RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Søfartssikkerhed: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)

Formålet med oprettelsen af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) er at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og maritim sikring og for forebyggelse og afhjælpning af forurening fra skibe i Den Europæiske Union (EU). Det er vigtigt, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at sikre EU’s skibsfart og havne mod truslen om kriminelle handlinger.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Ved denne forordning oprettes Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EN) (EMSA), som skal yde medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU) og Kommissionen teknisk og videnskabelig bistand til at anvende EU-retten om søfartssikkerhed korrekt, overvåge gennemførelsen heraf og vurdere effektiviteten af de gældende foranstaltninger.

EMSA har ansvar for at

  • bistå Kommissionen med at udarbejde, ajourføre og sikre en effektiv gennemførelse af EU-retten om søfartssikkerhed og maritim sikring samt forebyggelse og afhjælpning af forurening fra skibe
  • samarbejde med EU-landene om efter behov at tilrettelægge relevant uddannelse og yde teknisk bistand til gennemførelsen af EU-retten
  • forsyne Kommissionen og EU-landene med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data om søfartssikkerhed ved at indsamle, registrere og vurdere tekniske oplysninger om søfartssikkerhed, skibsfart og havforurening og ved systematisk at anvende de bestående databaser og udvikle nye databaser
  • bistå Kommissionen med hver sjette måned at offentliggøre oplysninger om skibe, som er blevet nægtet anløbstilladelse i EU's havne, og bistå EU-landene i at forbedre metoderne til identifikation og forfølgelse af skibe, der er ansvarlige for ulovlig udledning
  • udføre opgaver i tilknytning til overvågning af skibsfarten, jf. direktiv 2002/59/EF, for at lette samarbejdet mellem EU-landene og Kommissionen på dette område
  • udvikle en fælles metodologi for opklaring af søulykker i samarbejde med Kommissionen og EU-landene
  • yde teknisk bistand til kandidatlandene til gennemførelse af EU-retten om søfartssikkerhed og herunder bistå med tilrettelæggelse af relevante uddannelsesaktiviteter.

EMSA er et EU-organ, der har status som juridisk person. Efter anmodning fra Kommissionen kan EMSA med samtykke fra de berørte EU-lande beslutte at oprette regionale centre, som skal varetage opgaver i forbindelse med overvågning af skibsfarten og navnlig sikre optimale trafikforhold i følsomme områder. EMSA repræsenteres af sin administrerende direktør.

EMSAs personale består dels af tjenestemænd, som midlertidigt udpeges eller stilles til rådighed af Kommissionen eller EU-landene, dels af øvrige ansatte, som ansættes af EMSA.

EMSAs bestyrelse består af en repræsentant for hvert EU-land og fire repræsentanter for Kommissionen samt fire sagkyndige uden stemmeret fra de mest berørte sektorer, der udpeges af Kommissionen. Mandatperioden er på fem år og kan fornyes én gang.

EMSAs administrerende direktør udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed, med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser. Direktøren er EMSAs administrative leder og er som sådan ansvarlig for udarbejdelsen og gennemførelsen af budgettet og arbejdsprogrammet samt for alle spørgsmål vedrørende personalet. EMSAs administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen for en periode af fem år. Mandatet kan fornyes én gang.

EMSAs budget består for størstedelens vedkommende af et bidrag fra EU og fra ethvert ikke-EU-land, som deltager i aktiviteterne, og derudover af gebyrer for publikationer, uddannelse og andre tjenester, som leveres af EMSA. Finanskontrollen foretages af Kommissionens finansinspektør.

Senest fem år efter indledningen af EMSAs virksomhed lader bestyrelsen foretage en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne forordning.

Ikke-EU-lande, der ønsker at deltage i EMSA, indfører og anvender EU-lovgivningen på alle kompetenceområder, der falder under EMSA.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1406/2002

25.8.2002

-

EFT L 208, 5.8.2002

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1644/2003

1.10.2003

-

EFT L 245, 29.9.2002

Forordning (EF) nr. 724/2004

19.5.2004

-

EUT L 129, 29.4 2004

Forordning (EF) nr. 2038/2006

31.12.2006

-

EUT L 394, 30.12.2006

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1406/2002, er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol [Den Europæiske Unions Tidende L 131 af 28.05.2009].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser [Den Europæiske Unions Tidende L 255 af 30.09.2005].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 208 af 5.8.2002].

Seneste ajourføring: 10.01.2012

Se endvidere

  • For yderligere informationer besøg netstedet for Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EN)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top