RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Järnvägssäkerhet: Transport av farligt gods på järnväg

Syftet med direktivet är att harmonisera reglerna för transport i och mellan medlemsstaterna av farligt gods på järnväg. Med enhetliga regler för transportmedel underlättas varuhandeln mellan medlemsstaterna. Dessutom ökar säkerheten.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Direktivets syfte är att de nationella standarderna för säkerhet ska svara mot de internationella standarderna i fördraget om internationell järnvägstrafik (Cotif). Dessutom ska en inre marknad för transport av farligt gods på järnväg byggas upp.

Internationella standarder

Alla medlemsstater har undertecknat Cotif, som bl.a. innehåller regler för avtal om internationell järnvägstransport av varor (CIM *). Cotif gäller inte för transporter av farligt gods på järnväg inom bara ett land. CIM innehåller också som bilaga reglementet om internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID *).

Tillämpningsområde och undantag

Medlemsstaterna kan undanta järnvägstransporter av farligt gods från direktivet om transporterna sker med militära transportmedel.

Medlemsstaterna har rätt att införa säkerhetskrav för nationella och internationella transporter på de områden där direktivet inte har några bestämmelser, t.ex. när det gäller tågtrafik och utanordning av godsvagnar.

Medlemsstaterna har också rätt att av andra skäl än säkerhetsskäl reglera eller förbjuda nationella transporter av vissa typer av farligt gods på järnväg.

Direktiv 96/49/EG upphäver direktiv 2008/68/EEG från den 30 juni 2009.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • ”RID”: förordningen om internationell järnvägsbefordran av farligt gods, bilaga I till tillägg B till konventionen om internationell järnvägstrafik (Cotif) ;·
  • ”CIM”: enhetliga regler för avtalet om internationell järnvägsbefordran av gods, som utgör tillägg B till konventionen om internationell järnvägstrafik (Cotif).

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 96/49/EG [förfarande SYN/1994/0284]17.9.19961.1.1997EGT L 235, 17.9.1996

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2000/62/EG1.11.20001.5.2001EGT L 279, 1.11.2000
Direktiv 2001/6/EG21.2.200131.12.2001/31.12.2002EGT L 30, 1.2.2001
Beslut 2002/885/EG1.7.20011.7.2001/1.7.2003EGT L 308, 9.11.2002
Direktiv 2003/29/EG9.4.20031.7.2003EGT L 90, 8.4.2003
Direktiv 2004/89/EG6.10.20041.10.2004EGT L 293, 16.9.2004
Direktiv 2004/110/EG30.12.20041.7.2005EGT L 365, 10.12.2004
Direktiv 2006/90/EG24.11.20061.7.2007EGT L 305, 4.11.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2005/777/EG av den 13 oktober 2005 om ändring av beslut 2005/180/EG om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg [EUT L 293, 9.11.2005].

Kommissionens beslut 2005/180/EG av den 4 mars 2005 om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg [EUT L 61, 8.3.2005].

Bilagorna A och B till rådets direktiv 96/49/EG, enligt meddelande i kommissionens direktiv 2001/6/EG, om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg [EUT L 121, 26.4.2004].

Farligt gods får transporteras på järnväg, förutsatt att reglerna i bilagorna följs. I bilagorna till direktivet anges

  • vilka typer av farligt gods som inte får transporteras,
  • vilka typer av farligt gods som får transporteras och vilka villkor som gäller för dem.

Rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar [EGT L 145, 19.6.1996].

Senast ändrat den 31.10.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början