RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejska Agencja Kolejowa

Europejska Agencja Kolejowa stanowi element napędowy polityki modernizacji sektora kolejowego w Europie. Fakt istnienia w dwudziestu siedmiu państwach członkowskich niekompatybilnych ze sobą reguł technicznych i zasad bezpieczeństwa narodowego znacznie ogranicza rozwój sektora kolejowego. Zadaniem agencji jest stopniowe zbliżanie tych reguł technicznych oraz tworzenie wspólnych metod i celów w zakresie bezpieczeństwa dla całości europejskiego systemu kolejowego.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 881/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję Kolejową [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Wydajność unijnego systemu kolejowego (EN) ma kluczowe znaczenie. Jednak sektor kolejowy musi poprawić swoje usługi, aby osiągnąć poziom porównywalny z innymi środkami transportu. Kolejnictwo zbyt często podlega wyłącznie czynnikom państwowym, bez uwzględniania rzeczywistych potrzeb obywateli.

Europejski sektor kolejowy charakteryzuje się brakiem międzynarodowych uregulowań technicznych. Utworzenie zintegrowanej przestrzeni kolejowej przypuszczalnie wymagać będzie wprowadzenia wspólnych kontrolowanych uregulowań technicznych. Po przeanalizowaniu trudności z wypracowywaniem przez państwa członkowskie wspólnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolei okazało się, że najstosowniejszym instrumentem umożliwiającym utworzenie tej przestrzeni jest powołanie do życia odpowiedniej agencji.

Europejska Agencja Kolejowa ma więc do wypełnienia następujące zadania:

 • wzmocnienie bezpieczeństwa europejskiego systemu kolei,
 • poprawę poziomu interoperacyjności europejskiego systemu kolei,
 • wkład w utworzenie europejskiego systemu wydawania świadectw dla warsztatów naprawczych dla taboru kolejowego,
 • wkład we wdrożenie jednolitego systemu szkoleń i uznawania kompetencji maszynistów kolejowych.

Bezpieczeństwo systemu kolei

Agencja ma zapewniać techniczne wsparcie niezbędne do wdrażania dyrektywy 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych. Jej główne zadania są następujące:

 • przygotowywanie i sugerowanie wspólnych metod i celów bezpieczeństwa,
 • uzyskiwanie pomocy od podlegających jej zespołów ekspertów w sektorze,
 • przeprowadzanie konsultacji z partnerami społecznymi i organizacjami reprezentującymi klientów przewozów towarowych i pasażerów na szczeblu europejskim,
 • zapewnianie ciągłej kontroli wydajności bezpieczeństwa,
 • sporządzanie publicznego sprawozdania w odstępach dwuletnich,
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej bezpieczeństwa kolei,
 • zapewnienie połączenia w sieć i współpracy władz krajowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolejowe i organów badawczych w celu ułatwienia wymiany doświadczeń i rozwoju wspólnej kultury bezpieczeństwa kolejowego.

Interoperacyjność systemu kolejowego

Interoperacyjność europejskiego systemu kolejowego ma na celu wypracowanie kompatybilności różnych krajowych systemów kolejowych działających w państwach członkowskich poprzez usunięcie bądź zmniejszenie barier technicznych.

Agencja odpowiada więc za poprawę poziomu interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego. W tym celu ma za zadanie zorganizować prace służące utworzeniu i uaktualnianiu specyfikacji technicznych dotyczących interoperacyjności (TSI), a także kierować nimi. Specyfikacje techniczne dotyczące interoperacyjności mają spełniać podstawowe wymogi zawarte w dyrektywie 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Oprócz tego Agencja publikuje co dwa lata sprawozdanie o postępach zrealizowanych w dziedzinie interoperacyjności.

Konserwacja taboru

Ważnym elementem bezpieczeństwa kolejowego jest konserwacja taboru. Dlatego też Agencja odpowiada za sformułowanie zaleceń dla Komisji, zwłaszcza w zakresie systemu wydawania świadectw dla podmiotów odpowiedzialnych za konserwację wagonów i innych elementów taboru kolejowego.

Agencja ma również obowiązek sporządzać sprawozdanie dotyczące wdrażania systemu wydawania świadectw.

Personel kolejowy

Szkolenie i kompetencje maszynistów kolejowych są ważnym elementem bezpieczeństwa i interoperacyjności europejskiego systemu kolejowego. Misja Agencji polega więc na dążeniu do zharmonizowania kompetencji zawodowych maszynistów kolejowych. W ten sposób działalność Agencji wpisuje się w ramy dyrektywy w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty.

Agencja powinna w szczególności współpracować z kompetentnymi władzami w celu zapewniania interoperacyjności rejestrów licencji i zaświadczeń wydawanych maszynistom prowadzącym pociągi, przeprowadzania oceny ewolucji procesu przyznawania im uprawnień i sporządzania sprawozdań dotyczących możliwych do wprowadzenia poprawek.

Organizacja

Europejska Agencja Kolejowa składa się z Rady Administracyjnej, której posiedzenia są zwoływane co najmniej dwa razy do roku. Zadaniem Rady jest w szczególności przyjmowanie rocznego programu prac Agencji oraz generalnego raportu Agencji. W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele każdego państwa członkowskiego, Komisji i sześciu kategorii zawodowych sektora, tj.: przedsiębiorstw kolejowych, zarządców infrastruktury, przemysłu kolejowego, związków zawodowych, pasażerów i klientów przewozów towarowych.

Oprócz tego Agencją kieruje dyrektor wykonawczy powoływany przez Radę Administracyjną. Zadaniem dyrektora jest w szczególności przygotowywanie i wdrażanie programu prac. Dodatkowo jest on odpowiedzialny za zarządzanie budżetem Agencji.

Europejska Agencja Kolejowa nie posiada uprawnień decyzyjnych jako takich, ale może składać opinie, zalecenia i wnioski na ręce Komisji. Jest organem niezależnym, ale ściśle współpracuje z ekspertami w tej dziedzinie.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Transpozycja przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 881/2004

1.5.2004

-

Dz.U. L 164 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e) Wejście w życie Termin transpozycji przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1335/2008

1.1.2009

-

Dz.U. L 354 z 31.12.2008

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2010

Zobacz także

 • Europejska Agencja Kolejowa (EN)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony