RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rautatieliikenteen turvallisuus: vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset

Tällä direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin jäsenvaltioissa ja yhteisössä sovellettavat säännöt. Sääntöjen yhdenmukaistaminen mahdollistaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden poistamisen jäsenvaltioiden väliltä kuljetuskaluston osalta. Kyseiset kuljetukset hoituvat näin mahdollisimman turvallisesti.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 96/49/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä pyritään vahvistamaan kansalliset turvallisuusstandardit kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIFin) tasolle. Lisäksi siinä kaavaillaan yhteismarkkinoiden luomista vaarallisten aineiden kuljetuspalveluille.

Kansainväliset standardit

Kaikki jäsenvaltiot ovat sopijapuolia COTIFissa, jossa määritellään yhtenäiset säännöt tavaroiden kansainvälisestä rautatiekuljetussopimuksesta (CIM *). COTIF ei kata vaarallisten aineiden kansallisia rautatiekuljetuksia. CIM sisältää kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta (RID *).

Soveltamisala ja poikkeukset

Jäsenvaltiot voivat sulkea soveltamisalan ulkopuolelle asevoimille kuuluvalla kuljetuskalustolla suoritettavan vaarallisten aineiden kuljetuksen.

Jäsenvaltioilla säilyy oikeus vahvistaa kansallisten tai kansainvälisten kuljetusten turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jos ne jäävät tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Kysymykseen tulee esimerkiksi junien liikennöinti tai tavaravaunujen järjestäminen.

Jokaiselle jäsenvaltiolle jää niin ikään oikeus säännellä tai kieltää, mutta ainoastaan muista kuin turvallisuussyistä, tiettyjen vaarallisten aineiden kansalliset rautatiekuljetukset.

Direktiivi 96/49/EY kumotaan direktiivillä 2008/68/EY 30. kesäkuuta 2009 lähtien.

Keskeiset termit

  • "RID": kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liitteessä I olevat kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista
  • "CIM": yhtenäiset määräykset tavaroiden kansainvälisestä rautatiekuljetussopimuksesta, jotka ovat kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksessä B.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 96/49/EY [menettely SYN/1994/0284]17.9.19961.1.1997EYVL L 235, 17.9.1996

MuutosasiakirjatVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 2000/62/EY1.11.20001.5.2001EYVL L 279, 1.11.2000
Direktiivi 2001/6/EY21.2.200131.12.2001 / 31.12.2002EYVL L 30, 1.2.2001
Päätös 2002/885/EY1.7.20011.7.2001 / 1.7.2003EYVL L308, 9.11.2002
Direktiivi 2003/29/EY9.4.20031.7.2003EUVL L 90, 8.4.2003
Direktiivi 2004/89/EY6.10.20041.10.2004EUVL L 293, 16.9.2004
Direktiivi 2004/110/EY30.12.20041.7.2005EUVL L 365, 10.12.2004
Direktiivi 2006/90/EY24.11.20061.7.2007EUVL L 305, 4.11.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös2005/777/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/180/EY muuttamisesta [EUVL L 293, 9.11.2005]

Komission päätös2005/180/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2005, jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti [EUVL L 61, 8.3.2005]

Neuvoston direktiivin 96/49/EY liitteet A ja B vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran komission direktiivissä2001/6/EY (kumottu) annetun ilmoituksen mukaisesti [EUVL L 121, 26.4.2004]
Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset sallitaan, mikäli liitteissä vahvistettuja sääntöjä noudatetaan. Direktiivin liitteissä yksilöidään

  • vaaralliset aineet, joiden kuljetus on kielletty
  • vaaralliset aineet, joiden kuljetus on sallittu, sekä kyseisille aineille asetetut edellytykset.

Neuvoston direktiivi 96/35/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1996, vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan nimeämisestä ja ammatillisesta pätevyydestä [EYVL L 145, 19.6.1996].

Viimeisin päivitys 31.10.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun