RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Trafiksikkerhed: Kørekort

Med dette direktiv er der foretaget en omarbejdning af de eksisterende tekster med henblik på harmonisering af kravene til udstedelse af nationale kørekort. Formålet er at forbedre gensidig anerkendelse af kørekort, så det bliver lettere for mennesker at bevæge sig frit rundt i Den Europæiske Union (EU) eller at slå sig ned i et andet EU-land end det, hvor de har bestået køreprøven.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort.

RESUMÉ

Med dette direktiv er der foretaget en omarbejdning af direktiv 91/439/EØF – som hermed er ophævet – og der er indarbejdet ændringer, som er indført ved direktiv 94/72/EF, 96/47/EF, 97/26/EF, 2000/56/EF og 2003/59/EF.

Der indføres også grundlæggende ændringer med følgende formål for øje:

 • At reducere mulighederne for forfalskning: Med direktivet erstattes papirkørekortet med et plastikkort. Eksisterende papirkørekort skal ikke udskiftes, men udstedes ikke længere, fra den dato, hvor den nye lovgivning finder anvendelse. EU-landene kan vælge at udstyre det nye kørekort med en mikrochip, der indeholder de oplysninger, der er trykt på kortet.
 • At sikre borgernes frie bevægelighed: De, som har kørekort, beholder deres nuværende rettigheder, men den regelmæssige udskiftning af beviset gør det vanskeligere at begå svig, da alle beskyttelseselementer på kortet kan ajourføres, herunder kortholderens billede. Alle kort har en given gyldighed og er ubetinget gyldige i alle EU-lande.
  Alle nye kort, der udstedes i kategori A (motorcykel) og B (bil), og som udstedes, efter at direktivet er trådt i kraft, er i princippet gyldige i 10 år (EU-landene kan vælge en administrativ gyldighed på op til 15 år). Alle nye kørekort i kategori C (lastbil) og D (bus) er gyldige i 5 år.
 • At bidrage til større færdselssikkerhed: I dokumentet indføres en ny kørekorttype for knallerter, og hyppigheden af lægeundersøgelser for erhvervschauffører harmoniseres. Der indføres mindstekrav til køreprøvesagkyndiges grund- og efteruddannelse.

I direktivet overtages de væsentligste bestemmelser i de eksisterende dokumenter:

EU-landenes nationale kørekort skal baseres på EU-modellen. De kørekort, som EU-landene udsteder, anerkendes gensidigt. På kørekortets forside står det enkelte lands kendingsbogstaver.

Kørekortet kan give tilladelse til at føre følgende køretøjskategorier:

 • kategori A – motorcykler under 750 kg,
 • kategori B – biler under 3 500 kg eller campingvogne under 4 250 kg
 • kategori B+E - biler i kategori B med anhænger,
 • kategori C – biler over 3 500 kg,
 • kategori C+E - biler i kategori C med anhænger,
 • kategori D – biler med over otte siddepladser,
 • kategori D+E - biler i kategori D med anhænger.

Der kan udstedes særligt kørekort til visse kategorier afhængigt af den maksimale cylinderkapacitet og maksimal ydeevne i KW (kilowatt).

Kørekortet skal bære påtegning om, på hvilke vilkår indehaveren må køre. Når kørsel på grund af fysiske handicap kun må ske i særlige typer køretøjer eller i tilpassede køretøjer, skal det fremgå ved påtegning af en særlig kode på kørekortet.

For udstedelse af kørekort gælder desuden følgende betingelser: Der kan kun udstedes kort til kategori C og D til førere, der allerede har kørekort til kategori B, og der kan kun udstedes kort til kategori B+E, C+E og D+E til førere, der allerede har kørekort til henholdsvis kategori B, C eller D.

Der er følgende minimumsalder for udstedelse af kørekort: 16 år for kategori A1 (lette motorcykler) og B1 for trehjulede motorcykler og quadricykler, 18 år for kategori A, B, B+E, C, C+E og 21 år for kategori D og D+E. EU-landene kan dog hæve eller sænke minimumsalderen for visse kategorier inden for givne grænser.

EU-landene skal sikre, at kørekortansøgere har de fornødne kundskaber og færdigheder og udviser den adfærd, der kræves for at føre et motorkøretøj. Generelt skal de prøver, som anvendes til at konstatere dette, bestå af:

 • en teoretisk prøve
 • en praktisk prøve.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/126/EF

19.1.2007

19.1.2011

EUT L 403 af 30.12.2006

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2006/126/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 af 4. maj 2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip).
Forordningen fastlægger de tekniske regler for kørekort med indsat mikrochip. Alle data gemt på mikrochippen skal overholde bestemmelserne i bilag I til denne forordning. Forordningen dækker også proceduren for EU-typegodkendelsescertifikater, der udstedes til producenten eller dennes repræsentant, når alle relevante bestemmelser i denne forordning er overholdt.

Seneste ajourføring: 25.01.2013
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top