RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 9 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego

Niniejszy plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego należy do całej serii inicjatyw rozpoczętych przez Komisję Europejską w celu poprawy wydajności transportu towarowego w Unii Europejskiej (UE) i zmniejszenia obciążenia, jakie stanowi dla środowiska naturalnego. Przedstawiono w nim szereg działań, które pomogą UE zapewnić konkurencyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju system transportu towarowego.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 18 października 2007 r.: plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego [COM (2007) 607 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Logistyka transportu towarowego zajmuje się planowaniem, organizacją, kontrolą i realizacją transportu towarowego oraz zarządzaniem nim w ramach łańcucha dostaw. Niniejszy komunikat powstał w oparciu o Komunikat Komisji - Logistyka transportu towarowego w Europie z 2006 r.

DZIAŁANIA

Elektroniczny transport towarowy (e-Freight) i inteligentne systemy transportowe (ITS)

Zaawansowane technologie teleinformatyczne mogą przyczynić się do wzmocnienia współmodalności transportu poprzez poprawę zarządzania infrastrukturą, ruchem i taborami, usprawnienie systemu identyfikacji i śledzenia przesyłek na obszarze działania sieci transportowych oraz lepszą komunikację przedsiębiorstw z administracją publiczną. Komisja proponuje opracowanie planu na rzecz wdrożenia elektronicznego transportu towarowego, który oznacza pozbawiony postaci fizycznej, elektroniczny obieg informacji umożliwiający identyfikację i śledzenie towarów na całej trasie podróży różnymi formami transportu. Rozwijające się technologie, takie jak identyfikacja radiowa (RFID) lub system nawigacji satelitarnej Galileo, uczynią to narzędzie praktyczniejszym i szerzej dostępnym. W przyszłości koncepcja ta mogłaby doprowadzić do powstania „Internetu dla transportu towarowego”, umożliwiającego bezpieczne udostępnianie informacji w sieci.

W komunikacie zaproponowano ponadto wdrożenie systemu wymiany informacji morskich pomiędzy statkiem a lądem „e-maritime”, przy użyciu takich usług, jak SafeSeaNet (EN), system identyfikacji i śledzenia statków dalekiego zasięgu (LRIT) system automatycznej identyfikacji (AIS). Pozwoli to wspierać integrację transportu morskiego z innymi formami transportu poprzez zapewnienie większego bezpieczeństwa oraz efektywniejszych operacji nawigacyjnych i logistycznych.

Trwała jakość i wydajność

Operacyjne, infrastrukturalne i administracyjne „wąskie gardła” stanowią przeszkody utrudniające funkcjonowanie logistyki transportu towarowego w Europie. W związku z tym Komisja proponuje kontynuowanie poszukiwania praktycznych rozwiązań problemu wąskich gardeł, włącznie z podjęciem działań prawnych, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników w wielu obszarach logistyki transportu towarowego oznacza, że UE musi podnosić atrakcyjność zawodów logistycznych i zwiększać mobilność pracowników z różnych państw. Komisja będzie współpracować z europejskimi partnerami społecznymi i innymi właściwymi zainteresowanymi stronami w celu stworzenia zasad ramowych obejmujących wykaz minimalnych wymagań dotyczących kwalifikacji i szkoleń, aby zapewnić wzajemne uznawanie certyfikatów szkoleniowych.

Komisja proponuje stworzenie zbioru ogólnych wskaźników wydajności dla łańcuchów logistycznych transportu towarowego, który byłby użyteczny nie tylko w odniesieniu do podnoszenia jakości świadczonych usług, ale również pomiaru wpływu na środowisko i społeczeństwo. Zachęci to do przechodzenia na wydajniejsze i bardziej zrównoważone formy transportu oraz ogólnie poprawi wydajność logistyczną.

Aby zwiększyć wydajność terminali intermodalnych, w tym portów wodnych i portów lotniczych, UE powinna opracować, we współpracy z branżą zestaw uniwersalnych wzorców europejskich, które można następnie ująć w kodeks sprawdzonych rozwiązań lub zalecenia.

Brak wiedzy na temat korzyści płynących z wykorzystania alternatywnych form transportu, integracji istniejącej pomiędzy różnymi formami transportu lub na temat dodatkowych kosztów przeładunków może być powodem tego, że multimodalny transport towarowy wciąż nie jest wykorzystywany w wystarczającym stopniu. Rozwiązaniem tych problemów może okazać się inicjatywa, mająca na celu promowanie i wymianę sprawdzonych rozwiązań oraz zapewnienie praktycznego wsparcia. W związku z tym Komisja proponuje rozszerzenie zakresu działań biur promocji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu o działania logistyczne transportu lądowego oraz wspieranie inicjatyw branżowych na rzecz wymiany doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań.

Usprawnienie funkcjonowania łańcuchów transportowych

Uproszczenie wymiany informacji dotyczących transportu towarów poprzez utworzenie punktu dostępu jednego okienka oraz punktu zintegrowanej obsługi administracyjnej dla procedur administracyjnych dotyczących wszystkich form transportu mogłoby doprowadzić do znaczącej redukcji kosztów związanych z przestrzeganiem wymogów regulacyjnych w sektorze logistycznym. Ponadto Komisja złoży wniosek legislacyjny w sprawie uproszczenia i usprawnienia działań żeglugi bliskiego zasięgu w celu zapewnienia obszaru transportu morskiego bez barier. Jednolity dokument przewozowy dla wszystkich przewozów towarowych niezależnie od formy transportu mógłby usprawnić funkcjonowanie multimodalnego transportu towarowego. Dlatego Komisja rozważy możliwości i wartość dodaną wprowadzenia takiego dokumentu.

Wymiary pojazdów i normy dotyczące załadunku

Przepisy europejskie ustanawiają globalne ograniczenia w zakresie wymiarów i obciążeń pojazdów w międzynarodowym ruchu drogowym oraz w zakresie wymiarów w ruchu krajowym, pozostawiając jednak państwom członkowskim pewien margines swobody, co prowadzi do braku spójności przepisów z punktu widzenia podmiotów działających na rynku oraz utrudnia ich stosowanie. W niniejszym komunikacie zasugerowano możliwość dokonania przeglądu i uaktualnienia obecnych przepisów w tym obszarze oraz zaproponowano opracowanie nowych norm dla jednostek ładunkowych, które będą mogły być stosowane we wszystkich formach transportu.

„Zielone” korytarze dla transportu towarowego

Koncepcja korytarzy transportowych charakteryzuje się zagęszczeniem ruchu towarowego na trasach łączących główne węzły oraz stosunkowo długimi trasami podróży. Zielone korytarze transportowe będą odzwierciedlały koncepcję transportu zintegrowanego, która zakłada wzajemne uzupełnianie się żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, kolei, żeglugi śródlądowej i transportu drogowego, aby umożliwić wybór transportu przyjaznego środowisku naturalnemu. Komisja proponuje wzmocnienie koncepcji zielonych korytarzy w programach transeuropejskiej sieci transportowej i Marco Polo oraz organizację współpracy między władzami a przedsiębiorstwami logistyki transportu towarowego, pozwalającą na rozpoznanie możliwych udoskonaleń w celu zapewnienia właściwej infrastruktury dla transportu zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Logistyka transportu towarowego w kontekście miejskim

Logistyka transportu towarowego odgrywa ważną rolę w krajobrazie miejskim. W związku z tym w niniejszym komunikacie sugeruje się wzmocnienie inicjatywy CIVITAS w części dotyczącej transportu towarowego w celu uzyskania lepszej integracji działań pomiędzy przewozami pasażerskimi a towarowymi, a także pomiędzy logistyką przewozów międzymiastowych (długodystansowych) a logistyką transportu miejskiego.

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony