RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vezetéssel töltött idő a közúti fuvarozási ágazatban

A rendelet új és egyszerűbb rendelkezéseket fektet le a teherautó- és autóbuszvezetők vezetési idejére, szüneteire és pihenőidőire vonatkozóan. Meghatározza a fuvarozási vállalkozások és a járművezetők kötelezettségeit, valamint a lehetséges kivételeket. Rendelkezéseket tartalmaz a rendelet nyomon követésére és értékelésére, valamint a jogsértések esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK rendelet és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a 3,5 tonnát meghaladó össztömegű járművekkel történő közúti árufuvarozásra és a kilencnél több személy szállítására alkalmas járművekkel történő közúti személyszállításra vonatkozik.

Azonban az e kategóriákba tartozó járművek egy részére nem terjed ki a rendelet hatálya, mégpedig:

 • a menetrend szerinti személyszállításra használt járművekre, amelyeknek menetrend szerinti útvonala nem haladja meg az 50 kilométert (nem szükséges, hogy ezek a járművek menetíró készülékkel * legyenek felszerelve, viszont a rendelet rendelkezik a menetrend és a munkabeosztás alapján történő ellenőrzésekről);
 • azokra a járművekre, amelyek legnagyobb sebessége nem haladja meg a 40 km/órát;
 • a fegyveres szolgálatokhoz, a polgári védelemhez, a tűzoltósághoz és a közrend fenntartásáért felelős erőkhöz tartozó járművekre;
 • azokra a járművekre, amelyeket humanitárius segély szállítására, szükséghelyzetben, vagy mentési műveletekben használnak;
 • a 100 km sugarú körben alkalmazott üzemzavar-elhárító járművekre;
 • a műszaki fejlesztési célú közúti vizsgálatoknak alávetett járművekre;
 • azokra a járművekre, amelyek össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát és nem kereskedelmi áruszállítást végeznek;
 • azokra a járművekre, amelyek veterán gépjárműnek minősülnek, és amelyeket nem kereskedelmi célokra használnak.

Az Európai Unió (EU) tagállamai a saját területükön egyéb, egyéni feltételekhez kötött kivételeket is engedélyezhetnek. Ezek azokra a járművekre érvényesek:

 • amelyek a hatóságokhoz tulajdonában vannak, feltéve, hogy nem állnak versenyben szállítási magánvállalkozásokkal;
 • amelyeket 100 km sugarú körön belül a mezőgazdaság, a kertészet, az erdőgazdálkodás, a földművelés vagy a halászat terén működő vállalkozások használnak;
 • amelyek megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7,5 tonnát, és amelyeket egyetemes szolgáltatók használnak, illetve amelyeket a járművezető fő tevékenysége során használt anyagok szállítására használ egy 50 km sugarú körön belül;
 • amelyek nem haladják meg a 7,5 tonnát, és amelyeket gáz vagy elektromosság hajt, 50 km sugarú körön belül történő használat esetén;
 • amelyeket az ország területéhez nem kapcsolódó kis szigeteken használnak;
 • amelyeket autóvezetés-oktatásra és vizsgáztatásra használnak;
 • amelyeket közérdekű szolgáltatásokkal, rádiós és televíziós műsorszolgáltatással, közút karbantartásával és bizonyos ellenőrzésekkel kapcsolatos tevékenységek során használnak;
 • amelyeket 10–17 személy nem kereskedelmi célú szállítására használnak;
 • amelyeket cirkuszi és vidámparki berendezések specializált szállítására használnak;
 • amelyeket mozgó projektekhez oktatási segédeszközként használnak;
 • amelyeket tej begyűjtésére és állateledel céljára szánt tej visszaszállítására használnak;
 • amelyeket pénz és/vagy értékek szállítására alakítottak ki;
 • amelyek nem emberi fogyasztásra szánt állati hulladék szállítására szolgálnak;
 • amelyeket kizárólag kikötőkben vagy vasútállomásokon használnak;
 • amelyeket az állatoknak a gazdaságok, a piacok és vágóhidak közti, legfeljebb 50 km-es sugarú körben történő szállításához használnak.

A gépjárművezető és a kocsikísérő a 18. életévét betöltött személy lehet, de bizonyos körülmények között a tanuló kocsikísérők megengedett minimális életkora kivételesen 16 év is lehet.

Alkalmazási terület

Ez a rendelet minden, kizárólag az EU területén végzett, illetve az EU, Svájc és az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodást aláíró országok közötti nemzetközi szállításra alkalmazandó.

Az EU aláírta a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló (AETR), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretén belül 1970-ben megkötött megállapodást. Ennek a megállapodásnak szélesebb a hatásköre, mint a tárgyalt rendeletnek. A megállapodás az AETR-hez csatlakozott harmadik országokban nyilvántartott járművek esetében is alkalmazandó, amelyek a megállapodás hatálya alá tartozó területeken közlekednek.

Vezetéssel töltött idő

A vezetéssel töltött idő számos előírásnak kell megfeleljen:

 • a napi vezetési idő * nem haladhatja meg a kilenc órát. Ezt azonban hetente két alkalommal meg lehet hosszabbítani tíz órára;
 • a heti vezetési idő * nem haladhatja meg az 56 órát;
 • az összes vezetési idő bármely egymást követő két hét alatt nem lehet több 90 óránál;
 • a járművezetőnek egyéb munkaként be kell jegyeznie a menetíró készülékbe minden olyan munkaidőt, amelyben nem vezet, valamint amelyben olyan járművet vezet, amely nem tartozik ennek a rendeletnek a hatáskörébe, illetve kompon vagy vonaton történő utazás során eltöltött időt, amennyiben a járművezető rendelkezésére nem áll háló- vagy fekvőhely;
 • négy és fél óra vezetési időszak eltelte után a járművezetőnek legalább egy 45 perces megszakítás nélküli szünetet * kell tartania, illetve egy 15 perces megszakítás nélküli szünetet, amelyet ugyanazon időszakon belül egy 30 perces szünetnek kell követnie;
 • a kötelező rendszeres heti pihenőidő időtartama legalább 45 óra (rendszeres heti pihenőidő) vagy 24 óra (csökkentett heti pihenőidő);
 • amennyiben két egymást követő héten a járművezető csak egy csökkentett heti pihenőidőt tud tartani, a csökkentést kompenzálni kell egy, a harmadik hét vége előtt egészben megtartott, a csökkentésnek megfelelő pihenővel;
 • két heti pihenőidő * között a járművezető nem tarthat több mint 3 csökkentett napi pihenőidőt *;
 • amennyiben a járművezető ezt választja, a napi pihenőidőket és a csökkentett heti pihenőidőket a járművön is töltheti, amennyiben a jármű álló helyzetben van, és megfelelő háló- vagy fekvőhelyekkel rendelkezik;
 • amennyiben a komppal vagy vonattal szállított jármű vezetője pihenőidőt tart, ezt a pihenőidőt – legfeljebb kétszer – meg lehet szakítani, amelyek együtt számított időtartama nem haladja meg az egy órát. A járművezető számára háló- vagy fekvőhelynek kell rendelkezésre állnia.

Kötelezettségek

A szállítási vállalkozások vagy ilyen szolgáltatást kínáló más szervezetek kötelesek biztosítani, hogy járművezetőik meg tudjanak felelni a 3821/85/EGK menetíró készülékről szóló rendeletnek, azáltal hogy:

 • nem adhatnak a megtett úthosszhoz vagy a szállított áru mennyiségéhez kapcsolódó jutalmat, ha az veszélyeztetné a közlekedés biztonságát;
 • kötelesek biztosítani, hogy a szállítási időbeosztás megfeleljen ennek a rendeletnek, illetve hogy a digitális menetíró készülék adatai megfelelő időben kerüljenek letöltésre, és legalább 12 hónapig tárolásra kerüljenek.

A szállítási vállalkozás a járművezetői által elkövetett szabálysértésekért felelősséggel tartozik. Ez alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a szállítási vállalkozás ésszerűen nem tekinthető felelősnek, például amikor a több mint egy szállítási vállalkozásnak dolgozó járművezető nem nyújtott számukra megfelelő információt ahhoz, hogy megfeleljenek ennek a rendelkezésnek.

