RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 14 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Alpkonventionens transportprotokoll

Alpkonventionen är ett ramavtal för främjande av insatser för att skydda Alpområdet och skapa en hållbar utveckling där. Målet är att bevara och skydda bergsmassivet (såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt) genom att tillämpa principerna om förebyggande och "förorenaren betalar", och genom samarbete mellan de avtalsslutande parterna. Alpkonventionen består av nio protokoll som vart och ett täcker ett specifikt område. Föreliggande beslut avser Europeiska unionens tillämpning av Alpkonventions transportprotokoll.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/799/EG av den 12 oktober 2006 om undertecknande, på gemenskapens vägnar, av protokollet om genomförandet av Alpkonventionen på transportområdet (transportprotokollet).

SAMMANFATTNING

Genom rådets beslut 96/191/EG ingick Europeiska unionen (EU) konventionen om skydd av alperna (Alpkonventionen). Syftet är att skydda det naturliga ekosystemet och främja en hållbar utveckling i Alperna genom att skydda invånarnas ekonomiska och kulturella intressen. Alpkonventionen övervakas av en ständig kommitté bestående av företrädare för de avtalsslutande parterna.

Europeiska unionens syfte med undertecknandet var dessutom att sända en politisk signal till alla avtalsslutande parter att också underteckna och ratificera protokollet.

Mål

Protokollet har följande målsättningar:

 • Minska olägenheterna och riskerna med transporter inom och genom Alperna.
 • Bidra till en hållbar utveckling av livsmiljöerna och de ekonomiska områdena tack vare en harmoniserad transportpolitik som omfattar alla transportsätt (väg, järnväg osv.)
 • Bidra till att minska hotet mot Alpområdets resurser och dess landskap och kulturarv.
 • Garantera trafik till rimliga kostnader, genom att öka effektiviteten och hållbarheten hos transportsätten.

De avtalsslutande parterna förbinder sig alltså att i samband med administrationen av Alpområdet beakta de olägenheter och risker som transporterna innebär, samt skadorna på miljön (buller, utsläpp) och säkerheten för människor och egendom. Samtidigt gör de följande åtaganden:

 • Öka transportsektorns lönsamhet.
 • Optimera användningen av befintlig infrastruktur.
 • Beakta transportproblematiken vid utvärderingen och genomförandet av den övriga politiken.
 • Involvera de regionala och lokala myndigheterna i beslutsprocessen.

Särskilda åtgärder och strategier

Alpkonventionen rymmer även ett antal särskilda åtgärder och strategier. De har alla i syfte att främja en rationell och säker förvaltning av transporterna med hjälp av följande principer:

 • God samordning av de olika transportsätten och transportmedlen.
 • Utnyttjande av intermodalitet.
 • Överföra trafiken till miljövänligare transportsystem.
 • Skydda kommunikationslederna mot naturrelaterade faror.
 • Skydda människor och miljö.
 • Gradvis sänka utsläppen av farliga ämnen och minska bullret.
 • Skapande av användar- och miljövänliga offentliga transportsystem.
 • Miljökonsekvensbeskrivningar för de projekt som planeras och samråd med de berörda parterna.

Vid sidan av detta rymmer konventionen särskilda principer för de olika transportsätten:

 • Stärka järnvägstransporten genom att förbättra infrastrukturen, optimera driften och utnyttja intermodalitet vid godstransport.
 • Ökat utnyttjande av flod- och sjötransporter.
 • När det gäller vägtransporter ska de avtalsslutande parterna avstå från att bygga nya högkapacitetsvägar. Projekt får dock genomföras om inverkan på miljön minimeras.
 • De olägenheter som lufttransporten medför ska minskas så mycket som möjligt. Icke-motoriserad fritidsflygning ska också begränsas.

Principen om att förorenaren betalar

De avtalsslutande parterna uppmanas även att tillämpa principen om att förorenaren betalar och att skapa ett system för beräkning som tar med miljökostnaderna i utvärderingen av den totala kostnaden för infrastrukturen.

De ska regelbundet rapportera till den ständiga kommittén om de åtgärder som vidtagits med anledning av protokollet. Kommittén utarbetar en rapport om efterlevnaden av protokollet.

Bakgrund

Den 14 maj 1991 gav rådet kommissionen tillstånd att delta i förhandlingarna om upprättandet av en Alpkonvention med tillhörande protokoll.

Transportprotokollet öppnades för undertecknande av de avtalsslutande parterna vid ministermötet för Alpkonventionen i Luzern den 30 och 31 oktober 2000.

Rådet undertecknade protokollet den 12 december 2006. Föreliggande beslut åtföljdes av en gemensam förklaring av rådet och kommissionen rörande tolkningen av transportprotokollet.

Förutom Europeiska gemenskaperna är de avtalsslutande parterna Tyskland, Frankrike, Italien, Liechtenstein, Monaco, Österrike, Schweiz och Slovenien.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförande i medlemsstaterna EUT
Beslut 2007/799/EG 12.1.2007 - EUT L 323, 8.12.2007.
Senast ändrat den 05.12.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början