RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Civil luftfart och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

Denna förordning utökar EU:s befogenheter på området för luftfartssäkerhet och inför nya bestämmelser inom området flygoperationer, certifiering och utbildning av besättning. Den inför också ett bötessystem för dem som bryter mot säkerhetsbestämmelserna. Förordningen ger även Europeiska byrån för luftfartssäkerhet större befogenheter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Förordningen ska tillämpas på produktion, underhåll och drift av luftfartyg, delar och anordningar samt personal och organisationer med koppling till sådan verksamhet. Förordningens syfte är att:

  • införa gemensamma bestämmelser för luftsäkerhet för att garantera en hög säkerhetsnivå för passagerare och säkerställa miljöskyddet;
  • skapa lika villkor för alla aktörer på den inre marknaden för luftfart samt underlätta den fria rörligheten för varor, personer och tjänster genom erkännande av certifikat som utfärdas av de behöriga myndigheterna;
  • göra certifieringsförfarandet enklare och mer effektivt genom en centralisering på europeisk nivå av de verksamheter där detta är möjligt;
  • främja Europeiska unionens syn på säkerhetsnormer och säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten i hela världen.

För att uppnå målen föreskriver förordningen framför allt att en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EASA) inrättas och att dess befogenheter stärks.

EN EUROPEISK BYRÅ FÖR LUFTFARTSÄKERHET (EASA)

EASA:s struktur, uppgifter och finansiering

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet är ett EU-organ som ska vara en juridisk person. EASA styrs av en verkställande direktör och av en styrelse som består av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för kommissionen. Byråns personal ska bestå av ett strikt begränsat antal tjänstemän som utsetts eller avdelats av kommissionen eller medlemsstaterna för arbetsledande uppgifter samt personal som anställs av byrån utifrån dess behov. Styrelsen har en övervakande funktion.

EASA ska ha följande huvuduppgifter:

  • bistå kommissionen vid utarbetandet av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet samt ge kommissionen det tekniska, vetenskapliga och administrativa stöd den behöver för att kunna utföra sina uppgifter;
  • genomföra standardiseringsinspektioner för att säkerställa att dessa bestämmelser efterlevs i medlemsstaterna;
  • utfärda certifikat till europeiska företag som är verksamma inom konstruktion av luftfartyg och certifiera luftfartyg som används i Europa samt certifiera lufttrafikföretag, underhålls- eller utbildningsorganisationer i tredjeländer.

Byrån ska avge yttranden och utfärda rekommendationer till kommissionen eller utfärda certifieringsspecifikationer och godtagbara sätt att uppfylla EU:s krav.

Byrån ska upprätta ett årligt arbetsprogram i syfte att främja en stadig förbättring av europeisk luftfartssäkerhet. I programmet ska klart anges vilka uppdrag och uppgifter som lagts till, ändrats eller strukits jämfört med det föregående året.

Byråns intäkter ska framför allt bestå av avgifter (för de certifikat som byrån utfärdar samt för publikationer, utbildning och andra tjänster som byrån tillhandahåller) och bidrag från EU, tredjeländer och medlemsstater.

GEMENSAMMA REGLER OM LUFTFARTSSÄKERHET

Luftvärdighet

Luftvärdigheten avser luftfartygens förmåga att flyga säkert. Detta är uppenbart ett av de viktigaste kraven för luftfartyg. EU kräver därför att luftfartyg har ett luftvärdighetsbevis innan de kan tas i bruk. Andra typer av intyg krävs också för:

  • produkter, delar och anordningar som installeras i luftfartyg;
  • företag som konstruerar och producerar luftfartyg;
  • organisationer och personal som har hand om uppföljning av luftvärdighet och underhåll av luftfartyg.

Miljö

Produkter, delar och anordningar som hör till luftfartyg ska uppfylla miljöskyddskrav.

Besättningens certifiering

Piloter ska inneha ett flygcertifikat och ett medicinskt intyg som är knutna till den verksamhet de bedriver. Flygcertifikatet utfärdas för en person om han eller hon uppfyller vissa krav i fråga om teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter, språkkunskaper och erfarenhet.

Organisationer som har ansvar för utbildning och flygsimuleringsoperatörer ska genomgå en lämplig certifiering.

De medlemmar i kabinbesättningen som deltar vid kommersiell trafik ska ha ett intyg och deras medicinska status ska kontrolleras regelbundet, för att säkerställa att de är i stånd att på ett säkert sätt utföra de säkerhetsuppgifter som ålagts dem.

Flygtrafik

Operatörer inom luftfartssektorn är personer eller företag som driver luftfartyg, som privata piloter eller luftfartsföretag. Alla kommersiella operatörer ska genomgå en certifiering vars kravnivå beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och som framför allt ska säkerställa en hög säkerhetsnivå för kommersiella lufttransporter.

Dessutom ska operatörer från tredjeländer som använder europeiska flygplatser också uppfylla vissa av EU-kraven.

Flygplatser och styrning av flygtrafiken

Flygplatser är strukturer som är avsedda att användas för luftfartygs ankomst och avgång. De ska ha intyg som säkerställer säkerheten och kapaciteten hos de organisationer som är ansvariga för at driva flygplatserna.

De enheter och den personal som är ansvariga för ledning av flygtrafiken ska också inneha ett intyg. Dessa enheter har särskilt som mål att styra luftfartygs och fordons aktiviteter och rörelser på plattan.

Kommunikation och information

Medlemsstaterna ska, utan ytterligare tekniska krav eller bedömning, erkänna certifikat som har utfärdats i enlighet med denna förordning.

Medlemsstaterna och byrån ska genomföra utredningar, inbegripet inspektioner av luftfartyg, och vidta varje åtgärd för att förhindra fortsatta överträdelser.

En sanktionsmekanism har införts för att bemöta fall av konstaterade överträdelser. Kommissionen ska framför allt kunna besluta om att återkalla EU:s erkännande av ovan nämnda certifikat och på förslag av byrån ålägga böter för de innehavare av certifikat som utfärdats av byrån som bryter mot EU:s bestämmelser.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 216/2008

8.4.2008

-

EUT L 79, 19.3.2008

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1108/2009

14.12.2009

-

EUT L 309, 24.11.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 [Europeiska unionens officiella tidning L 97, 19.3.2008].

Senast ändrat den 04.02.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början