RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trafiksäkerhet: Körkort

Genom detta direktiv görs en omarbetning av befintliga texter med syfte att harmonisera villkoren för utfärdande av nationella körkort. Syftet är att förbättra ömsesidigt erkännande genom att bland annat underlätta för människor som rör sig inom Europeiska unionen (EU) eller som bosätter sig i ett annat EU-land än det där de har godkänts i ett förarprov.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort.

SAMMANFATTNING

Genom detta direktiv omarbetas direktiv 91/439/EEG, som därigenom upphör att gälla, och de ändringar som tidigare införts genom direktiv 94/72/EG, 96/47/EG, 97/26/EG, 2000/56/EG och 2003/59/EG inlemmas.

Innehållsmässigt medför texten även vissa ändringar, med följande syften:

 • Att minska möjligheterna till förfalskning. Genom direktivet ersätts körkortet i pappersform med ett plastkort. Nuvarande körkort av pappersmodell behöver inte bytas ut, men upphör att utfärdas från och med det datum då den nya lagstiftningen börjar gälla. Länder i Europeiska unionen (EU) som så önskar kan på den nya körkortsmodellen sätta ett mikrochip som innehåller samma uppgifter som är tryckta på kortet.
 • Att garantera medborgarnas fria rörlighet. Körkortsinnehavaren behåller sina behörigheter, men genom att kortet regelbundet förnyas begränsas möjligheterna till förfalskning eftersom säkerhetsdetaljerna på körkortet kan hållas uppdaterade och innehavarens fotografi förnyas. Alla körkort ska ha en given giltighetstid och gälla i alla EU-länder utan undantag.
  Alla nya körkort med behörigheterna A (tung motorcykel) och B (personbil) som utfärdats efter direktivets ikraftträdande gäller i princip under tio år (EU-länder kan välja en administrativ giltighetstid på upp till 15 år). Alla nya körkort med behörigheterna C (tung lastbil) och D (buss) gäller under fem år.
 • Att bidra till ökad trafiksäkerhet. Genom texten införs en ny körkortskategori för moped, och bestämmelserna om hur ofta yrkesförare ska genomgå hälsokontroll harmoniseras. Minimikrav för förarprövares grundläggande kompetens och fortbildning införs också.

I direktivet inlemmas bland annat innehållet i befintliga texter.

EU-länderna ska utfärda de nationella körkorten i enlighet med EU-modellen. Körkort som är utfärdade av EU-länderna ska erkännas ömsesidigt. Körkortets första sida ska innehålla nationalitetsbeteckningen för respektive land.

Körkortet kan ge rätt att framföra fordon i följande kategorier:

 • kategori A – motorcyklar med en vikt understigande 750 kg;
 • kategori B – fordon med en vikt understigande 3 500 kg eller husvagnar med en vikt understigande 4 250 kg;
 • kategori BE – fordon i kategori B och en släpvagn;
 • kategori C – fordon med en vikt överstigande 3 500 kg;
 • kategori CE – fordon i kategori C och en släpvagn;
 • kategori D – fordon för fler än åtta passagerare;
 • kategori DE – fordon i kategori D och en släpvagn.

Ett särskilt körkort kan utfärdas för några kategorier beroende på cylindervolym och effekt i kW.

De villkor som gäller för förarens behörighet ska anges på körkortet. Om körkortsinnehavaren till följd av ett fysiskt funktionshinder endast får framföra vissa typer av fordon eller särskilt anpassade fordon, så skall detta speglas genom en särskild kod på körkortet.

För utfärdande av körkort gäller följande villkor: Körkort för kategorierna C och D får endast utfärdas för den som redan har körkort i kategori B. Körkort för kategorierna BE, CE och DE får endast utfärdas för den som redan har körkort i kategori B, C respektive D.

För utfärdande av körkort ska följande åldersgränser gälla: Åldersgränsen för kategori A1 (lätt motorcykel) och B1 (fyrhjulingar) ska vara 16 år. Åldersgränsen för kategorierna A, B, BE, C och CE ska vara 18 år, och för kategorierna D och DE 21 år. EU-länder får dock, inom givna ramar, höja eller sänka minimiåldern för vissa kategorier.

EU-länderna ska se till att den som ansöker om körkort har de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det beteende som krävs för att få framföra ett motorfordon. För detta ändamål ska det finnas ett förarprov som i allmänhet består av:

 • kunskapsprov;
 • ett körprov.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförande i medlemsstaterna EUT

Direktiv 2006/126/EG

19.1.2007

19.1.2011

EUT L 403, 30.12.2006

Ändringarna och rättelserna av direktiv (EG) nr 2006/126/EC har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor).
Genom denna förordning fastställs de tekniska bestämmelserna för körkort som är försedda med en mikroprocessor. Alla uppgifter som lagras i mikroprocessorn måste uppfylla bestämmelserna i bilaga I till denna förordning. Förordningen omfattar även ett förfarande för EU-typgodkännandeintyg, som utfärdas till tillverkaren eller dess representant när samtliga relevanta bestämmelser i denna förordning har uppfyllts.

Senast ändrat den 25.01.2013
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början