RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jernbanesikkerhed: Jernbanetransport af farligt gods

Formålet med direktivet er at harmonisere reglerne for transport af farligt gods med jernbane i de enkelte lande og inden for Fællesskabet. Med harmoniseringen fjernes hindringerne for den frie samhandel mellem medlemsstaterne inden for transportudstyr. Transport af denne art vil dermed blive udført under optimale sikkerhedsbetingelser.

DOKUMENT

Rådets direktiv 96/49/EF af 23. juli 1996 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Formålet med direktivet er at fastsætte nationale sikkerhedsstandarder, der er på højde med de internationale standarder i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF), og at skabe et indre marked for jernbanetransport af farligt gods.

Internationale standarder

Alle medlemsstaterne har tiltrådt COTIF, som fastsætter regler for kontrakten om international befordring af gods med jernbane (CIM *). Indenlandsk transport af farligt gods med jernbane er ikke omfattet af COTIF. CIM indeholder reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane (RID *).

Anvendelsesområde og undtagelser

Medlemsstaterne kan undtage jernbanetransport af farligt gods, der udføres med transportmateriel, som tilhører de væbnede styrker, fra direktivets anvendelsesområde.

Medlemsstaterne bevarer retten til at stille sikkerhedskrav til indenlandsk eller international jernbanetransport, idet dette område ikke er omfattet af direktivet, f.eks. med hensyn til togtrafik og godsvognenes placering.

Medlemsstaterne bevarer også retten til at fastsætte regler for eller forbyde indenlandsk transport af visse former for farligt gods med jernbane, dog ikke ud fra sikkerhedsmæssige hensyn.

Direktiv 96/49/EF ophæves af direktiv 2008/68/EF med virkning fra 30. juni 2009.

Dokumentets nøglebegreber

  • "RID": reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane i bilag I til appendiks B i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF)
  • "CIM": fælles regler for kontrakten om international transport af gods med jernbane i appendiks B i konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF).

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 96/49/EF [Procedure SYN/1994/0284]17.9.19961.1.1997EFT L 235 af 17.9.1996

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2000/62/EF1.11.20001.5.2001EFT L 279 af 1.11.2000
Direktiv 2001/6/EF21.2.200131.12.2001/31.12.2002EFT L 30 af 1.2.2001

Beslutning

2002/885/EF

1.7.20011.7.2001 / 1.7.2003EFT L 308 af 9.11.2002
Direktiv 2003/29/EF9.4.20031.7.2003EFT L 90 af 8.4.2003
Direktiv 2004/89/EF6.10.20041.10.2004EFT L 293 af 16.9.2004
Direktiv 2004/110/EF30.12.20041.7.2005EFT L 365 af 10.12.2004
Direktiv 2006/90/EF24.11.20061.7.2007EFT L 305 af 4.11.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2005/777/EF af 13. oktober 2005 om ændring af beslutning 2005/180/EF om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 293 af 9.11.2005].

Kommissionens beslutning 2005/180/EF af 4. marts 2005 om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser for jernbanebefordring af farligt gods i medfør af Rådets direktiv 96/49/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 61 af 8.3.2005].

Bilag A og B til Rådets direktiv 96/49/EF som angivet i Kommissionens direktiv 2001/6/EF (ophævet) om tredje tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 96/49/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om jernbanebefordring af farligt gods [Den Europæiske Unions Tidende L 121 af 26.4.2004].
Det er tilladt at transportere farligt gods med jernbane, når det sker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i bilagene. Bilagene til direktivet fastsætter:

  • hvilket farligt gods der ikke kan transporteres
  • hvilket farligt gods det er tilladt at transportere, og på hvilke betingelser det kan ske.

Rådets direktiv 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145 af 19.6.1996].

Seneste ajourføring: 31.10.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top