Kivételek

A tagállam:

 • a Bizottság jóváhagyását követően kivételt engedélyezhet a négyzetkilométerenként öt fő alatti népsűrűségű területén, területéről, illetve területére történő bizonyos szállítási tevékenységre vonatkozóan;
 • sürgős esetekben kivételt engedélyezhet legfeljebb 30 napos időszakra és olyan szállítási tevékenységek esetében, amelyeket egészében az adott állam területén végeznek;
 • a Bizottság jóváhagyásától függően kivételes körülmények között kivételt engedélyezhet olyan szállítási tevékenységek esetében, amelyeket egészében az adott állam területén végeznek.

A járművezető eltérhet a rendelet előírásaitól, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy megfelelő megállóhelyet érjen el a gépjárművel. Azonban a járművezetőnek az adatrögzítő lapon vagy a digitális menetíróból kinyomtatott lapon kézi bejegyzéssel meg kell jelölnie az ilyen jellegű út okát. Emellett bizonyos feltételek mellett az alkalmi nemzetközi személyszállítási szolgáltatást végző járművezető visszatarthatja a 12 egymást követő napból álló heti pihenőidejét az előző szabályos pihenőidőtől kezdve.

Ellenőrzési eljárások és szankciók

A tagállamoknak szankciókat kell lefektetniük annak érdekében, hogy biztosítsák a rendelet betartását saját területükön. A tagállamok:

 • jogsértéseket elkövető szállítási vállalkozásokra pénzügyi szankciókat szabhatnak ki;
 • a jármű továbbhaladását megakadályozhatják, amennyiben a jogsértés veszélyezteti a közlekedés biztonságát;
 • kötelezhetik a járművezetőt arra, hogy egy napi pihenőidőt tartson;
 • bevonhatják, felfüggeszthetik vagy korlátozhatják a vállalkozás engedélyét, illetve a járművezetői engedély érvényességét;

Annak érdekében, hogy a járművezetőt kétszer ugyanazért a jogsértésért ne büntessék meg, a tagállamoknak a járművezető számára a büntetésről szóló írásos igazolást kell adniuk, amelyet a járművezető köteles megőrizni, és kérésre bemutatni. Ezenkívül a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy a területükön lakóhellyel nem rendelkezők által elkövetett jogsértésekről, illetve a területükön lakóhellyel rendelkező személyek más tagállamban elkövetett szabálysértései esetén elrendelt szankciókról folyamatosan tájékoztatást kapjanak.

Háttér

A rendelet célja a közúti biztonság és a – verseny nyomása alatt álló – közúti szállítási ágazat munkakörülményeinek javítása. Ennek érdekében a rendelet egyszerűbb és eredményesebb rendelkezéseket fektet le, amelyek a Tanács korábbi 3820/85/EGK rendeletében találhatók helyébe lépnek.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Menetíró készülék: a vezetési időt rögzítő készülék.
 • Napi vezetéssel töltött idő: két napi pihenőidő vagy egy napi pihenőidő és egy heti pihenőidő között összeadódott összes vezetési idő.
 • Heti vezetési idő: hétfő 00.00 óra és vasárnap 24.00 óra között összeadódott összes vezetési idő.
 • Szünet: olyan időszak, amely alatt a járművezető regenerálódhat. E közben a járművezető nem vezethet és nem végezhet, semmilyen egyéb munkát.
 • Pihenő: minden meg nem szakított időszak, amelynek során a járművezető szabadon rendelkezik idejével.
 • Napi pihenőidő: minden 24 órás (több fős személyzet esetén 30 órás) időszakon belül kötelezően tartandó pihenőidő, amelynek időtartama legalább 11 (rendszeres napi pihenőidő) vagy 9 óra (csökkentett napi pihenőidő).
 • Heti pihenőidő: kötelező pihenőidő, amelynek legkésőbb az előző heti pihenőidő végétől számított hat 24 órás időszak végét követően meg kell kezdődnie, és amelynek időtartama legalább 45 (rendszeres heti pihenőidő) vagy 24 óra (csökkentett heti pihenőidő).

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete

2007.4.11., a 10. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (3) és (4) bekezdése és a 27. cikk kivételével, amelyek 2006.5.1-jén lépnek hatályba.

HL L 102., 2006.4.11.

Módosító jogszabályok Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete

2009.12.4., egy részleges alkalmazás kivételével, lásd a 31. cikket.

HL L 300., 2009.11.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 3821/85/EGK rendelete (1985. december 20.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről [Hivatalos Lap L 370., 1985.12.31.].

Utolsó frissítés: 27.10.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére