RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vaarallisten aineiden sisämaankuljetukset

Tässä käsitellyllä direktiivillä perustetaan yhteinen järjestelmä, joka käsittää kaikki vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksia Euroopan unionin (EU) maantie-, rautatie- ja vesiliikenteessä koskevat näkökohdat.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista.

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä sovelletaan vaarallisten aineiden tie-, rautatie- ja sisävesikuljetuksiin Euroopan unioniin (EU) kuuluvissa maissa tai niiden välillä.

Direktiiviä ei sovelleta vaarallisten aineiden kuljetuksiin

  • joihin käytetään asevoimille kuuluvia tai niiden valvonnassa olevia ajoneuvoja, vaunuja tai aluksia
  • joihin käytetään merialuksia sellaisilla meriväylillä, jotka ovat osa sisävesiväyliä
  • joihin käytetään lauttoja, jotka pelkästään ylittävät sisävesiväylän tai kulkevat sisävesisataman kautta
  • jotka suoritetaan kokonaan suljetulla alueella.

EU‑mailla on oikeus säännellä vaarallisten aineiden kuljetusta alueellaan tai kieltää tällaiset kuljetukset ainoastaan muista kuin kuljetusturvallisuuteen liittyvistä syistä. Ne saavat myös vahvistaa vaarallisten aineiden kansallisiin tai kansainvälisiin kuljetuksiin niiden alueella sovellettavia erityisiä turvallisuusvaatimuksia, jotka koskevat

  • vaarallisten aineiden kuljettamista sellaisilla ajoneuvoilla, vaunuilla tai sisävesialuksilla, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan
  • perustelluissa tapauksissa määrättyjen kuljetusreittien käyttöä, mukaan lukien määrättyjen kuljetusmuotojen käyttö
  • erityisiä sääntöjä vaarallisten aineiden kuljetuksesta matkustajajunissa.

Vaarallisten aineiden kansainvälisistä kuljetuksista määrätään kansainvälisissä sopimuksissa: ADR * ‑sopimuksessa, RID * ‑ohjesäännössä ja ADN * ‑sopimuksessa. Tällaiset määräykset on ulotettava koskemaan kansallisia kuljetuksia vaarallisten aineiden kuljetusehtojen yhdenmukaistamiseksi koko EU:ssa ja yhteisten kuljetusmarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Direktiivin liitteissä viitataan kyseisiin sopimusteksteihin.

ADR‑sopimuksessa, RID‑ohjesäännössä ja ADN‑sopimuksessa vahvistetaan vaarallisten aineiden luettelo, ilmoitetaan niiden mahdollisesta kuljetuskiellosta ja vahvistetaan sallittuihin kuljetuksiin sovellettavat edellytykset. EU‑maat voivat tietyin edellytyksin pyytää näistä tilapäisiä poikkeuksia.

Tausta

EU:lla on useita vuosia ollut käytössä vaarallisten tavaroiden maantie‑ ja rautatiekuljetuksia koskevat yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat ADR‑sopimuksen ja RID‑ohjesäännön määräysten soveltamista. Direktiivit 94/55/EY ja 96/49/EY kumotaan ja korvataan tällä direktiivillä. Myös vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämistä ja ammatillista pätevyyttä koskeva direktiivi 96/35/EY kumotaan.

Asiakirjan avainkäsitteet
  • ADR-sopimus: Genevessä 30 päivänä syyskuuta 1957 tehty eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista.
  • RID-ohjesääntö: Vilnassa 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteenä C olevat vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset.
  • ADN-sopimus: Genevessä 26 päivänä toukokuuta 2000 tehty eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2008/68/EY

20.10.2008

30.6.2009

EUVL L 260, 30.9.2008

Direktiiviin 2008/68/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

LIITTEISIIN TEHDYT VIIMEISIMMÄT MUUTOKSET:

Liitteessä I oleva I.3 jakso, liitteessä II oleva II.3 jakso ja liitteessä III oleva III.3 jakso
Päätös 2011/26/EU [EUVL L 13, 18.1.2011].

Viimeisin päivitys 24.02.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun