RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maantiekuljetusten ajoaika

Asetuksella otetaan käyttöön kuorma- ja linja-autojen kuljettajien ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevat uudet ja yksinkertaisemmat säännökset. Siinä määritellään kuljetusyritysten ja kuljettajien velvollisuudet sekä mahdolliset poikkeukset. Se sisältää säännökset asetuksen valvonnasta ja arvioinnista sekä rangaistuksista.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Tätä asetusta sovelletaan maanteiden tavaraliikenteeseen, jossa ajoneuvon suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia, ja henkilöliikenteeseen, jossa käytettävät ajoneuvot on tarkoitettu yli yhdeksän henkilön kuljettamiseen.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta joihinkin näihin luokkiin kuuluviin ajoneuvoihin:

 • säännöllisessä henkilöliikenteessä käytettävät ajoneuvot, kun kyseisen liikennereitin pituus on enintään 50 kilometriä (tällaisiin ajoneuvoihin ei tarvitse asentaa ajopiirturia *, mutta asetuksessa säädetään liikenteen aikatauluja ja työvuorolistoja koskevasta valvonnasta)
 • ajoneuvot, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa
 • puolustusvoimien, väestönsuojelun, palokunnan ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten omistamat ajoneuvot
 • hälytys- tai pelastusajoneuvot, mukaan lukien humanitaarisen avun kuljettamiseen käytettävät ajoneuvot
 • hinausajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä niiden asemapaikasta
 • tekniikan kehittämisen testaamiseen tarvittavat ajoneuvot
 • ei-kaupalliseen tavarankuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia
 • hyötyajoneuvot, jotka ovat museoajoneuvoja ja joita käytetään ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot voivat myös soveltaa muita poikkeuksia alueensa olosuhteiden mukaan. Ne koskevat seuraavanlaisia ajoneuvoja:

 • viranomaisten omistamat ajoneuvot edellyttäen että niillä ei kilpailla yksityisten kuljetusyritysten kanssa
 • maanviljelyä, puutarhaviljelyä, metsätaloutta, kotieläintaloutta tai kalastusta harjoittavien yritysten käyttämät ajoneuvot, joita käytetään enintään 100 kilometrin etäisyydellä yrityksen sijaintipaikasta
 • ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita käytetään sellaisten materiaalien tai laitteiden kuljetukseen, joita kuljettaja tarvitsee työnsä yhteydessä, enintään 50 kilometrin etäisyydellä
 • ajoneuvot, joiden käyttövoimana on maa- tai nestekaasu taikka sähkövoima ja joiden suurin sallittu massa on enintään 7,5 tonnia ja joita käytetään enintään 50 kilometrin etäisyydellä
 • ajoneuvot, joita käytetään pienillä saarilla, jotka eivät ole yhteydessä valtion muuhun osaan
 • ajo-opetukseen ja suoritettavaan tutkintoon käytettävät ajoneuvot
 • ajoneuvot, joita käytetään yleishyödyllisten palvelujen tarjoamiseen liittyvässä toiminnassa, radio- ja televisiolähetyksissä, teiden kunnossapidossa ja tietyissä valvontatehtävissä
 • ei-kaupalliseen henkilöliikenteeseen tarkoitetut ajoneuvot, joissa on 10–17 paikkaa
 • sirkusten ja huvipuistojen laitteita kuljettavat erikoisajoneuvot
 • hankkeissa opetustarkoituksiin käytettävät ajoneuvot
 • ajoneuvot, joita käytetään maidon keräämiseen ja eläinten ravinnoksi tarkoitettujen maitovalmisteiden palauttamiseen
 • rahaa ja/tai arvoesineitä kuljettavat erikoisajoneuvot
 • ajoneuvot, joita käytetään muiden kuin elintarvikkeiksi käytettävien eläinjätteiden kuljetukseen
 • yksinomaan satamissa tai rautatieterminaaleissa käytettävät ajoneuvot
 • ajoneuvot, joita käytetään elävien eläinten kuljetukseen 50 kilometrin säteellä maatiloilta paikallisille markkinoille ja päinvastoin tai markkinoilta paikallisiin teurastamoihin.

Kuljettajien ja autonapumiesten alaikäraja on 18 vuotta lukuun ottamatta ammatillisen koulutuksen autonapumiehiä, joiden alaikäraja on 16 vuotta.

Soveltamisala

Asetusta sovelletaan rajat ylittävään ja kansainväliseen tieliikenteeseen, jota harjoitetaan joko ainoastaan EU:n alueella tai EU:n, Sveitsin ja Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevien maiden välillä.

EU on allekirjoittanut kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien ajoneuvojen miehistöjen työstä vuonna 1970 Kansainvälisen työjärjestön puitteissa tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AETR). Kyseisen sopimuksen soveltamisala on laajempi kuin tämän asetuksen. Se koskee myös kolmansiin maihin rekisteröityjä ajoneuvoja, jotka eivät ole AETR-sopimuksen sopimuspuolia, jos ne liikkuvat sopimuksen alaan kuuluvalla alueella.

Ajoaika

Ajoaikaan sovelletaan useita sääntöjä, kuten

 • sitä, ettei vuorokautinen ajoaika * saa ylittää yhdeksää tuntia. Sitä voidaan kuitenkin enintään kahdesti viikon aikana pidentää enintään kymmeneen tuntiin
 • viikoittainen ajoaika * saa olla enintään 56 tuntia
 • kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 90 tuntia
 • kuljettajan on kirjattava "muuksi työksi" aika, jolloin hän ei aja, ja aika, jonka hän käyttää ajaessaan tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävää ajoneuvoa, sekä matka-aika lautalla tai junassa, kun kuljettajan käytettävissä ei ole vuodetta tai makuusijaa
 • neljän ja puolen tunnin ajoajan jälkeen kuljettajan on pidettävä vähintään 45 minuutin yhtäjaksoinen tauko * tai vähintään 15 minuuttia kestävä tauko, jota seuraa vähintään 30 minuutin tauko samalla jaksolla;
 • pakollisen viikoittaisen lepoajan on oltava vähintään 45 tuntia (säännöllinen viikoittainen lepoaika) tai 24 tuntia (lyhennetty viikoittainen lepoaika)
 • jos kuljettaja pystyy pitämään kahden peräkkäisen viikon aikana vain yhden lyhennetyn viikoittaisen lepoajan, vähennys on korvattava vastaavalla yhtäjaksoisella vapaa-ajalla ennen kyseistä viikkoa seuraavan kolmannen viikon loppua
 • kuljettaja voi pitää enintään kolme lyhennettyä vuorokautista lepoaikaa *
 • kahden viikoittaisen lepoajan * välillä valintansa mukaan siten, että vuorokautiset lepoajat ja lyhennetyt viikoittaiset lepoajat voidaan pitää ajoneuvossa, jos ajoneuvo on paikallaan ja siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet
 • kun kuljettaja seuraa lautalla tai junassa kuljetettavaa ajoneuvoa ja pitää säännöllisen vuorokautisen lepoajan, kyseinen lepoaika voidaan keskeyttää korkeintaan kaksi kertaa muun toiminnan vuoksi, joka saa kestää yhteensä enintään yhden tunnin. Kuljettajalla on myös oltava käytettävissään vuode tai makuusija.

Vastuut

Kuljetusyritysten tai muiden kyseisiä palveluja tarjoavien elinten on varmistettava, että kuljettajat pystyvät noudattamaan asetuksen (ETY) N:o 3821/85 ajopiirtureita koskevia säännöksiä:

 • ne eivät saa maksaa kuljettajille ajomatkan ja/tai kuljetettujen tavaroiden määrän perusteella palkkioita, jos tällaiset palkkiot saattavat vaarantaa liikenneturvallisuutta
 • niiden on varmistettava, että aikataulut ovat tämän asetuksen mukaiset ja että tiedot kopioidaan digitaalisesta ajopiirturista oikeaan aikaan ja säilytetään vähintään kaksitoista kuukautta niiden kirjaamisen jälkeen.

Kuljetusyritys on vastuussa kuljettajiensa tekemistä rikkomuksista. Poikkeus koskee tilanteita, joissa kuljetusyritystä ei kohtuudella voida pitää vastuullisena tehdystä rikkomuksesta, esimerkiksi silloin, kun kuljettaja työskentelee usealle kuljetusyritykselle eikä ole antanut niille riittäviä tietoja, jotta yritys voi noudattaa tämän asetuksen säännöksiä.

Poikkeukset

Jäsenvaltio voi

 • saatuaan komission hyväksynnän, myöntää vapautuksia sellaisilla alueilla käytettäviä ajoneuvoja varten, joilla asukastiheys neliökilometriä kohti on alle 5 asukasta
 • myöntää kiireellisissä tapauksissa enintään 30 päivän ajaksi poikkeuksen kokonaan omalla alueellaan tehtäviä kuljetuksia varten
 • komission luvalla myöntää vapautuksen poikkeuksellisissa olosuhteissa harjoitettaville, kokonaan omalla alueellaan toteutettaville kuljetuksille.

Kuljettajan ei tarvitse noudattaa asetusta siltä osin kuin se on tarpeen, jotta ajoneuvo saapuu sopivaan pysähdyspaikkaan. Hänen on kuitenkin tehtävä matkan syystä käsin merkintä valvontalaitteen piirturilevyyn tai digitaalisesta ajopiirturista tulostettuun asiakirjaan. Lisäksi satunnaisesti kansainvälisiä matkustajakuljetuksia ajava kuljettaja saa tiettyjen edellytysten täyttyessä lykätä viikoittaista lepoaikaansa 12 päivän jaksoksi edellisen säännöllisen lepoajan alusta luettuna.

Valvontamenettelyt ja seuraamukset

Jäsenvaltioiden on määritettävä rangaistukset, joiden avulla varmistetaan asetuksen noudattaminen niiden alueella. Ne voivat:

 • määrätä taloudellisia seuraamuksia rikkomuksiin syyllistyneille kuljetusyrityksille
 • estää ajoneuvolla ajamisen, jos asetusta on rikottu tavalla, joka todennäköisesti vaarantaa liikenneturvallisuuden
 • pakottaa kuljettajan pitämään vuorokautisen lepoajan
 • peruuttaa kokonaan tai määräajaksi yrityksen toimiluvan tai rajoittaa sitä tai peruuttaa kokonaan tai määräajaksi kuljettajan ajo-oikeuden tai rajoittaa sitä.

Jotta kuljettajaa ei rangaista kahdesti samasta rikkomisesta, jäsenvaltion on toimitettava kuljettajalle asianmukainen kirjallinen näyttö rangaistuksesta, joka kuljettajan on säilytettävä ja pyynnöstä esitettävä. Jäsenvaltion täytyy lisäksi pyrkiä pysymään tietoisena ulkomailla asuvien henkilöiden tekemistä rikkomisista ja omille kansalaisilleen muissa jäsenvaltioissa määrätyistä rangaistuksista.

Tausta

Asetuksen tavoitteena on tieturvallisuuden parantaminen ja työolojen parantaminen tieliikennealalla, johon kohdistuu kilpailupaineita. Asetuksessa säädetään tätä varten yksinkertaisemmat ja tehokkaammat seuraamukset, jotka korvaavat aiemman asetuksen (ETY) N:o 3820/85 seuraamukset.

Keskeiset termit
 • Ajopiirturi: ajoajan kirjaamisen käytettävä laite.
 • Vuorokautinen ajoaika: yhden vuorokautisen lepoajan päättymisen ja seuraavan vuorokautisen lepoajan alkamisen välillä tai yhden vuorokautisen ja yhden viikoittaisen lepoajan välillä kertynyt yhteenlaskettu ajoaika.
 • Viikoittainen ajoaika: maanantain klo 00.00:n ja sunnuntain klo 24.00:n välillä kertynyt yhteenlaskettu ajoaika.
 • Tauko: kuljettajan lepäämiseen tarkoitettu aika, jonka kuluessa hän ei saa ajaa eikä tehdä muuta työtä.
 • Vapaa-aika: yhtäjaksoinen aika, jonka kuljettaja saa käyttää haluamallaan tavalla.
 • Vuorokautinen lepoaika: jokaisen 24 tunnin jakson (monimiehityksessä 30 tuntia) aikainen pakollinen lepoaika, jonka täytyy kestää vähintään 11 tuntia (säännöllinen vuorokautinen lepoaika) tai 9 tuntia (lyhennetty vuorokautinen lepoaika).
 • Viikoittainen lepoaika: pakollinen lepoaika, jonka täytyy alkaa vähintään kuuden 24 tunnin jakson kuluttua edellisen viikoittaisen lepoajan jälkeen ja kestää vähintään 45 tuntia (säännöllinen viikoittainen lepoaika) tai 24 tuntia (lyhennetty viikoittainen lepoaika).

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Asetus (EY) N:o 561/2006

11.4.2007 lukuun ottamatta 10 artiklan 5 kohtaa, 26 artiklan 3 ja 4 kohtaa ja 27 artiklaa, jotka tulevat voimaan 1.5.2006

EUVL L 102, 11.4.2006

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Asetus (EY) N:o 1073/2009

4.12.2009 lukuun ottamatta osittaista soveltamista, ks. 31 artikla

EUVL L 300, 14.11.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista (EYVL L 370, 31.12.1985).

Viimeisin päivitys 27.10.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun