RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Køretid i vejtransportsektoren

Forordningen indeholder nye og enklere regler for køretid, pauser og hvileperioder for lastbil- og buschauffører. Den fastlægger ansvarsområder for transportfirmaer og chauffører samt mulige undtagelser herfor. Den indeholder bestemmelser om overvågning og evaluering af forordningen samt om straf for overtrædelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport om om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (Den Europæiske Unions Tidende L 102 af 11.4.2006, s. 1).

RESUMÉ

Denne forordning gælder for godstransport med et køretøj med tilladt totalvægt på over 3,5 ton og for personbefordring med et køretøj, der er indrettet til at befordre mere end ni personer.

Forordningen indeholder dog undtagelse for visse køretøjer i disse kategorier, nemlig:

 • køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km (disse køretøjer skal ikke være udstyret med fartskriver *, men forordningen giver mulighed for kontrol på baggrund af farttidsplaner eller arbejdstidsplaner)
 • køretøjer, hvis højeste tilladte hastighed ikke overstiger 40 km i timen
 • køretøjer, der ejes eller lejes uden fører af de væbnede styrker, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten
 • køretøjer, der anvendes til nødhjælp, i katastrofetilfælde eller under redningsoperationer
 • specialkøretøjer til vejhjælp inden for en radius af 100 km fra deres hjemsted
 • køretøjer, der prøvekøres på veje med henblik på teknisk udvikling
 • køretøjer med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, der benyttes til ikke-erhvervsmæssig varetransport
 • køretøjer, der har veteranbilstatus, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssige formål.

Landene i Den Europæiske Union (EU) kan også beslutte at indføre andre undtagelser efter de konkrete lokale forhold. Disse undtagelser kan gives for køretøjer:

 • som tilhører offentlige myndigheder forudsat at de ikke ikke konkurrerer med tjenester, der udføres af private transportvirksomheder
 • som landbrugs-, gartneri-, skovbrugs-, opdræts- og fiskerivirksomheder anvender inden for en radius af 100 km
 • med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, som benyttes inden for en radius af 50 km af befordringspligtige virksomheder eller til transport af materiel, som føreren benytter under udøvelsen af sit erhverv
 • med en største tilladt totalvægt på ikke over 7,5 ton, som fremdrives af gas eller el, og inden for en radius af 50 km
 • der anvendes på små øer, som ikke er forbundet med fastlandet
 • der anvendes til køreundervisning og køreprøve
 • der benyttes af generelle forsyningstjenester, radio, tv, vejvedligeholdelse og visse kontroller
 • til ikke-erhvervsmæssig transport af 10-17 passagerer
 • til specialtransport af cirkus- og tivoliudstyr
 • specialindrettede mobile projektkøretøjer, hvis hovedformål er anvendelse som undervisningslokale
 • der anvendes til indsamling af mælk fra gårde og transport tilbage til gårde af mælkebeholdere eller mælkeprodukter til foderbrug
 • specialkøretøjer, der transporterer penge og/eller værdigenstande
 • køretøjer, der anvendes til transport af slagteaffald eller dyrekroppe, som ikke er bestemt til konsum
 • der udelukkende anvendes på havne og jernbaneterminaler
 • der anvendes til transport af levende dyr fra gårde til lokale markeder og omvendt eller fra markeder til lokale slagterier inden for en radius på op til 50 km.

Føreren og hjælpere skal være mindst 18 år, dog kan minimumsalderen for hjælpere under særlige omstændigheder være 16.

Anvendelsesområde

Forordningen gælder for al grænseoverskridende og international transport, der udelukkende finder sted inden for EU's område eller mellem EU, Schweiz og landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

EU har undertegnet den europæiske overenskomst om arbejde, der udføres af det kørende personale i international vejtransport (AETR), der blev indgået i 1970 inden for rammerne af Den Internationale Arbejdsorganisation. Denne aftale dækker bredere end nærværende forordning. Den gælder også for køretøjer registreret i tredjelande, der ikke er kontraherende part i AETR-overenskomsten, når de kører i det område, der er dækket af overenskomsten.

Køretid

Der gælder en række regler vedrørende køretid:

 • Den daglige køretid * må ikke overstige ni timer. To gange i løbet af en uge kan den sættes op til ti timer.
 • Den ugentlige køretid * må ikke overstige 56 timer.
 • Summen af køretiderne i to på hinanden følgende uger må ikke overstige 90 timer.
 • Føreren skal registrere arbejdstid, som ikke er kørsel, samt tid, der bruges på at køre i et køretøj, der ikke hører under denne forordning, samt rejsetid med færge og tog, hvor han ikke har adgang til køje eller sovevogn, som andet arbejde på fartskriveren.
 • Efter en kørselsperiode på fire og en halv time skal føreren holde en sammenhængende pause * på mindst 45 minutter eller på mindst 15 minutter fulgt af en pause på 30 minutter over den samme periode.
 • Der afholdes tvungen ugentlig hviletid på mindst 45 timer (regulær ugentlig hviletid) eller 24 timer (reduceret ugentlig hviletid).
 • Hvis en fører i to på hinanden følgende uger kun kan holde en reduceret ugentlig hviletid, skal der kompenseres for den reducerede hviletid i form af en tilsvarende hvileperiode, der holdes samlet før udgangen af den tredje uge.
 • Mellem to ugentlige hvileperioder * må en fører ikke tage mere end 3 reducerede daglige hvileperioder *.
 • Daglige hviletider og reducerede ugentlige hviletider kan tilbringes i køretøjet. Der er dog krav om, at køretøjet skal holde stille og have passende sovefaciliteter.
 • Ved afholdelse af hviletid, mens føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, må perioden højst afbrydes to gange af andre aktiviteter i sammenlagt højst én time. Føreren skal have adgang til en køje eller liggeplads.

Ansvar

Transportvirksomheder og andre organer, der tilbyder samme service, skal sikre, at deres førere er i stand til at overholde reglerne i forordning (EØF) nr. 3821/85 vedrørende fartskrivere:

 • Der må ikke tildeles præmier eller løntillæg, i forhold til den tilbagelagte strækning og/eller den transporterede godsmængde, i et sådant omfang, at det kan true færdselssikkerheden.
 • De skal sikre, at køreplanerne er i overensstemmelse med forordningen, og at data fra digitale fartskrivere downloades rettidigt og opbevares i mindst 12 måneder.

Transportvirksomhederne er overtrædelse begået af virksomhedens førere. Undtaget er tilfælde, hvor virksomheden ikke med rimelighed kan holdes ansvarlig, for eksempel hvis en fører, der arbejder for mere end én virksomhed, ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til, at virksomheden er i stand til at overholde forordningen.

Undtagelser

Medlemsstaterne kan:

 • med Kommissionens godkendelse på sit eget område tillade undtagelser for visse transportformer til eller fra områder med en befolkningstæthed på mindre end fem indbyggere pr. kvadratkilometer
 • meddele en midlertidig tilladelse for en periode af højst 30 dage i nødstilfælde og for transportformål, der udelukkende udføres på deres eget territorium
 • med Kommissionens godkendelse tildele en undtagelse under særlige omstændigheder for transport, der udføres udelukkende på deres eget territorium.

Føreren kan fravige forordningen med det formål at få køretøjet bragt til et egnet holdested. Føreren skal på kontrolapparatets diagramark eller på en udskrift fra kontrolapparatet eller på arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen til fravigelsen. Under særlige omstændigheder kan en fører, der udfører en lejlighedsvis international passagertransport udskyde sin ugentlige hvileperiode 12 på hinanden følgende dage, startende fra den forrige regulære hviletid.

Kontrol og sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for at sikre overholdelse af denne forordning på deres territorium. De kan:

 • pålægge økonomiske sanktioner på transportvirksomheder, der har begået en overtrædelse
 • tilbageholde et køretøj, hvis overtrædelsen er af en art, der kan udgøre en fare for trafiksikkerheden
 • pålægge føreren at tage en daglig hviletid
 • inddrage, suspendere eller begrænse en virksomheds tilladelse eller en førers kørekort.

For at sikre, at en fører ikke straffes to gange for samme overtrædelse skal medlemsstaterne forsyne føreren med et skriftligt bevis på sanktionen, som føreren er forpligtet til at opbevare og forevise på anmodning. Derudover skal medlemsstaterne tilstræbe at holde sig informeret om overtrædelser begået af personer, der er bosat i en anden medlemsstat samt om sanktioner pålagt landets statsborgere for overtrædelser begået i andre medlemsstater.

Baggrund

Målet med forordningen er at forbedre trafiksikkerheden og arbejdsforholdene i vejtransportsektoren, da sektoren er under stort konkurrencepres. Til det formål fastlægger forordningen enklere og mere effektive regler, der erstatter reglerne i den foregående forordning (EØF) nr. 3820/85.

Dokumentets nøglebegreber
 • Fartskriver: Det udstyr, der registrerer køretiden.
 • Daglig køretid: den totale akkumulerede køretid mellem to daglige hvileperioder eller mellem en daglig og ugentlig hvileperiode.
 • Ugentlig køretid: den totale akkumulerede køretid mellem 00.00 mandag og 24.00 søndag.
 • Pause: den periode, som føreren benytter til rekreation. I den periode må han hverken køre eller udføre andet arbejde.
 • Hvil: enhver sammenhængende periode, i hvilken føreren frit kan disponere over sin tid.
 • Daglig hviletid: tvungen hviletid i hver 24-timers periode (30-timer ved flermandsbetjening), der skal være på mindst 11 timer (regulær daglig hviletid) eller 9 timer (reduceret daglig hviletid).
 • Ugentlig hviletid: tvungen hviletid, der skal påbegyndes senest ved udgangen af seks 24-timers perioder fra afslutningen af den foregående ugentlige hvileperiode og vare mindst 45 timer (regulær ugentlig hviletid) eller 24 timer (reduceret ugentlig hviletid).

REFERENCER

Dokument Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 561/2006

11.4.2007, med undtagelse af artikel 10(5), artikel 26(3) og (4), og artikel 27, der træder i kraft den 1.5.2006

-

EUT L 102 af 11.4.2006

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1073/2009

4.12.2009, med undtagelse af en delvis anvendelse se artikel 31

-

EUT L 300 af 14.11.2009

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport [Den Europæiske Unions Tidende L 370 af 31.12.1985].

Seneste ajourføring: 27.10.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top