RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reducerea emisiilor poluante de la vehiculele uşoare

Uniunea Europeană (UE) îşi propune să consolideze valorile-limită ale emisiilor poluante aplicabile autovehiculelor uşoare, în special în ceea ce priveşte emisiile de particule şi de oxizi de azot. Regulamentul prevede, de asemenea, măsuri privind accesul la informaţiile legate de vehicule şi componentele acestora şi posibilitatea unor stimulente fiscale.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Pentru a limita poluarea cauzată de vehicule, acest regulament introduce cerinţe comune privind emisiile autovehiculelor şi ale pieselor lor de schimb specifice (normele Euro 5 şi Euro 6). Regulamentul stabileşte, de asemenea, măsuri care permit îmbunătăţirea accesului la informaţiile privind repararea vehiculelor şi promovarea producţiei rapide de vehicule conforme cu dispoziţiile respective.

Vehicule vizate

Regulamentul vizează vehiculele din categoriile M1, M2, N1 şi N2, a căror masă de referinţă nu depăşeşte 2 610 kg. Acestea includ, printre altele, vehiculele pentru pasageri, camionetele şi vehiculele comerciale destinate transportului de pasageri sau de mărfuri sau cu anumite destinaţii speciale (ambulanţe, de exemplu), fie că sunt echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie (motoare pe benzină, cu gaz natural sau cu gaz petrol lichefiat – GPL) sau cu motoare cu aprindere prin comprimare (motoare diesel).

Pe lângă vehiculele menţionate anterior (incluse de facto în regulament), producătorii pot solicita ca vehiculele destinate transportului de pasageri sau de mărfuri, având o masă de referinţă cuprinsă între 2 610 kg şi 2 840 kg, să fie, de asemenea, incluse în regulament.

Pentru a limita la maximum impactul negativ al autovehiculelor asupra mediului şi sănătăţii, regulamentul acoperă o gamă largă de emisii poluante: monoxid de carbon (CO), hidrocarburi nemetanice şi hidrocarburi totale, oxizi de azot (NOx) şi particule (PM). Acestea includ emisiile din gazele de eşapament, emisiile evaporative şi emisiile carterului.

Valorile-limită ale emisiilor

Există valori-limită ale emisiilor pentru fiecare categorie de emisii poluante şi pentru diferitele tipuri de vehicule menţionate anterior, enumerate în anexa I la regulament.

Norma Euro 5

Emisii provenite de la maşinile diesel:

 • monoxid de carbon: 500 mg/km;
 • particule: 5 mg/km (adică o reducere cu 80 % a emisiilor faţă de norma Euro 4);
 • oxizi de azot (NOx): 180 mg/km (adică o reducere cu peste 20 % a emisiilor faţă de norma Euro 4);
 • emisii combinate de hidrocarburi şi oxizi de azot: 230 mg/km.

Emisiile provenite de la maşinile pe benzină sau care funcţionează cu gaz natural sau cu GPL:

 • monoxid de carbon: 1 000 mg/km;
 • hidrocarburi nemetanice: 68 mg/km;
 • hidrocarburi totale: 100 mg/km;
 • oxizi de azot (NOx): 60 mg/km (adică o reducere cu 25 % a emisiilor faţă de norma Euro 4);
 • particule (exclusiv pentru maşinile pe benzină cu injecţie directă cu ardere slabă): 5 mg/km (introducerea unei limite care nu exista în cazul normei Euro 4).

În ceea ce priveşte camionetele şi alte vehicule comerciale uşoare destinate transportului de mărfuri, regulamentul prevede trei categorii de valori-limită ale emisiilor, în funcţie de masa de referinţă a vehiculului: sub 1 305 kg, între 1 305 kg şi 1 760 kg, peste 1 760 kg. Valorile-limită aplicabile ultimei categorii sunt, de asemenea, valabile pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri (categoria N2).

Norma Euro 6

Toate vehiculele echipate cu un motor diesel vor fi obligate să îşi reducă în mod semnificativ emisiile de oxizi de azot odată cu intrarea în vigoare a normei Euro 6. De pildă, emisiile provenite de la maşini şi alte vehicule destinate transportului vor fi limitate la 80 mg/km (adică o reducere suplimentară de peste 50 % faţă de norma Euro 5). Emisiile combinate de hidrocarburi şi oxizi de azot provenite de la vehiculele diesel vor fi, de asemenea, reduse, pentru a fi limitate, de exemplu la 170 mg/km în ceea ce priveşte maşinile şi celelalte vehicule destinate transportului.

Aplicarea normelor

După intrarea în vigoare a normelor Euro 5 şi Euro 6, statele membre trebuie să refuze omologarea de tip, înmatricularea, comercializarea şi punere în circulaţie a vehiculelor care nu respectă aceste valori-limită ale emisiilor. Un termen suplimentar de un an este prevăzut de fiecare dată pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri (categoria N1, clasele II şi III şi categoria N2) şi vehiculele concepute pentru satisfacerea unor nevoi sociale specifice. Calendarul este următorul:

 • norma Euro 5 se aplică de la 1 septembrie 2009 în ceea ce priveşte omologarea de tip şi va fi aplicabilă de la 1 ianuarie 2011 în ceea ce priveşte înmatricularea şi comercializarea noilor tipuri de vehicule;
 • norma Euro 6 se aplică de la 1 septembrie 2014 în ceea ce priveşte omologarea de tip şi va fi aplicabilă de la 1 ianuarie 2015 în ceea ce priveşte înmatricularea şi comercializarea noilor tipuri de vehicule.

