RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa

Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS) voivat olennaisesti edistää puhtaamman, turvallisemman ja tehokkaamman liikennejärjestelmän toteutumista. Tällä direktiivillä luodaan puitteet näiden innovatiivisten liikenneteknologioiden koordinoidulle käyttöönotolle koko Euroopan unionin (EU) alueella. Se pyrkii luomaan yhteentoimivia ja tehokkaita ITS-palveluja jättäen EU-maille valtuudet päättää, mihin järjestelmiin ne panostavat.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista.

TIIVISTELMÄ

Tätä direktiiviä sovelletaan Euroopan unionin (EU) tieliikennealan älykkäiden tieliikennejärjestelmien (ITS) sovelluksiin ja palveluihin sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintoihin. Älykkäät liikennejärjestelmät ovat järjestelmiä, joissa tieto- ja viestintäteknologiaa sovelletaan tieliikenteen alalla, mukaan lukien infrastruktuuri, ajoneuvot ja käyttäjät, samoin kuin liikenteen ja liikkuvuuden hallinnan aloilla.

Seuraavat alat on määritelty ensisijaisiksi aloiksi määritysten ja standardien laatimiselle ja käytölle:

  • tiestöä, liikennettä ja matkaa koskevan tiedon optimaalinen käyttö
  • liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus
  • tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS-sovellukset
  • ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin.

Ensisijaisilla aloilla on kuusi ensisijaista toimea:

  • multimodaaliliikennettä koskevien matkatietopalvelujen tarjoaminen EU:n laajuisesti
  • EU:n laajuisten tosiaikaisten liikennetietopalvelujen tarjoaminen
  • tiedot ja menettelyt, joilla mahdollisuuksien mukaan tarjotaan liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot käyttäjille ilmaiseksi
  • yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen tarjoaminen
  • turvallisia pysäköintialueita koskevien tietopalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille
  • turvallisia pysäköintialueita koskevien varauspalvelujen tarjoaminen kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille.

EU-maiden on älykkäiden ITS-sovellusten ja palvelujen käyttöönoton yhteydessä toteutettava tarvittavat toimet varmistaakseen, että komission hyväksymiä määrityksiä sovelletaan. Kullakin EU-maalla on kuitenkin oikeus päättää itse tällaisten sovellusten ja palvelujen käyttöönotosta alueellaan.

Komission vastuulla on ensin hyväksyä määritykset, jotka ovat tarpeen ITS-järjestelmien käyttöönoton ja operatiivisen käytön yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi ensisijaisten toimien kohdalla. Tämän jälkeen komissio hyväksyy määritykset, joilla varmistetaan ITS-järjestelmien käyttöönotto ja operatiivinen käyttö ensisijaisten alojen muiden toimien kohdalla. Määrityksissä on myös tarvittaessa määriteltävä edellytykset, joilla EU-maat voivat luoda täydentäviä sääntöjä ITS-palvelujen tarjoamiselle koko maassa tai osassa maata, edellyttäen että tämä ei haittaa palvelujen yhteentoimivuutta. Määritysten lisäksi komissio voi hyväksyä suuntaviivoja ja muita kuin sitovia toimia, joilla helpotetaan EU-maiden yhteistyötä älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevilla ensisijaisilla aloilla.

Tietosuojaa, tietoturvallisuutta ja tietojen uudelleenkäyttöä koskevat säännöt

EU-maiden on varmistettava, että ITS-sovellusten ja -palvelujen toteuttamisen yhteydessä tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan perusoikeuksien ja yksilön vapauksien suojelua koskevia unionin sääntöjä. Erityisesti henkilötiedot on suojattava väärinkäytöksiltä, kuten luvattomalta käytöltä, muokkaamiselta tai häviämiseltä. Tämän vuoksi henkilötietoja tulisi käsitellä vain tarvittaessa, ja ITS-sovellusten ja -palvelujen toteuttamisessa olisi rohkaistava käyttämään nimettömiä tietoja.

Delegoidut säädökset

Määritysten lisäksi komissio voi antaa erillisiä delegoituja säädöksiä kustakin ensisijaisesta toimesta. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi joko peruuttaa säädösvallan siirron tai vastustaa delegoitua säädöstä. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan.

Euroopan neuvoa-antava ITS-ryhmä

Komissio perustaa Euroopan neuvoa-antavan ITS-ryhmän, joka neuvoo sitä ITS-järjestelmien käyttöönottoon ja käyttöön unionissa liittyvissä kaupallisissa ja teknisissä kysymyksissä. Ryhmä koostuu asiaankuuluvien ITS-palveluntarjoajien, käyttäjäjärjestöjen, liikenteen ja infrastruktuurin toimijoiden, valmistavan teollisuuden, työmarkkinaosapuolten, ammattijärjestöjen, paikallisviranomaisten ja muiden tärkeiden tahojen korkean tason edustajista.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUVL L 207, 6.8.2010

Viimeisin päivitys 07.01.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun