RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Πολιτική αεροπορία και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ο εν λόγω κανονισμός διευρύνει τις αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της εναέριας ασφάλειας και θεσπίζει νέους κανόνες στον τομέα των αεροπορικών δραστηριοτήτων, των αδειών και της κατάρτισης των πληρωμάτων. Επίσης, εφαρμόζει ένα σύστημα επιβολής προστίμων για τους παραβάτες των κανόνων ασφαλείας. Ενισχύει, τέλος, τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Φεβρουαρίου 2008 για τους κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας [Πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στην παραγωγή, τη συντήρηση και τη λειτουργία αεροσκαφών, καθώς και στο προσωπικό και τους οργανισμούς που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες. Έχει τους παρακάτω στόχους:

  • καθορισμός κοινών κανόνων σε θέματα ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών, για την εγγύηση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας στους επιβάτες και την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος­·
  • εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε όλους τους φορείς στην εσωτερική αγορά αεροπορικών μεταφορών και διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, των προσώπων και των υπηρεσιών, μέσω της αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές·
  • απλοποίηση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πιστοποίησης, συγκεντρώνοντας τις δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο κάτι τέτοιο είναι δυνατό·
  • ανά τον κόσμο προβολή των απόψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επί των προτύπων και των κανόνων που αφορούν την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Για το λόγο αυτό, ο κανονισμός προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την ασφάλεια της αεροπορίας (ΕΟΑΑ) και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΕΟΑΑ)

Δομή, καθήκοντα και χρηματοδότηση του ΕΟΑΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας είναι ένα όργανο της ΕΕ που έχει νομική προσωπικότητα Ο ΕΟΑΑ διοικείται από έναν εκτελεστικό διευθυντή και ένα διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Το προσωπικό του Οργανισμού αποτελείται από περιορισμένο αριθμό μόνιμων υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί ή αποσπασθεί από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη για να αναλάβουν τα καθήκοντα διαχείρισης, καθώς και από λοιπούς υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί από τον Οργανισμό ανάλογα με τις ανάγκες του.

Ο ΕΟΑΑ έχει ως κύρια καθήκοντα:

  • να επικουρεί την Επιτροπή στην ανάπτυξη κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας, καθώς και να παρέχει τεχνική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη για την εκπλήρωση των καθηκόντων της·
  • να διενεργεί επιθεωρήσεις τυποποίησης για να εξασφαλίζεται η καλή εφαρμογή αυτών των κανόνων στα κράτη μέλη·
  • να εκδίδει πιστοποιητικά προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στον τομέα του σχεδιασμού αεροσκαφών, να πιστοποιεί τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και να πιστοποιεί τους αερομεταφορείς, τους οργανισμούς συντήρησης ή κατάρτισης που βρίσκονται σε τρίτες χώρες.

Ο Οργανισμός μπορεί να εκδίδει γνώμες και συστάσεις προς την Επιτροπή ή ακόμη και προδιαγραφές πιστοποίησης και αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης προς τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Ο Οργανισμός καταρτίζει ένα ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για την προαγωγή της συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας της αεροπορίας και για τον προσδιορισμό των θητειών και των καθηκόντων που προστέθηκαν, τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται κυρίως από τέλη (που καταβάλλονται για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Οργανισμό) και δικαιώματα (για τις δημοσιεύσεις, τις καταρτίσεις ή άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός), καθώς και από μια εισφορά της ΕΕ, των τρίτων χωρών και των κρατών μελών.

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αξιοπλοΐα

Ως αξιοπλοΐα νοείται η ικανότητα των αεροσκαφών να πετούν με ασφάλεια. Η έννοια αυτή αποτελεί προφανώς μία από τις σημαντικότερες απαιτήσεις για τα αεροσκάφη. Η ΕΕ συνεπώς απαιτεί να διαθέτουν τα αεροσκάφη έγκυρο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας προτού τεθούν υπό εκμετάλλευση. Επιπλέον απαιτούνται και άλλα είδη πιστοποίησης για:

  • τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στα αεροσκάφη·
  • τους οργανισμούς σχεδιασμού και παραγωγής αεροσκαφών·
  • τους οργανισμούς και το προσωπικό που επιφορτίζονται με την παρακολούθηση της αξιοπλοΐας και τη συντήρηση των αεροσκαφών.

Περιβάλλον

Τα προϊόντα, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός των αεροσκαφών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιστοποίηση των πληρωμάτων

Οι χειριστές αεροσκαφών πρέπει να διαθέτουν άδεια και ιατρικό πιστοποιητικό που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που εκτελούν. Η άδεια χορηγείται μόνο σε πρόσωπα που πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τις θεωρητικές γνώσεις, τις πρακτικές και γλωσσικές ικανότητες, καθώς και την εμπειρία.

Οι οργανισμοί κατάρτισης και οι εταιρείες προσομοιωτών πτήσης πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κατάλληλης πιστοποίησης.

Τα πληρώματα θαλάμου επιβατών που συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες πρέπει να διαθέτουν ιατρικό πιστοποιητικό και η καλή κατάσταση της υγείας τους πρέπει να ελέγχεται περιοδικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν με ασφάλεια τα καθήκοντα ασφαλείας που τους ανατίθενται.

Λειτουργία πτήσεως
Οι φορείς εκμετάλλευσης αερομεταφορών είναι τα πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εμπορικά τα αεροσκάφη, δηλαδή χειριστές ιδιωτικών αεροπλάνων ή αεροπορικές εταιρείες. Κάθε φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης πρέπει να αποτελεί αντικείμενο πιστοποίησης, το επίπεδο απαιτήσεων της οποίας εξαρτάται από τον τύπο δραστηριότητας που εκτελείται, εξασφαλίζοντας κυρίως ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τις εμπορικές αεροπορικές μεταφορές.

Εκτός αυτού, οι φορείς εκμετάλλευσης από τρίτες χώρες, των οποίων τα αεροσκάφη χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς αερολιμένες, πρέπει επίσης να πληρούν ορισμένες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Αεροδρόμια και διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας

Ως αεροδρόμια νοούνται οι δομές που προορίζονται προς χρήση για την αναχώρηση και την άφιξη των αεροσκαφών. Οι εν λόγω δομές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά που εγγυώνται την ασφάλεια και την ικανότητα των οργανισμών αρμόδιων να εκμεταλλεύονται εμπορικά τα αεροδρόμια.

Εκτός αυτού, πρέπει επίσης να διαθέτουν πιστοποιητικό οι υπηρεσίες και το προσωπικό με αρμοδιότητα για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Κύριο καθήκον των εν λόγω υπηρεσιών είναι η διαχείριση των δραστηριοτήτων και της τροχοδρόμησης των αεροσκαφών και των οχημάτων σε πίστα αεροδρομίου.

Επικοινωνία και ενημέρωση

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν, χωρίς απαιτήσεις ούτε πρόσθετη τεχνική αξιολόγηση, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τα κράτη μέλη και ο Οργανισμός προβαίνουν σε έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων των αεροσκαφών, και λαμβάνουν κάθε μέτρο για να εμποδίσουν τη συνέχιση μιας παράβασης.

Υιοθετήθηκε ένας μηχανισμός επιβολής κυρώσεως για την αντιμετώπιση περιπτώσεων διαπιστωθείσας παράβασης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει την ευρωπαϊκή αναγνώριση των εν λόγω πιστοποιητικών και, κατόπιν πρότασης του Οργανισμού, να επιβάλλει χρηματικές ποινές στους κατόχους ενός πιστοποιητικού που εξέδωσε ο Οργανισμός όταν παραβαίνουν τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008

8.4.2008

-

ΕΕ L 79, 19.3.2008

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1108/2009

14.12.2009

-

ΕΕ L 309, 24.11.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 [Επίσημη Εφημερίδα L 97 της 19.3.2008].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.02.2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας