RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Invoering van intelligente vervoerssystemen in Europa

Intelligente vervoerssystemen (ITS) kunnen in aanzienlijke mate bijdragen tot een schoner, veiliger en doeltreffender vervoerssysteem. Deze richtlijn voorziet in een kader voor de gecoördineerde invoering van deze innovatieve vervoerstechnologieën door de hele Europese Unie (EU). Ze heeft de invoering van interoperabele en efficiënte ITS-diensten tot doel en laat de lidstaten zelf individueel kiezen in welke systemen ze investeren.

BESLUIT

Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.

SAMENVATTING

Deze richtlijn is van toepassing op ITS-toepassingen en -diensten in de Europese Unie (EU) in de wegvervoerssector en hun interfaces met andere vervoerswijzen. ITS zijn systemen waarin informatie- en communicatietechnologie wordt toegepast, op het gebied van het wegvervoer, met inbegrip van infrastructuur, voertuigen en gebruikers, en in het verkeers- en mobiliteitsbeheer.

De volgende domeinen worden geïdentificeerd als prioritaire gebieden voor de ontwikkeling en de toepassing van specificaties en normen:

  • optimaal gebruik van weg-, verkeers- en reisgegevens;
  • continuïteit van ITS-diensten voor verkeers- en vrachtbeheer;
  • ITS-toepassingen voor verkeersveiligheid en -beveiliging;
  • koppeling van het voertuig aan de vervoersinfrastructuur.

Binnen deze prioritaire gebieden zijn er zes prioritaire acties:

  • verlening voor de gehele Unie van multimodale reisinformatiediensten;
  • verlening voor de gehele Unie van real time verkeersinformatiediensten;
  • gegevens en procedures voor de verlening, waar mogelijk, van minimale universele verkeersinformatie in verband met de veiligheid op de weg die kosteloos is voor de gebruikers;
  • geharmoniseerde voorziening in de gehele Unie van een interoperabele eCall;
  • verlening van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen;
  • verlening van reservatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen.

Bij de invoering van ITS-applicaties en -diensten moeten de lidstaten de nodige maatregelen treffen om erop toe te zien dat de door de Commissie vastgelegde specificaties worden toegepast. Dit laat het recht van de lidstaten om zelf over de invoering van deze toepassingen en diensten op hun grondgebied te besluiten, echter onverlet.

De Commissie dient eerst de nodige specificaties vast te stellen, die noodzakelijk zijn om te zorgen voor compatibiliteit, interoperabiliteit en continuïteit bij de invoering en het operationele gebruik van ITS ten behoeve van voormelde prioritaire acties. Daarna stelt de Commissie specificaties vast voor de invoering en het operationele gebruik van ITS ten behoeve van andere acties op de prioritaire gebieden. Waar gepast, zullen de specificaties de voorwaarden omvatten, waaronder de lidstaten op hun grondgebied of een gedeelte daarvan extra regels voor het aanbieden van ITS-diensten kunnen vaststellen, voor zover die regels geen belemmering vormen voor de interoperabiliteit van de diensten. Naast de specificaties kan de Commissie richtsnoeren en andere niet-bindende maatregelen aannemen ter bevordering van de samenwerking tussen de lidstaten op de prioritaire gebieden.

Regels betreffende privacy, beveiliging en hergebruik van informatie

De lidstaten dienen er zorg voor te dragen dat de verwerking van persoonsgegevens in de context van de exploitatie van ITS-toepassingen en -diensten wordt uitgevoerd overeenkomstig de communautaire regelgeving ter bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden van het individu, en dat de bepalingen over de toestemming in acht genomen wordt. Zo dienen persoonsgegevens met name beschermd te worden tegen misbruik, met inbegrip van onrechtmatige toegang, wijziging of verlies. Hiertoe zouden persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden, waar nodig, en, waar gepast, zal het gebruik van anonieme gegevens aangemoedigd worden voor de ITS-toepassingen en -diensten.

Gedelegeerde handelingen

Wat de specificaties betreft, kan de Commissie ook afzonderlijke gedelegeerde handelingen vaststellen voor elke prioritaire actie. Het Europees Parlement en de Raad hebben het recht om deze bevoegdheidsdelegatie in te trekken of er bezwaar tegen aan te tekenen. Indien er tegen een gedelegeerde handeling bezwaar wordt gemaakt, treedt deze niet in werking.

Europese ITS-adviesgroep

De Commissie richt een Europese ITS-adviesgroep op, die haar adviseert over de zakelijke en technische aspecten van de invoering en het gebruik van ITS in de EU. De groep bestaat uit vertegenwoordigers op hoog niveau van belanghebbende ITS- dienstaanbieders, verenigingen van gebruikers, vervoersondernemers en infrastructuurexploitanten, fabrikanten, sociale partners, beroepsverenigingen, lokale overheden en andere bevoegde fora.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

PB L 207 van 6.8.2010

Laatste wijziging: 07.01.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven