RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Čistá a energeticky účinná silniční vozidla

Směrnice přispívá k cílům EU na zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí znečišťujících látek v odvětví dopravy. Zavádí rámec na podporu a rozvoj trhu s čistými vozidly.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Cílem této směrnice je podporovat a podněcovat rozvoj trhu s čistými a energeticky účinnými vozidly. Směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na zakázky na nákup silničních vozidel zadané:

  • veřejnými zadavateli nebo jinými zadavateli;
  • provozovateli za účelem plnění závazků veřejné služby vyplývajících ze smlouvy o veřejné službě.

Nákup čistých a energeticky účinných silničních vozidel

Členské státy zajistí, aby všichni veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a provozovatelé za účelem plnění závazků veřejné služby vyplývajících ze smlouvy o veřejné službě zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady provozu těchto vozidel za dobu jejich životnosti.

Mezi provozní energetické a ekologické dopady patří:

  • spotřeba energie;
  • emise CO2;
  • emise NOx, NMHC a částic.

Pro splnění požadavku na zohlednění ekologických dopadů mohou veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a provozovatelé veřejných služeb v přepravě stanovit v dokumentaci k nákupu silničních vozidel technické specifikace týkající se vlastností dosahovaných z hlediska energie a životního prostředí nebo zahrnout energetické a ekologické dopady do rozhodnutí o nákupu.

Metodika pro výpočet provozních nákladů za dobu životnosti

Směrnice stanovuje metodiku výpočtu k vyjádření peněžní hodnoty provozních nákladů na spotřebu energie, emise CO2 a znečišťující látky, které jsou spojené s provozem kupovaných vozidel za dobu jejich životnosti.

Provozní náklady na energii spotřebovanou v průběhu životnosti vozidla se stanoví podle následující metodiky:

  • spotřeba pohonných hmot na kilometr se vypočte v jednotkách spotřeby energie na kilometr;
  • při výpočtu se používá jediná peněžní hodnota na jednotku energie;
  • provozní náklady vynaložené na spotřebu energie za dobu životnosti vozidla se stanoví vynásobením počtu kilometrů na dobu životnosti spotřebou energie na kilometr a náklady na jednotku energie.

Provozní náklady na emise CO2 za dobu životnosti vozidla se stanoví vynásobením počtu kilometrů na dobu životnosti emisemi CO2 v kilogramech na kilometr a náklady na kilogram.

Provozní náklady na emise znečišťujících látek se stanoví sečtením provozních nákladů na emise NOx, NMHC a částic za dobu životnosti vozidla.

Výměna osvědčených postupů

Komise usnadňuje a organizuje výměnu znalostí a osvědčených postupů mezi členskými státy, týkající se postupů na podporu nákupu čistých a energeticky účinných silničních vozidel.

Kontext

Emise skleníkových plynů a znečištění způsobené dopravou patří mezi hlavní překážky udržitelného rozvoje, jak zaznělo na zasedání Evropské rady v Göteborgu ve dnech 15. a 16. června 2001. Proto je potřeba provést konkrétní opatření v odvětví dopravy, aby se do roku 2020 dosáhlo cílů týkajících se energetické účinnosti, využívání obnovitelných zdrojů energie a snížení emisí skleníkových plynů. Podpora a rozvoj trhu s ekologičtějšími, inteligentnějšími, bezpečnějšími a energeticky účinnějšími vozidly tak představuje jednu z cest, kterou se EU pro dosažení těchto cílů musí vydat.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2009/33/ES

4. 6. 2009

4. 12. 2010

Úř. věst. L 120 ze dne 15. 5. 2009

Poslední aktualizace: 12.08.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky