RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


"Open skies"-aftalen mellem Europa og USA

 Ved denne afgørelse godkender Den Europæiske Union "open skies"aftalen" med USA. Denne aftale giver mulighed for en fuldstændig åbning af de transatlantiske forbindelser for europæiske og amerikanske selskaber. Den omfatter desuden en mekanisme, der giver mulighed for at uddybe aftalen på områder som flyselskabernes ejendomsret.

DOKUMENT

Afgørelse 2007/339/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, den 25. april 2007, om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side.

RESUMÉ

Med den nye tekst kan Unionens flyselskaber fremover:

  • foretage flyvninger til USA fra alle europæiske lufthavne, uanset selskabernes nationalitet (USA anerkender, at de er europæiske)
  • operere uden restriktioner på antallet af flyvninger, fly og ruter
  • fastsætte priserne i forhold til markedet
  • indgå samarbejdsaftaler.

Med hensyn til europæeres investeringer i tredjelande kan selskaber i visse tredjelande (europæiske lande uden for EU samt 18 afrikanske lande) ligeledes være målet for investeringer fra EU-lande, uden at det indebærer en risiko for trafikrettighederne til USA. På samme måde vil USA heller ikke begrænse flyvninger foretaget af EU-selskaber, hvis lande uden for EU investerer i dem.

Aftalen giver endvidere mulighed for at styrke samarbejdet mellem de to parter vedrørende sikkerhed, konkurrencepolitik, statsstøtte samt beskyttelse af forbrugerne og miljøet.

Med hensyn til ejerandele i flyselskaber giver den nye aftale europæere ret til at eje mere end 50 % af den samlede egenkapital i amerikanske selskaber, men de kan imidlertid ikke overtage kontrollen med dem: Ifølge amerikansk lov må en udlænding ikke eje 25 % af aktierne med stemmeret i et amerikansk selskab og må ikke kontrollere selskabet. Europæerne har derfor forbeholdt sig retten til at begrænse amerikanske investeringer i europæiske selskaber til samme niveau.

Mod nye forhandlinger

Forhandlingerne mellem de to parter har desuden gjort det muligt at indføre en ordning, så flyvninger på tværs af Atlanten åbnes endnu mere, og at fjerne endnu flere af de nuværende begrænsninger, navnlig med hensyn til ejerandele i amerikanske flyselskaber. I aftalen opfordres der således til, at parterne skal fortsætte forhandlingerne inden for to måneder efter ikrafttrædelsen. Unionen har desuden forbeholdt sig ret til at suspendere visse dele af aftalen, hvis dialogen ikke fører til en uddybning inden for de tre følgende år. Ministerrådets mål er således at nå frem til et fuldstændigt liberaliseret luftrum.

Baggrund

Flytrafik til USA har hidtil været reguleret ved bilaterale aftaler, som medlemsstaterne havde indgået med de amerikanske myndigheder. 16 medlemsstater var således omfattet af "open sky"-aftaler. Men denne opsplitning udgjorde en hæmsko, fordi den hindrede gennemførelsen af det indre marked.

EF-Domstolen afsagde den 5. november 2002 dom i sag C-466-C-469/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 og C-476/98, som var anlagt af Kommissionen, og afsluttede dermed disse aftaler og bidrog til anerkendelse af Unionens kompetence.

Kommissionen fik efterfølgende mandat til at forhandle en luftfartsaftale med USA med gyldighed for hele Fællesskabet. Forhandlerne nåede til enighed den 2. marts 2007 efter fire års forhandlinger. Efter anmodning fra Det Forenede Kongerige blev tekstens ikrafttrædelsesdato udskudt til den 30. marts 2008.

HENVISNINGER

Retsakt Ikrafttrædelse Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Afgørelse 2007/339/EF 30.3.2008 - EUT L 134 af 25.5.2007
Seneste ajourføring: 22.08.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top