RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sjösäkerhet: Europeiska byrån för sjösäkerhet

Den europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) skapar en hög, enhetlig och effektiv nivå på sjösäkerhet och sjöfartsskydd, förhindrar föroreningar och svar på föroreningar från fartyg inom Europeiska unionen (EU). Det är viktigt att vidta lämpliga åtgärder för att se till att EU:s sjötransporter och hamnar är säkra mot uppsåtliga olagliga handlingar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Genom förordningen inrättas den europeiska sjösäkerhetsbyrån (EN) (EMSA), som ger länderna i Europeiska unionen (EU) och kommissionen tekniskt och vetenskapligt stöd och tillhandahåller sakkunskap på hög nivå för att hjälpa dem att på ett korrekt sätt tillämpa EU:s lagstiftning på området för sjösäkerhet, att bevaka genomförandet av denna och att utvärdera befintliga åtgärders effektivitet.

EMSA:s uppgifter är:

  • att bistå kommissionen i arbetet med att uppdatera, utveckla och effektivt tillämpa EU:s lagstiftning när det gäller sjösäkerhet, sjöfartsskydd, förhindrande av föroreningar och svar på föroreningar från fartyg;
  • att samarbeta med EU-länderna för att där det är lämpligt organisera relevanta utbildningsåtgärder och ge tekniskt stöd avseende genomförandet av EU-lagstiftningen;
  • att förse kommissionen och EU-länderna med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter och data om sjösäkerhet. I dessa uppgifter ingår att samla in, registrera och utvärdera tekniska data om sjösäkerhet, sjöfart och marina föroreningar genom att systematiskt utnyttja och samköra befintliga databaser och att vid behov skapa nya databaser;
  • bistå kommissionen när den var sjätte månad offentliggör uppgifter om fartyg som vägrats tillträde till hamnar i EU, och bistå EU-länderna i deras verksamhet för att förbättra identifiering och lagföring av fartyg som gjort sig skyldiga till olagliga utsläpp;
  • utföra uppgifter knutna till övervakning av sjötrafiken enligt direktiv 2002/59/EG för att underlätta samarbetet mellan EU-länderna och kommissionen på detta område;
  • utforma en gemensam metodik för att utreda sjöolyckor och analysera befintliga utredningsrapporter om olyckorna, i samarbete med kommissionen och EU-länderna;
  • ge EU:s kandidatländer tekniskt stöd för genomförandet av EU-lagstiftningen på området för sjösäkerhet inklusive anordnandet av lämplig utbildning.

EMSA är ett EU-organ och en juridisk person. På begäran från kommissionen och med samtycke från de berörda EU-länderna får EMSA besluta att inrätta de regionala centrum som byrån behöver för att kunna utföra arbetsuppgifter avseende övervakning av navigation och sjötrafik och inte minst för att säkerställa optimala trafikförhållanden i känsliga områden. EMSA ska företrädas av den verkställande direktören.

EMSA:s personal ska bestå av tjänstemän som utsetts eller avdelats temporärt av EU eller EU-länderna och av andra anställda som vid behov ska anställas av EMSA.

EMSA:s styrelse ska bestå av en företrädare för varje EU-land och fyra företrädare för kommissionen samt av fyra yrkesverksamma personer, utan rösträtt, som kommissionen utsett inom de mest berörda sektorerna. Mandatperioden ska vara fem år och kan förnyas en gång.

EMSA ska ledas av den verkställande direktören, som ska vara fullständigt oberoende i sin tjänsteutövning, utan att det påverkar kommissionens och styrelsens respektive befogenheter. Den verkställande direktören ska leda EMSA:s arbete och bland annat förbereda och genomföra budgeten och arbetsprogrammet, samt handha alla frågor som rör personalen.
EMSA:s verkställande direktör utses av styrelsen för en mandatperiod på fem år som kan förnyas en gång.

EMSA:s intäkter ska bestå av bidrag från gemenskapen och eventuella bidrag från de tredjeländer som deltar i byråns arbete samt avgifter för publikationer, utbildning och/eller andra tjänster som byrån tillhandahåller. Den finansiella kontrollen ska skötas av kommissionens styrekonom. Revisionsrätten ska granska räkenskaperna och ska årligen offentliggöra en rapport. Europaparlamentet ska på styrelsens rekommendation bevilja EMSA:s verkställande direktör ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten.

Senast fem år efter det att EMSA inlett sin verksamhet ska styrelsen beställa en oberoende extern utvärdering av förordningens tillämpning.

Icke-EU-länder som vill delta i EMSA:s drift måste anta och genomföra gemenskapslagstiftningen på de områden som omfattas av EMSA:s behörigheter.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1406/2002

25.8.2002

-

EGT L 208, 5.8.2002.

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1644/2003

1.10.2003

-

EUT L 245, 29.9.2003.

Förordning (EG) nr 724/2004

19.5.2004

-

EUT L 129, 29.4.2004.

Förordning (EG) nr 2038/2006

31.12.2006

-

EUT L 394, 30.12.2006.

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 1406/2002 har inarbetats i grundförordningen. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll [EUT L 131, 28.5.2009].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/35/EG av den 7 september 2005 om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för överträdelser [EUT L 255, 30.9.2005].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG [EGT L 208, 5.8.2002].

Senast ändrat den 10.01.2012

Se även

  • För ytterligare information, se Europeiska sjösäkerhetsbyråns webbplats (EN)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början