RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 14 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Protokol Alpské úmluvy v oblasti dopravy

Alpská úmluva je rámcová smlouva, která podporuje ochranu a udržitelný rozvoj alpského regionu a jejímž cílem je tuto horskou oblast chránit (z hlediska životního prostředí a hospodářského a sociálního hlediska) prostřednictvím zásady prevence, zásady „znečišťovatel platí“ a zásady spolupráce mezi jejími členy. Text obsahuje devět protokolů, které jsou věnovány různým odvětvím. Účelem tohoto rozhodnutí je docílit dodržování protokolu Alpské úmluvy v oblasti dopravy v Evropské unii.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/799/ES ze dne 12. října 2006 o podpisu Protokolu o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy jménem Evropského společenství (protokol o dopravě)

PŘEHLED

Rozhodnutím Rady 96/191/ES uzavřela Evropská unie (EU) Úmluvu o ochraně Alp. Cílem této úmluvy je chránit přírodní ekosystém a podporovat udržitelný rozvoj Alp ochranou hospodářských a kulturních zájmů jejich obyvatel. Alpská úmluva disponuje stálým výborem složeným ze zástupců smluvních stran.

Tím, že EU podepsala tento protokol, chce mimo jiné dát politický signál všem stranám a vyzvat smluvní strany k jeho podpisu a ratifikaci.

Cíle

Protokol sleduje tyto cíle:

 • snížit zatížení a rizika v oblasti vnitroalpské dopravy;
 • přispět prostřednictvím harmonizované politiky v oblasti dopravy mezi jednotlivými zeměmi zahrnující všechny způsoby dopravy (silniční, železniční atd.) k udržitelnému rozvoji životního prostředí a hospodářského prostoru;
 • přispět ke snížení ohrožení biologické rozmanitosti alpské oblasti i jejího přírodního a kulturního bohatství;
 • prostřednictvím zvýšené účinnosti a trvanlivosti dopravních systémů zajistit dopravu s hospodářsky únosnými náklady.

Smluvní strany úmluvy se tak zavazují, že v rámci územní správy v alpské oblasti budou přihlížet k rizikům a zatížením souvisejícím s dopravou, jako je znečištění (hlukové či chemické), a k bezpečnosti osob a majetku. Povinností smluvních stran je tedy:

 • zvýšit hospodářskou soběstačnost odvětví dopravy;
 • optimalizovat vytížení stávajících infrastruktur;
 • zohlednit dopravní problematiku při hodnocení a provádění ostatních politik;
 • zapojit územní samosprávné celky do rozhodovacího procesu.

Konkrétní opatření a strategie

Alpská úmluva také stanoví některá konkrétní opatření a strategie. Cílem všech těchto opatření a strategií je podporovat hospodárné a bezpečné fungování dopravy založené na těchto zásadách:

 • dobrá koordinace jednotlivých způsobů dopravy a dopravních prostředků;
 • využití kombinované dopravy;
 • přesun dopravy na způsoby dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí;
 • zabezpečení dopravních tras před přírodními hrozbami;
 • ochrana obyvatel a životního prostředí;
 • postupné snižování emisí škodlivých látek a hluku;
 • zřizování a rozvoj veřejné dopravy, jež bude snadno přístupná z hlediska zákazníků a přiměřená z hlediska životního prostředí;
 • využití posouzení dopadů plánovaných projektů a konzultace s dotčenými stranami.

Úmluva dále stanoví zvláštní zásady pro jednotlivé způsoby dopravy:

 • posílení železniční dopravy prostřednictvím zlepšení infrastruktury, optimalizace jejího využití a využití kombinované dopravy u přepravy zboží;
 • větší využití kapacity lodní dopravy;
 • v oblasti silniční dopravy se smluvní strany musejí zdržet výstavby nových rychlostních komunikací. Některé projekty bude nadále možné uskutečnit v případě minimalizace dopadu na životní prostředí;
 • zatížení způsobené leteckou dopravou musí být co nejvíce omezeno. Je nutné omezit také rekreační provoz bezmotorových letadel.

Zásada „znečišťovatel platí“

Text také vyzývá smluvní strany, aby uplatňovaly zásadu znečišťovatel platí a zavedly systém výpočtu umožňující zahrnout náklady v oblasti životního prostředí do hodnocení celkových nákladů na infrastruktury.

Smluvní strany musejí stálému výboru pravidelně podávat zprávy o opatřeních přijatých na základě protokolu. Výbor vypracuje zprávu o dodržování ustanovení protokolu.

Kontext

Dne 14. května 1991 vydala Rada povolení, aby se Komise účastnila jednání za účelem připravit Alpskou úmluvu a její protokoly.

Protokol o dopravě byl připraven k podpisu smluvními stranami na ministerském zasedání o Alpské úmluvě konaném ve dnech 30. a 31. října 2000 v Lucernu.

Protokol Alpské úmluvy v oblasti dopravy Rada podepsala dne 12. prosince 2006. Toto rozhodnutí bylo doprovázeno společným prohlášením Rady a Komise ohledně výkladu protokolu o dopravě.

Smluvními stranami Alpské úmluvy je kromě Evropského společenství také Německo, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Monako, Rakousko, Švýcarsko a Slovinsko.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2007/799/ES

12. 1. 2007

-

Úř. věst. L 323 ze dne 8. 12. 2007

Poslední aktualizace: 05.12.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky