RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veiligheid van het spoorwegvervoer: vervoer van gevaarlijke goederen per spoor

Deze richtlijn beoogt de voorschriften inzake het nationaal en intracommunautair vervoer van gevaarlijke goederen per spoor te harmoniseren. Dankzij de harmonisatie van de voorschriften is het mogelijk de obstakels voor het vrije verkeer van goederen tussen de lidstaten uit de weg te ruimen en voor optimale veiligheidsvoorwaarden te zorgen.

BESLUIT

Richtlijn 96/49/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze richtlijn beoogt nationale veiligheidsnormen vast te stellen die beantwoorden aan het niveau van de internationale normen van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF). Voorts wil de richtlijn een interne markt creëren voor vervoerdiensten van gevaarlijke goederen.

Internationale normen

Alle lidstaten zijn partij bij het COTIF, dat de regels betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen (CIM *) vaststelt. Het nationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor valt niet onder het COTIF. Het CIM vormt het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID *).

Toepassingsgebied en afwijkingen

De lidstaten kunnen het vervoer van gevaarlijke goederen met vervoermiddelen die eigendom zijn van de strijdkrachten, uitsluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn.

De lidstaten behouden het recht veiligheidseisen voor het nationale of internationale vervoer vast te stellen, voor zover dit gebied niet onder deze richtlijn valt. Het betreft bijvoorbeeld het treinverkeer of de planning van goederenwagens.

De lidstaten behouden eveneens het recht om, uitsluitend om andere redenen dan de veiligheid, het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen op hun grondgebied te reguleren of te verbieden.

Richtlijn 96/49/EG wordt ingetrokken door Richtlijn 2008/68/EG vanaf 30 juni 2009.

Belangrijkste begrippen

  • “RID”: het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, dat als bijlage I is opgenomen in aanhangsel B van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (Cotif);
  • “CIM”: de uniforme regels betreffende de overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen, opgenomen in aanhangsel B bij het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (Cotif).

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 96/49/EG [Procedure SYN/1994/0284]17.9.19961.1.1997L 235 van 17.9.1996

Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2000/62/EG1.11.20001.5.2001L 279 van 1.11.2000
Richtlijn 2001/6/EG21.2.200131.12.2001/31.12.2002L 30 van 1.2.2001
Beschikking 2002/885/EG1.7.20011.7.2001 / 1.7.2003L 308 van 9.11.2002
Richtlijn 2003/29/EG9.4.20031.7.2003L 90 van 8.4.2003
Richtlijn 2004/89/EG6.10.20041.10.2004L 293 van 16.9.2004
Richtlijn 2004/110/EG30.12.20041.7.2005L 365 van 10.12.2004
Richtlijn 2006/90/EG24.11.20061.7.2007L 305 van 4.11.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2005/777/EG van de Commissie van 13 oktober 2005 tot wijziging van Beschikking 2005/180/EG houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor vast te stellen [Publicatieblad L 293 van 9.11.2005].

Beschikking 2005/180/EG van de Commissie van 4 maart 2005 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor vast te stellen [Publicatieblad L 61 van 8.3.2005].

Bijlagen A en B bij Richtlijn 96/49/EG van de Raad, zoals aangekondigd in Richtlijn2001/6/EG (vervallen) van de Commissie houdende derde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 96/49/EG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor [Publicatieblad L 121 van 26.4.2004].
Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor is toegestaan mits de regels van de bijlagen worden nageleefd. De bijlagen bij de richtlijn geven een nauwkeurige beschrijving van:

  • de gevaarlijke goederen die van het vervoer zijn uitgesloten;
  • de gevaarlijke goederen waarvan het vervoer is toegestaan en de voorschriften die voor deze goederen gelden.

Richtlijn 96/35/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor en over de binnenwateren [Publicatieblad L 145 van 19.6.1996].

Laatste wijziging: 31.10.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven