RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zmiana profilu europejskich programów Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)

Niniejszy komunikat został opublikowany w odpowiedzi na zapytania Rady i Parlamentu Europejskiego o postępy w zakresie programów Galileo i EGNOS. Tekst odnosi się przede wszystkim do kosztów infrastruktury i koniecznej reorganizacji fazy rozmieszczania systemu po niepowodzeniu negocjacji dotyczących umowy koncesyjnej w 2007 r.

AKT

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Przyszłość dla Galileo: zmiana profilu Europejskich programów GNSS [COM(2007) 534 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niepowodzenie negocjacji dotyczących umowy koncesyjnej z prywatnym konsorcjum uniemożliwiło wdrożenie europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej w pierwotnie wyznaczonym terminie. Jednak podczas posiedzenia w dniach 21–22 czerwca 2007 r. Rada Europejska ponownie potwierdziła swoje zainteresowanie Galileo jako ważnym projektem dla Unii Europejskiej (UE). Następnie Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie nowych analiz i propozycji.

Komisja twierdzi, że UE musi podjąć pewne decyzje dotyczące europejskiego GNSS, ponieważ w przeciwnym razie skaże się w dłuższym okresie na korzystanie z zagranicznych sygnałów GNSS. Galileo stwarza również wiele możliwości makroekonomicznych dla europejskiego przemysłu i europejskich przedsiębiorstw z sektora usługowego.

Koszty infrastruktury systemu

Komisja szacuje, że koszty infrastruktury systemu wyniosą 3,4 miliarda w latach 2007–2013.

Komisja podkreśla, że szacunki te opierają się na założeniu, że działania w zakresie zamówień publicznych zostaną podjęte bezzwłocznie po przyjęciu decyzji politycznej, co powinno nastąpić przed końcem 2007 r. Należy również oczekiwać, że wybory, jakie zostaną dokonane przy udzielaniu zamówień, będą miały znaczny wpływ na ostateczne koszty.

Zarządzanie ryzykiem

Zdaniem Komisji na obecnym etapie nie występuje potrzeba przeznaczania szczególnych środków budżetowych. Wszelkie zidentyfikowane rodzaje ryzyka są współmierne do zakresu programów GNSS. Dlatego Komisja zobowiązuje się do zastosowania zintegrowanego podejścia do zarządzania ryzykiem programu we wszystkich jego fazach i na wszystkich szczeblach.

Wpływ ekonomiczny oraz dochody z eksploatacji

W komunikacie podkreśla się znaczenie roli, jaką nawigacja satelitarna będzie odgrywać w życiu europejskich obywateli. Rynek nawigacji satelitarnej dynamicznie się rozwija, a segment rynku GNSS ma według oczekiwań stać się siłą napędową gospodarki europejskiej po 2007 r. Oczekuje się, że w 2007 r. sprzedaż odbiorników GNSS w Unii Europejskiej osiągnie poziom 10 milionów sztuk, a w roku 2011 powinna wynieść ok. 230 milionów sztuk. Dochody generowane przez Galileo będą znaczące i wysoce zróżnicowane.

Finansowanie europejskich programów GNSS

Scenariusz proponowany przez Komisję wymaga zatem finansowania w łącznej wysokości 3,4 miliarda w okresie 2007–2013. We wspólnotowych ramach finansowych na te lata przewidziano jednak tylko 1 miliard. W związku z tym Komisja zamierza zbadać inne możliwości:

  • finansowanie wspólnotowe i w tym przypadku konieczna byłaby zmiana wieloletnich ram finansowych,
  • finansowanie międzyrządowe, które mogłoby przybrać różne formy (wraz z tym komunikatem Komisja złożyła wniosek dotyczący decyzji w sprawie zmiany wieloletnich ram finansowych w celu zapewnienia niezbędnego finansowania ze środków publicznych).

W związku z tym Komisja proponuje przyjęcie następujących środków:

  • wzmocnienie kompetencji organu nadzoru GNSS, przyznając mu kluczową rolę w koordynowaniu i przygotowywaniu europejskich rynków GNSS,
  • ustanowienie komitetu ds. europejskich programów GNSS,
  • przyznanie Komisji roli zarządzającego programami i nadzorującego,
  • przyznanie Europejskiej Agencji Kosmicznej roli „głównego wykonawcy”,
  • składanie regularnych i przejrzystych sprawozdań dla Rady i Parlamentu Europejskiego.

Porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie finansowania oraz wnioski przyjęte następnie przez Radę ds. Transportu dnia 30 listopada 2007 r. w znacznej mierze zatwierdzają wnioski Komisji.

Harmonogram

Komisja szacuje, że osiągnięcie pełnej zdolności operacyjnej (FOC) programów GNSS będzie możliwe do połowy 2013 r., jeżeli zostanie podjęta pozytywna decyzja do końca 2007 r.

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony