RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Snižování emisí CO₂ z nových osobních automobilů

Silniční doprava je v Evropské unii (EU) jedním z největších znečišťovatelů z hlediska emisí skleníkových plynů. Toto nařízení stanovuje mezní hodnoty pro osobní automobily s cílem snížit emise v tomto odvětví.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO₂ z lehkých užitkových vozidel (text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Toto nařízení zavádí normy pro stanovení emisí CO₂ z nových osobních automobilů. Mezní hodnota stanovená v nařízení je 130 g CO₂/km. Od roku 2020 bude muset být tato úroveň snížena na 95 g CO₂.

Typy vozidel, na které se nařízení vztahuje

Nařízení se vztahuje na vozidla kategorie M1 definovaná v příloze II směrnice o schvalování typu motorových vozidel poprvé zaregistrovaných v Evropské unii (EU), která nebyla předtím registrována ve třetí zemi.

Cíle pro specifické emise

Výrobci vozidel mají cíle pro průměrné emise CO₂, jejichž vzorce jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení.

Pro určení průměrných specifických emisí CO₂ každého výrobce se přihlíží k těmto procentuálním podílům osobních automobilů:

 • 65 % v roce 2012;
 • 75 % v roce 2013;
 • 80 % v roce 2014;
 • 100 % od roku 2015.

Toto nařízení obsahuje zvláštní ustanovení pro vozidla poháněná pohonnými látkami obsahujícími 85 % ethanolu (E85). Pro určení, zda výrobce plní svůj cíl pro emise CO₂, se procentuální podíl specifických emisí tohoto typu vozidla snižuje do 31. prosince 2015 o 5 %. Tento snížený cíl se uplatní pouze v případě, že alespoň 30 % čerpacích stanic v členském státě, v němž je vozidlo v provozu, nabízí tento druh biopaliva.

Za účelem pobídnutí automobilového průmyslu, aby investoval do nových technologií, podporují superkredity rozvoj automobilů produkujících podstatně méně emisí než tradiční automobily. Pro výpočet průměrných specifických emisí CO₂ se každý nový osobní automobil se specifickými emisemi CO₂ nižšími než 50 g/km se započte jako:

 • 3,5 automobilu v roce 2012;
 • 3,5 automobilu v roce 2013;
 • 2,5 automobilu v roce 2014;
 • 1,5 automobilu v roce 2015;
 • 1 automobil od roku 2016.

Sdružení výrobců

Aby výrobci splnili své cíle pro specifické emise, mohou vytvořit sdružení. Za tímto účelem zašlou Evropské komisi soubor informací obsahujících seznam podílejících se výrobců, jméno výrobce, který je jmenován správcem sdružení, a doklad o tom, že je schopen splnit své povinnosti.

Členové sdružení si vyměňují informace o:

 • průměrných specifických emisích CO₂;
 • cílech pro specifické emise;
 • celkovém počtu registrovaných vozidel.

Sledování a hlášení průměrných emisí

Členské státy odpovídají za shromažďování údajů u každého nového automobilu registrovaného na jejich území. O těchto vozidlech předávají Komisi následující informace:

 • jejich počet;
 • jejich průměrné specifické emise;
 • jejich průměrnou hmotnost;
 • jejich rozdělení;
 • jejich stopu.

Komise vede centrální registr těchto údajů, který je přístupný veřejnosti, a pro každého výrobce předběžně vypočítá:

 • průměrné specifické emise CO₂ za předchozí kalendářní rok;
 • cíl pro specifické emise v předchozím kalendářním roce;
 • rozdíl mezi jeho průměrnými specifickými emisemi CO₂ v předchozím kalendářním roce a jeho cílem pro specifické emise v témž roce.

Poplatek za překročení emisí

Od roku 2012 bude výrobce hradit poplatek za překročení svého cíle pro specifické emise. Od roku 2019 bude tento poplatek vypočítán jiným způsobem.

Výjimka pro určité výrobce

Žádost o výjimku může výrobce podat Komisi v těchto případech:

 • vyrobí méně než 10 000 nových osobních automobilů registrovaných v EU;
 • není součástí žádné skupiny výrobců;
 • je součástí skupiny výrobců, která odpovídá za méně než 10 000 nových osobních automobilů registrovaných v EU;
 • je součástí skupiny výrobců, ale provozuje svá vlastní výrobní zařízení a své vlastní konstrukční středisko.

Komise může udělit výjimku na dobu pěti let.

Ekologické inovace

Dodavatelé a výrobci mohou použít inovativní technologie za účelem snížení emisí CO₂. Celkový příspěvek těchto technologií může dosáhnout nejvýše 7 g CO₂/km.

Do 1. ledna 2013 dokončí Komise přezkum cílů pro specifické emise.

Tímto nařízením se zrušuje rozhodnutí č. 1753/2000/ES.

ODKAZ

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 443/2009

8. 6. 2009

-

Úř. věst. L 140 

ze dne 5. 6. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKT/Y

Nařízení Komise (EU) č. 1014/2010 Komise ze dne 10. listopadu 2010 o sledování a hlášení údajů o registraci nových osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (text s významem pro EHP).
Toto nařízení stanoví pokyny pro shromažďování a hlášení údajů o každém novém osobním automobilu. Tyto údaje mají sloužit k určení cíle pro specifické emise CO₂ a umožňují posoudit, zda výrobci tento cíl dodržují.
Tyto údaje jsou založené na informacích uvedených v prohlášení o shodě příslušného osobního automobilu. Vztahují se rovněž na vozidla, která:

 • produkují málo emisí CO₂;
 • jsou poháněná ethanolem;
 • jsou vybavena inovativními technologiemi.
Poslední aktualizace: 14.01.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky