RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av den europeiska flygledningstjänsten (SESAR)

Syftet med förordningen är att skapa ett gemensamt företag för modernisering av den europeiska flygledningstjänsten. Det gemensamma företaget sammanför de olika forsknings- och utvecklingsinsatserna i gemenskapen i projektet SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research).

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 219/2007 av den 27 februari 2007 om bildande av ett gemensamt företag för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten (SESAR) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Luftfarten är ett viktigt inslag i den europeiska ekonomin och sammanhållningen. Den bidrar till EU:s BNP med 220 miljarder euro och sysselsätter mer än 3 miljoner människor. Flygtrafiken håller på att expandera och torde ha ökat till det dubbla inom 20 år och i vissa områden t.o.m. det tredubbla. Den utrustning och de förfaranden som ska hantera detta trafikflöde har emellertid knappt utvecklats alls och kämpar för att hänga med.

Dagens system för flygkontrolltjänst är nästintill helt föråldrat och föga anpassat till Europas flygindustris snabba, ekonomiska och tillförlitliga utveckling som kan svara på samhällets nya behov:

 • passagerarna vill ha ett säkert transportmedel till överkomligt pris;
 • miljökraven är omfattande;
 • 11-septemberattackerna 2001 har visat att flyget kan utgöra ett hot mot befolkningens säkerhet.

Ett gemensamt luftrum är Europeiska unionens (EU) svar på problemet. Detta initiativ lanserades i mars 2004 och gjorde flygledning till en befogenhet hos EU. Det utgör en institutionell reform av flygledningen och syftar till att omorganisera det europeiska luftrummet och göra luftnavigeringstjänster mer effektiva.

En institutionell reform är dock inte tillräckligt för att uppnå det gemensamma luftrummets effektivitetsmål. Det krävdes också ett paradigmskifte genom en teknisk reform av luftrummet. SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) är det gemensamma luftrummets tekniska grundstolpe och av stor vikt för dess genomförande. SESAR består av tre etapper:

 • en planeringsfas (2005–2007) då planerna för modernisering och flygledning (den s.k. huvudplanen) utarbetades för att definiera de olika tekniska faserna, prioriteringar och tidsplaner;
 • en utvecklingsfas (2008–2016) som består av forskning, utveckling och validerande åtgärder som rör den nya tekniken och de förfaranden som ska ligga till grund för den nya generationens system;
 • en införandefas (2014–2020) då denn nya tekniken och de nya förfarandena ska införas och produceras i stor skala.

Företaget SESAR: uppgifter, stadgar och finansiering

Denna förordning inrättar ett gemensamt företag under artikel 187 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) som ska hantera utvecklingsfasen av SESAR. Det är ett offentlig-privat partnerskap, där EU och Eurocontrol är grundarna och gör det möjligt att rationalisera och koordinera forskning och utveckling av flygledning i hela EU med ett tillvägagångssätt inriktat på införandet. Det gemensamma företaget gör det möjligt att på bästa sätt utnyttja och kombinera finansiering och kunskap och att minska den fragmentering som skapats av liknande nationella och regionala projekt, samt att dra fördel av den privata sektorns färdigheter och innovationsförmåga inom lämpliga riskfördelningsarrangemang med offentlig verksamhet.

Det gemensamma företaget SESAR ska ansvara för följande:

 • att organisera och samordna projektet SESAR i enlighet med huvudplanen för flygledning;
 • att ordna finansiering för verksamheten genom en kombination av offentliga och privata medel;
 • att verkställa och uppdatera huvudplanen;
 • att organisera det tekniska arbetet med forskning, utveckling, validering och utredning och se till att verksamheten inte splittras;
 • att se till att alla aktörer inom flygledningstjänsten deltar i projektet (tjänsteleverantörer, användare, branschorganisationer, flygplatser, industrier liksom gemenskapen och vetenskapliga institutioner);
 • att bevaka utvecklingen av de gemensamma produkter som anges i huvudplanen och – i förekommande fall – genomföra upphandlingar.

Det gemensamma företaget SESAR har sitt säte i Bryssel och är ett EU-organ som är en juridisk person och finansieras genom avgifter från medlemmarna, däribland privata företag. EU:s bidrag kommer från budgetarna för ramprogrammen för forskning och utveckling respektive transeuropeiska nät.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 219/2007

3.3.2007

-

EUT L 64, 2.3.2007

Ändringsrättsakt(er) Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1361/2008

1.1.2009

-

EUT L 352, 31.12.2008

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 219/2007 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 30.08.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början