RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpieczeństwo drogowe: prawa jazdy

Niniejsza dyrektywa zmienia istniejące prawodawstwo, harmonizując warunki wydawania krajowych praw jazdy. Jej celem jest poprawa wzajemnego uznawania uprawnień oraz ułatwienie obywatelom przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej (UE) lub osiedlania się w kraju UE innym od kraju, w którym zdali egzamin na prawo jazdy.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa zmienia dyrektywę 91/439/EWG – którą uchyla – oraz włącza załączniki wcześniej wprowadzone przez dyrektywy 94/72/WE, 96/47/WE, 97/26/WE, 2000/56/WE oraz 2003/59/WE.

Dyrektywa wprowadza również istotne zmiany na rzecz:

 • ograniczenia skali nadużyć: dyrektywa zastępuje papierowe prawa jazdy wzorem w postaci plastikowej karty. Istniejące papierowe prawa jazdy nie muszą być wymieniane, ale nie będą już wydawane po wdrożeniu nowego prawodawstwa. Kraje Unii Europejskiej (UE) mogą wyposażyć nowe prawa jazdy w mikroczipy, zawierające informacje wydrukowane na karcie,
 • zapewnienia swobodnego przepływu obywateli: posiadacze prawa jazdy zachowają nabyte uprawnienia, jednak regularne odnawianie dokumentu ograniczy skalę fałszerstw poprzez aktualizację funkcji zabezpieczających wszystkie prawa jazdy, a także zdjęć posiadaczy. Wszystkie prawa jazdy będą miały określony termin ważności oraz będą bezwarunkowo ważne we wszystkich krajach UE.
  Wszystkie nowe prawa jazdy kategorii A (motocykle) i kategorii B (samochody osobowe) wydane po wejściu w życie dyrektywy będą zasadniczo ważne przez 10 lat (kraje UE mogą optować za administracyjną ważnością do lat 15). Wszystkie nowe prawa jazdy kategorii C (samochody ciężarowe) oraz kategorii D (autobusy) są ważne przez 5 lat,
 • wsparcia poprawy bezpieczeństwa drogowego: dyrektywa wprowadza nową kategorię prawa jazdy na motorowery i harmonizuje częstość badań medycznych dla kierowców zawodowych. Wprowadza także minimalne wymagania dla kwalifikacji podstawowych i szkoleń egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy.

Dyrektywa przejmuje także istotę istniejącego prawodawstwa: prawa jazdy w krajach EU muszą się opierać na wzorze UE. Prawa jazdy wydane przez państwa UE muszą być wzajemnie uznawane. Strona 1 prawa jazdy musi zawierać znak wyróżniający każdego państwa.

Prawo jazdy może upoważniać posiadacza do prowadzenia pojazdów następujących kategorii:

 • kategoria A – motocykle o masie do 750 kg,
 • kategoria B – pojazdy o masie do 3 500 kg lub przyczepy kempingowe o masie do 4 250 kg,
 • kategoria B+E – zespoły składające się z pojazdu kategorii B i przyczepy,
 • kategoria C – pojazdy o masie powyżej 3 500 kg,
 • kategoria C+E – zespoły składające się z pojazdu kategorii C i przyczepy,
 • kategoria D – pojazdy wyposażone w ponad 8 siedzeń,
 • kategoria D+E – zespoły składające się z pojazdu kategorii D i przyczepy.

Specjalne prawa jazdy można uzyskać dla określonych kategorii w zależności od maksymalnej pojemności silnika oraz mocy w kW (kilowaty).

W prawie jazdy wymienione są warunki, na podstawie których kierowca jest uprawniony do kierowania pojazdem. Jeżeli ze względu na niepełnosprawność pod względem fizycznym dopuszcza się kierowanie pojazdami tylko pewnych typów lub pojazdami specjalnie przystosowanymi, wtedy musi być to odzwierciedlone przez specjalny kod na prawie jazdy.

Wydawanie praw jazdy podlega także następującym warunkom: prawa jazdy kategorii C i D wydaje się tylko kierowcom uprawnionym już do kierowania pojazdami zgodnie z kategorią B, a prawa jazdy kategorii B+E, C+E, i D+E wydaje się tylko kierowcom uprawnionym już do kierowania pojazdami zgodnie z, odpowiednio, kategoriami B, C i D.

Dolna granica wieku do uzyskania prawa jazdy jest następująca: 16 lat dla kategorii A1 (lekkie motocykle) oraz B1 (motocykle trzykołowe i czterokołowe), 18 lat dla kategorii A, B, B+E, C i C+E oraz 21 dla kategorii D i D+E. Kraje UE mogą jednak podwyższyć lub obniżyć dolną granicę wieku w pewnym zakresie dla określonych kategorii.

Państwa EU muszą zapewnić, aby ubiegający się o prawo jazdy posiadali wiedzę i umiejętności, a ich zachowanie świadczyło o umiejętności jazdy. Egzaminy wprowadzone w tym celu muszą składać się z:

 • egzaminu teoretycznego,
 • egzaminu umiejętności i zachowania.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2006/126/WE

19.1.2007

19.1.2011

Dz.U. L 403 z 30.12.2006

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2006/126/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 z dnia 4 maja 2012 r. określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor).
W rozporządzeniu określone zostały wymagania techniczne dotyczące praw jazdy zawierających mikroprocesor. Wszystkie dane zapisywane w mikroprocesorze muszą być zgodne z przepisami załącznika I do tego rozporządzenia. Rozporządzenie dotyczy również procedury przyznawania świadectw homologacji typu UE, które są wydawane producentowi lub jego przedstawicielowi, w przypadku gdy spełnione zostały wszystkie stosowne przepisy tego rozporządzenia.

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2013
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony