RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Införande av intelligenta transportsystem i Europa

Intelligenta transportsystem (ITS) kan bidra till avsevärt renare, säkrare och mer effektiva transportsystem. Genom detta direktiv inrättas ett ramverk för ett samordnat införande av dessa nya transporttekniker inom Europeiska unionen. Syftet är att etablera interoperativa och effektiva ITS-tjänster samtidigt som EU-länderna själva får bestämma i vilka system man vill investera.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

SAMMANFATTNING

Det här direktivet gäller tillämpningar och tjänster inom intelligenta transportsystem (ITS) för vägtransporter inom Europeiska unionen (EU) och deras gränssnitt mot andra transportslag. ITS är system i vilka informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransportområdet, inklusive infrastruktur, fordon och användare, samt för trafikledning och rörlighetshantering.

Följande områden är prioriterade områden när det gäller utveckling och användande av specifikationer och standarder:

  • Optimal användning av väg-, trafik- och resedata.
  • Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter.
  • ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd.
  • Koppling av fordonet till transportinfrastrukturen.

Inom dessa prioriterade områden har följande prioriterade åtgärder fastställts:

  • Tillhandahållande av reseinformationstjänster för flera trafikslag inom hela EU.
  • Tillhandahållande av realtidstrafikinformationstjänster inom hela EU.
  • Data och förfaranden för kostnadsfritt tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation för användare.
  • Harmoniserat tillhandahållande av ett interoperativt eCall för hela EU.
  • Tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.
  • Tillhandahållande av bokningstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon.

När ITS-tillämpningar och ITS-tjänster tas i bruk ska EU-länderna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de specifikationer som antagits av kommissionen tillämpas. Enskilda EU-länder har dock rätt att besluta om införandet av sådana tillämpningar och tjänster inom sitt eget territorium.

Kommissionen är skyldig för att först anta de specifikationer som behövs för att säkerställa kompatibiliteten och kontinuiteten vad gäller införandet och den operativa användningen av ITS för de prioriterade åtgärderna. Därefter ska kommissionen anta specifikationer för införandet och den operativa användningen av ITS för de övriga åtgärderna inom de prioriterade områdena. Specifikationerna ska, där så är lämpligt, innehålla villkor för under vilka förutsättningar EU-länderna får införa ytterligare regler för tillhandahållandet av ITS-tjänster på hela eller delar av sitt territorium, under förutsättning att dessa regler inte hindrar interoperabiliteten. Kommissionen får, utöver specifikationerna, även anta riktlinjer och andra icke-bindande åtgärder för att underlätta EU-ländernas samarbete när det gäller de prioriterade områdena.

Bestämmelser om personlig integritet, säkerhet och återanvändning av information

EU-länderna måste säkerställa att behandlingen av personuppgifter, inom ramen för användning av ITS-tillämpningar eller ITS-tjänster, genomförs i enlighet med EU:s regler om skydd av individens grundläggande fri- och rättigheter och att bestämmelserna om samtycke respekteras. I synnerhet måste personuppgifter skyddas mot missbruk, inklusive olaglig åtkomst, ändringar och förluster. Därför ska personuppgifter endast behandlas i de fall då det är nödvändigt, och när så är möjligt bör bruk av anonyma data uppmuntras i samband med tillhandahållande av ITS-tillämpningar och ITS–tjänster.

Delegerade akter

När det gäller specifikationerna kan kommissionen anta separata delegerade akter för var och en av de prioriterade åtgärderna. Både Europaparlamentet och rådet har rätt att antingen återkalla en delegerad akt eller att invända mot den. Om någon av institutionerna har invänt mot en delegerad akt träder den inte i kraft.

Europeisk rådgivande grupp för ITS

Kommissionen ska inrätta en europeisk rådgivande grupp för ITS som ska ge råd till kommissionen om affärsmässiga och tekniska aspekter av införandet och användningen av ITS inom EU. Gruppen ska bestå av företrädare på hög nivå för berörda leverantörer av ITS-tjänster, användarsammanslutningar, transport- och anläggningsoperatörer, tillverkningsindustrin, arbetsmarknadens parter och yrkessammanslutningar, lokala myndigheter och andra relevanta forum.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUT L 207, 6.8.2010

Senast ändrat den 07.01.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början