køretøjer i kategorien M1 som defineret i bilag II i direktivet for godkendelse af motorkøretøjer som er indregistreret for første gang inden for den Europæiske Union (EU) uden forinden at have været indregistreret i et tredjeland.

Målsætninger for specifikke udledninger

Køretøjsfabrikanterne har nogle målsætninger for de gennemsnitlige CO2-udslip, formlerne for disse målsætninger er listet i bilag I til denne forordning.

Følgende procentsatser for personbiler bruges til at afgøre de gennemsnitlige specifikke CO2-udslip for hver fabrikant.

 • 65 % i 2012
 • 75 % i 2013
 • 80 % i 2014
 • 100 % fra 2015.

Denne forordning indeholder særlige bestemmelser for køretøjer der kører på brændstof bestående af 85 % ethanol (E85). For at afgøre om en fabrikant opnår sin målsætning hvad angår CO2-udslip, skal procentdelen af specifikke udledninger for denne type køretøjer nedsættes med 5 % inden 31. december 2015. Denne målsætning for en nedsættelse er kun gældende, hvis mindst 30 % af servicestationerne i den medlemsstat hvor køretøjet er i cirkulation, kan tilbyde denne type biobrændstof.

For at tilskynde bilsektoren til at investere i nye teknologier, skal særlige tillæg opmuntre til udviklingen af biler som genererer mindre udledning end traditionelle biler. Til beregningen af gennemsnitlige specifikke CO2-udslip, tæller hver ny personbil, som har specifikke CO2-udslip under 50 g/km for:

 • 3,5 biler i 2012
 • 3,5 biler i 2013
 • 2,5 biler i 2014
 • 1,5 biler i 2015
 • 1 bil fra 2016.

Grupper af fabrikanter

For at overholde målsætningerne hvad angår specifikke udledninger, har fabrikanterne mulighed for at danne en gruppe. For at danne en gruppe sendes en informationsmappe til Kommissionen indeholdende en liste af deltagende fabrikanter, navnet på fabrikanten, som er udnævnt til administrator for gruppen, sammen med et bevis for, at denne har kompetence til at varetage sin funktion.

Gruppens medlemmer udveksler data angående:

 • gennemsnitlige specifikke CO2-udslip
 • målsætning for specifikke udledninger
 • det samlede antal indregistrerede køretøjer.

Overvågning og rapportering om gennemsnitlige udslip

Medlemsstaterne er ansvarlige for at indsamle data for hver ny personbil, der indregistreres inden for deres territorium. De er ansvarlige for at videregive følgende oplysninger til Kommissionen om disse køretøjer:

 • antal
 • gennemsnitlige specifikke udslip
 • gennemsnitsvægt
 • fordeling
 • aftryk.

Kommissionen fører et centralregister for disse data - tilgængeligt for offentligheden - og laver for hver fabrikant en midlertidig beregning af:

 • de gennemsnitlige specifikke CO2-udslip for det foregående kalenderår
 • målsætningen for specifikke udslip for det foregående kalenderår
 • forskellen mellem det gennemsnitlige specifikke CO2-udslip for det foregående kalenderår og målsætningen for specifikke udslip for indeværende år.

Tillæg for overskydende udslip

Fra 2012 skal fabrikanten betale et ekstra tillæg, hvis målsætningen for den specifikke udledning overskrides. Fra 2019 vil dette tillæg blive beregnet anderledes.

Dispensation for visse fabrikanter

En fabrikant kan indsende en begæring om dispensation til Kommissionen i følgende tilfælde:

 • den producerer mindre end 10 000 nye personbiler, som er indregistreret inden for EU
 • den tilhører en gruppe af fabrikanter
 • den tilhører en gruppe af fabrikanter, som repræsenterer mindre end 10 000 nye personbiler, som er indregistreret i EU
 • den tilhører en gruppe af fabrikanter, men bruger eget fabrikationsanlæg og eget udviklingscenter.

Kommissionen kan give dispensation for en periode på fem år.

Øko-innovationer

Leverandører og fabrikanter har mulighed for at indføre innovationsteknologier for at mindske CO2-udslippet. Det samlede bidrag fra disse teknologier må højst være på 7 g CO2/km.

Kommissionen vil senest den 1. januar 2013 genoverveje målsætningerne for specifikke udslip.

Denne forordning ophæver afgørelse nr. 1753/2000/EF.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 443/2009

8.6.2009

-

EUT L 140 af 5.6.2009

TILHØRENDE DOKUMENT(ER)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 

Denne forordning fastsætter en række retningslinjer for indsamling og rapportering af data for alle nye personbiler. Disse data skal bidrage til at fastsætte målsætningen for specifikke CO2-udslip, samt gøre det muligt at evaluere om fabrikanterne overholder denne målsætning.
Disse data er baseret på informationer indeholdt i overensstemmelsescertifikatet for den pågældende personbil. Disse data omhandler ligeledes køretøjer som:

 • kun producerer et lille CO2-udslip
 • drives på ethanol
 • er udstyret med innovationsteknologier.
Seneste ajourføring: 14.01.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top