Sunt autorizate stimulente fiscale, acordate de statele membre şi menite să încurajeze introducerea anticipată a noilor valori-limită, în cazul în care:

 • acestea sunt valabile pentru toate vehiculele noi comercializate pe piaţa unui stat membru care îndeplinesc, în mod anticipat, cerinţele prezentului regulament;
 • încetează la data intrării în vigoare a valorilor-limită;
 • valoarea acestora nu depăşeşte, pentru toate tipurile de autovehicule, costul suplimentar pe care îl presupune introducerea modificărilor tehnice menite să garanteze respectarea valorilor fixate şi montarea pe vehicule.

Alte obligaţii ale producătorilor

Pe lângă respectarea valorilor-limită ale emisiilor menţionate anterior, producătorii trebuie să garanteze durabilitatea dispozitivelor de control al poluării pentru 160 000 km. În plus, conformitatea în funcţionare trebuie să poată fi supusă unor verificări timp de cinci ani sau pe parcursul a 100 000 km.

Comisia stabileşte proceduri, încercări şi cerinţe specifice pentru următoarele elemente:

 • emisiile la ţeava de evacuare, inclusiv ciclurile de încercare, emisiile la temperatură ambientală scăzută, emisiile la turaţia de mers în gol, opacitatea fumului, funcţionarea corectă şi regenerarea sistemelor de post-tratare;
 • emisiile evaporative şi emisiile carterului;
 • sistemele OBD şi performanţa în funcţionare a dispozitivelor pentru controlul poluării;
 • durabilitatea dispozitivelor anti-poluare, a dispozitivelor de schimb pentru sistemele de control al emisiilor, conformitatea în funcţionare, conformitatea producţiei şi inspecţiile tehnice;
 • emisiile de dioxid de carbon şi consumul de carburant;
 • vehiculele hibride;
 • extinderea omologărilor de tip şi a cerinţelor pentru micii producători;
 • cerinţele legate de echipamentele de încercare;
 • carburanţii de referinţă, cum ar fi benzina, motorina, carburanţii gazoşi şi biocarburanţii;
 • măsurarea puterii motorului.

Accesul facil şi fără echivoc la informaţiile privind repararea şi întreţinerea vehiculelor este un element esenţial pentru a garanta libera concurenţă pe piaţa internă în materie de servicii de informare şi de reparare. În acest scop, producătorii trebuie să le garanteze operatorilor independenţi un acces facil prin intermediul Internetului, fără restricţii şi standardizat (în special conform standardului OASIS) la informaţiile privind repararea şi întreţinerea vehiculelor, fără discriminare între concesionari şi atelierele oficiale de reparaţii. Această obligaţie vizează sistemele OBD şi componentele acestora, instrumentele de diagnosticare şi echipamentele de încercare, precum şi unităţile de lucru standard sau perioadele necesare pentru operaţiunile de reparare şi întreţinere. Este autorizată introducerea unei taxe de acces la informaţiile în cauză, cu condiţia ca aceasta să fie rezonabilă şi proporţionată. Atelierele de reparaţii independente beneficiază, cu toate acestea, de accesul la registrele de informaţii în mod gratuit şi în aceleaşi condiţii ca în cazul concesionarilor sau al atelierelor de reparaţii oficiale.

În plus, producătorii trebuie să pună la dispoziţia tuturor informaţiile privind repararea şi întreţinerea vehiculelor, precum şi serviciile tranzacţionale.

Context

Chiar dacă normele privind emisiile poluante au fost actualizate începând cu 1 ianuarie 2005 (norma Euro 4), UE estimează că este necesară consolidarea suplimentară a acestora, ţinând totodată cont de implicaţiile pentru pieţe şi competitivitatea producătorilor, precum şi de costurile directe şi indirecte impuse întreprinderilor.

Acest regulament a fost redactat după o consultare extinsă a părţilor implicate. Regulamentul pune accentul pe reducerea emisiilor de particule şi oxizi de azot (NOx), în special pentru vehiculele diesel. Actul legislativ ar trebui, prin urmare, să permită îmbunătăţiri semnificative la nivelul sănătăţii. Trebuie reamintit faptul că oxizii de azot şi hidrocarburile sunt precursori ai ozonului.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 715/2007

2.7.2007

-

JO L 171 din 29.6.2007

Act(e) de modificare Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 692/2008

31.7.2008

-

JO L 199 din 28.7.2008

Regulamentul (CE) nr. 595/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Regulamentul (UE) nr. 566/2011

19.6.2011

-

JO L 158 din 16.6.2011

Regulamentul (UE) nr. 459/2012

4.6.2012

-

JO L 142 din 1.6.2012

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele uşoare (Text cu relevanţă pentru SEE).

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa [Jurnalul Oficial L 152 din 11.6.2008].

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (Text cu relevanţă pentru SEE) [Jurnalul Oficial L 263 din 9.10.2007].

Ultima actualizare: 29.03.2013
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii