RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Indlandstransport af farligt gods

Dette direktiv fastsætter en fælles ordning for indlandstransport af farligt godt ad vej, med jernbane og ad vandvej inden for Den Europæiske Union (EU).

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods.

RESUMÉ

Dette direktiv gælder for transport af farligt godt ad vej, med jernbane og ad vandvej inden for landene i Den Europæiske Union (EU) og mellem to eller flere EU-lande.

Direktivet gælder ikke for transport af farligt gods:

  • med køretøjer, vogne eller fartøjer, der tilhører de væbnede styrker, eller som er under disses kontrol;
  • med søgående skibe på søveje, der hører ind under indlandsvandveje;
  • med færger, som kun krydser en indlandsvandvej eller en havn;
  • som udelukkende foregår inden for et lukket område.

Medlemsstaterne kan regulere eller forbyde transport af farligt gods på deres område, men kun hvis det er begrundet i andre hensyn end sikkerheden under transport. Medlemsstaterne kan stille særlige sikkerhedskrav til national eller international transport af farligt gods på deres område, for så vidt angår:

  • transport af farligt gods med køretøjer, vogne eller fartøjer på indre vandveje, der ikke er omfattet af dette direktiv
  • benyttelse af foreskrevne strækninger, når dette er begrundet, herunder anvendelse af foreskrevne transportmidler
  • særlige regler for transport af farligt gods i persontog.

International transport af farligt gods reguleres af de internationale aftaler, ADR *, RID * og ADN *, hvoraf reglerne udvides til at gælde for nationale transporter med det formål at harmonisere vilkårene for transport af farligt gods i hele EU og sikre et velfungerende indre transportmarked. Bilagene til direktivet henviser til aftalernes ordlyd.

ADR, RID eller ADN opstiller en liste over farligt gods, anfører om transporten af godset er forbudt eller ej og fastsætter vilkårene, som gælder for godsets transport, hvis tilladt. EU-landene kan anmode om midlertidige undtagelser under visse betingelser.

Baggrund

EU har i adskillige år haft ensartede regler for transport af farligt gods ad vej og med jernbane, idet ADR’s og RID's regelsæt er bragt i anvendelse. Direktiverne 94/55/EF og 96/49/EF ophæves og erstattes af dette direktiv. Direktiv 96/35/EF, om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods, ophæves ligeledes.

Retsaktens nøglebegreber
  • ADR: europæisk aftale om international transport ad vej af farligt gods, indgået i Genève den 30. september 1957.
  • RID: forordning om international jernbanetransport af farligt gods, som appendiks C til konventionen om international jernbanetransport (COTIF), indgået i Vilnius den 3. juni 1999.
  • ADN: europæisk aftale om international transport ad indlandsvandvej af gods, indgået i Genève den 26. maj 2000.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2008/68/EF

20.10.2008

30.6.2009

EUT L 260 af 19.3.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til direktiv 2008/68/EF er integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version tjener kun som dokumentationsredskab.

SENESTE BILAGSÆNDRINGER:

I bilag I, del I.3, bilag II, del II.3, og bilag III, del III.3
Afgørelse 2011/26/EU [EUT L 13 af 18.1.2011].

Seneste ajourføring: 24.02.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top